فصلنامه تحقیقات کلامی شماره: ۱
فصلنامه علمی ـ پژوهشی
انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه
سال اول، شماره اول، تابستان ۱۳۹۲
صاحب امتیاز: انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه
مدیر مسئول: هادی صادقی
سردبیر: رضا برنجکار
مدیر داخلی: موسی اشکوری
ویراستار: علیرضا ولی زاده
طرح جلد: محمود کریمی
صفحه آرایی: مریم کاظمی پرندان
۳۷۸۸- ۲۳۴۵ISSN: 
نشانی: قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، کوچه ۲، فرعی اول سمت چپ، ساختمان انجمن های علمی حوزه، انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه
صندوق پستی: ۱۳۳ - ۳۷۱۶۵
تلفکس: ۳۲۹۲۸۵۴۶ - ۰۲۵ 
پیامک: ۳۰۰۰۷۲۲۷۰۰۷۷۰۵
سایت: www.tkalam.ir / www.ikq.ir
پست الکترونیک: Info@tkalam.ir / Info@ikq.ir
قیمت: ۵۰۰۰۰ ریال
ص: ۱

عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات فصلنامه؛ رتبه علمی فصلنامه؛ راهنمای نویسندگان؛ فهرست؛ سخن مدیر مسئول؛ سخن سردبیر؛ نخستین واجب اعتقادی/ رضا برنجکار، مهدی نصرتیان اهور؛ گستره معنایی حکمت الهی در کلام امامیه/ سیدمحمود موسوی، محمد رنجبرحسینی؛ ابان بن تغلب؛ متکلمی از تبار محدثان امامی/ محمد جاودان، حسین منصوری¬راد؛ امامیه پژوهی در منابع فرقه نگاری اهل سنت/ محمدجواد نجفی، نرگس بهشتی؛ تطور نظریه اشاعره درباره رؤیت خدا/ محمدجواد نجفی، نرگس بهشتی؛ ترجیح بلا مرجح و اختیار/ احمد حیدرپور؛ تأثیر اندیشه های فلسفی بر قرائت فخر رازی از نظریه کسب/ عین¬الله خادمی و سیدحسن طالقانی؛ چکیده عربی مقالات ؛ چکیده انگلیسی مقالات