فصلنامه تحقیقات کلامی شماره: ۲
فصلنامه علمی – پژوهشی
انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه
سال اول، شماره دوم، پاییز ۱۳۹۲
صاحب امتیاز: انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه
مدیر مسئول: هادی صادقی
سردبیر: رضا برنجکار
مدیر اجرایی: موسی اشکوری
اعضای هیأت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا)
علی افضلی(دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)
رضا برنجکار(استاد دانشگاه تهران)
عبدالحسین خسروپناه (دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)
رسول رضوی(استادیار دانشگاه قرآن و حدیث)
ابوالفضل ساجدی (دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره))
محمدتقی سبحانی (استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی)
علی شیروانی(دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)
هادی صادقی(دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث)
مترجم چکیده عربی: حیدر مسجدی
مترجم چکیده انگلیسی: سیدلطف ا... جلالی
ویراستار: رامین باباگل زاده
صفحه آرا: معصومه نوروزی
ISSN: ۲۳۴۵-۳۷۸۸
نشانی: قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، کوچه ۲، فرعی اول سمت چپ،
ساختمان انجمن های علمی حوزه، انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه
صندوق پستی: ۱۳۳-۳۷۱۶۵
تلفکس: ۳۲۹۲۸۵۴۶-۰۲۵
پیامک: ۳۰۰۰۷۲۲۷۰۰۷۷۰۵
سایت:www.tkalam.ir www.ikq.ir
ص: ۱
عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات فصلنامه؛ رتبه علمی فصلنامه؛ راهنمای نویسندگان؛ فهرست؛ سخن سر دبیر؛ حجیت متشابک منابع معرفت در فهم و تبیین آموزه های اعتقادی؛ مسئله نفی صفات در روایات اهل بیت علیهم السلام؛ آموزه بداء در اندیشه امامیه از آغاز غیبت تا پایان مدرسه بغداد؛ رویکرد متکلمان امامیه در بغداد به معتزلیان شیعه شده(با تاکید بر سید مرتضی،ابن راوندی و ابوعیسی وراق)؛ مقایسه اندیشه های کلامی نوبختیان و شیخ مفید در بستر میراث کلامی امامیه و معتزله؛ مراحل تبیین اصل امامت در عصر حضور؛ اری روبین و نظریه امامت مورثی شیعه ( در بوته سنجش)؛ چکیده عربی مقالات ؛ چکیده انگلیسی مقالات