فصلنامه تحقیقات کلامی شماره: ۵
فصلنامه علمی – پژوهشی
انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه
سال دوم، شماره پنجم، تابستان ۱۳۹۳
صاحب امتیاز: انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه
مدیر مسئول: هادی صادقی
سردبیر: رضا برنجکار
مدیر اجرایی: موسی اشکوری
اعضای هیأت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا)
 علی افضلی (دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)
 رضا برنجکار (استاد دانشگاه تهران)
 عبدالحسین خسروپناه (دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)
 رسول رضوی (استادیار دانشگاه قرآن و حدیث)
 ابوالفضل ساجدی (دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)
 محمدتقی سبحانی (استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی)
 علی شیروانی (دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)
 هادی صادقی (دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث)
مترجم چکیده عربی: حیدر مسجدی
مترجم چکیده انگلیسی: سیدمحمدعلی رضوی
ویراستار: رامین باباگل زاده
صفحه آرا: معصومه نوروزی
ISSN: ۲۳۴۵-۳۷۸۸
نشانی: قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، کوچه ۲، فرعی اول سمت چپ،
ساختمان انجمن های علمی حوزه، انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه
صندوق پستی: ۱۳۳-۳۷۱۶۵
تلفکس: ۳۲۹۲۸۵۴۶-۰۲۵
پیامک: ۳۰۰۰۷۲۲۷۰۰۷۷۰۵
سایت:/ www.tkalam.ir www.ikq.ir
پست الکترونیک: Info@ikq.ir / Info@tkalam.ir
قیمت: ۵۰۰۰۰ ریال
ص: ۱
عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات فصلنامه؛ رتبه علمی فصلنامه؛ راهنمای نویسندگان؛ فهرست؛  کاربستِ عقل عملی در استنباط آموزه های کلامی با تکیه بر متون کلامی؛  مقایسه دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبائی درباره اراده الهی و ارزیابی دو دیدگاه بر اساس روایات؛  نقشِ مصلحت (لطف و اعتبار) در توجیه آلام ابتدایی در رهیافت کلامی؛  امامت و مسئله بداء در اسماعیل بن جعفر (بررسی روایت: «ما بدا لله مثل ما بدا فی اسماعیل») ؛  تبیین و نقد ادله قرآنی متکلمان در استطاعت کلامی؛  موارد استدلال تفسیری ـ کلامی به آیه «لا اکراه فی الدین» ؛  کلام اجتماعی (چیستی، خاستگاه و روی کرد)؛ چکیده عربی مقالات؛ چکیده انگلیسی مقالات