فصلنامه تحقیقات کلامی شماره: ۳
فصلنامه علمی – پژوهشی
انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه
سال اول، شماره سوم، زمستان ۱۳۹۲
صاحب امتیاز: انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه
مدیر مسئول: هادی صادقی
سردبیر: رضا برنجکار
مدیر اجرایی: موسی اشکوری
اعضای هیأت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا)
علی افضلی (دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)
رضا برنجکار (استاد دانشگاه تهران)
عبدالحسین خسروپناه (دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)
رسول رضوی (استادیار دانشگاه قرآن و حدیث)
ابوالفضل ساجدی (دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)
محمدتقی سبحانی (استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی)
علی شیروانی (دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)
هادی صادقی (دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث)
مترجم چکیده عربی: حیدر مسجدی
مترجم چکیده انگلیسی: سیدمحمدعلی رضوی
ویراستار: رامین باباگل زاده
صفحه آرا: معصومه نوروزی
ISSN: ۲۳۴۵-۳۷۸۸
نشانی: قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، کوچه ۲، فرعی اول سمت چپ،
ساختمان انجمن های علمی حوزه، انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه
صندوق پستی: ۱۳۳-۳۷۱۶۵
تلفکس: ۳۲۹۲۸۵۴۶-۰۲۵
پیامک: ۳۰۰۰۷۲۲۷۰۰۷۷۰۵
سایت:/ www.tkalam.ir www.ikq.ir
پست الکترونیک: Info@ikq.ir / Info@tkalam.ir
قیمت: ۵۰۰۰۰ ریال
ص:۱

عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات فصلنامه ؛ رتبه علمی فصلنامه ؛ راهنمای نویسندگان؛ فهرست؛ ایمان موهبتی از منظر آیات و روایات؛ اثبات و تحلیل شان وساطت فیض امامان علیهم السلام؛ گستره علم امام در اندیشه علمای شیعه ؛ برسی تاثیر شیعیان کوفه از فرهنگ رای و قیلس در نیمه اول سده دوم؛ مقصود اصلی در اعتقادات ؛ مناسبات امامیه و زیدیه؛ طینت و عدل الهی؛ چکیده عربی مقالات؛ چکیده انگلیسی مقالات