جايگاه قرض الحسنه در انديشه ي اسلامي و تفكر رضوي
جایگاه قرض‌الحسنه در اندیشه اسلامی و راه‌کارهای احیاء آن در جامعه
تحقیق و تالیف : مهدی آقابابایی
سرشناسه : آقابابایی، مهدی، ۱۳۶۲ - 
عنوان و نام پديدآور : جایگاه قرض‌الحسنه در اندیشه اسلامی و راه‌کارهای احیاء آن در جامعه/تحقیق و تالیف مهدی آقابابایی.
مشخصات نشر : اصفهان: نورالحیات، ۱۴۰۰.
مشخصات ظاهری : ۷۴ص.
شابک : ۹۷۸-۶۲۲-۹۴۳۲۳-۲-۷
وضعیت فهرست نویسی : فیپا
یادداشت : کتابنامه.
موضوع : قرض‌الحسنه
*Islamic loans
قرض‌الحسنه -- احادیث
*Loans, Islamic -- Hadiths
قرض‌الحسنه -- جنبه‌های قرآنی
*Loans, Islamic -- Qur'anic teaching
رده بندی کنگره : BP۱۹۲
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۷۲
شماره کتابشناسی ملی : ۸۷۳۹۰۰۳
اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا
ص: ۱

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست؛ بخش اول : جایگاه قرض الحسنه در اندیشه اسلامی و تفکر رضوی؛ بخش دوم : راه کارهای احیای قرض الحسنه در جامعه اسلامی