شهربانو عليهاالسلام( همسر گرامي امام حسين عليه السلام)
مشخصات كتاب:
سرشناسه : طيبي، ناهيد، ۱۳۴۲ -
عنوان و نام پديدآور : شهربانو عليهاالسلام( همسر گرامي امام حسين عليه السلام)/ ناهيد طيبي.
مشخصات نشر : تهران: مشعر، ۱۳۹۰.
مشخصات ظاهري : ۶۰ ص.؛ ۱۱×۲۱س م.
فروست : زنان اسوه؛ ۱۲.
شابك : ۵۰۰۰ ريال: ۹۷۸-۹۶۴-۵۴۰-۲۶۹-۱
وضعيت فهرست نويسي : فاپا
يادداشت : كتابنامه:ص.[۵۷]- ۶۰؛ همچنين به صورت زيرنويس.
موضوع : بي بي شهربانو
رده بندي كنگره : BP۵۲/۲ /ب۹ ط۹ ۱۳۹۰
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۹۷۹
شماره كتابشناسي ملي : ۲۱۰۹۹۸۸
ص: ۱
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ ديباچه ؛ مقدمه ؛ شخصيت شهربانو؛ زمان ورود به مدينه ؛ نتيجه بررسى روايت هاى مربوط به شهربانو؛ تاريخ تولد شهربانو؛ مليّت مادر امام سجاد (ع)؛ اسامى مادر امام سجاد (ع)؛ پژوهشى درباره بى بى شهربانو؛ لوح موجود در بى بى شهربانو؛ كتابنامه