فصلنامه تحقیقات کلامی شماره: ۶
فصلنامه علمی – پژوهشی
انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه
سال دوم، شماره ششم، پاییز ۱۳۹۳
صاحب امتیاز: انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه
مدیر مسئول: هادی صادقی
سردبیر: رضا برنجکار
مدیر اجرایی: موسی اشکوری
اعضای هیأت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا)
 علی افضلی (دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)
 رضا برنجکار (استاد دانشگاه تهران)
 عبدالحسین خسروپناه (دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)
 رسول رضوی (استادیار دانشگاه قرآن و حدیث)
 ابوالفضل ساجدی (دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)
 محمدتقی سبحانی (استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی)
 علی شیروانی (دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)
 هادی صادقی (دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث)
مترجم چکیده عربی: حیدر مسجدی
مترجم چکیده انگلیسی: سیدلطف ا... جلالی
ویراستار: رامین باباگل زاده
صفحه آرا: معصومه نوروزی
ISSN: ۲۳۴۵-۳۷۸۸
نشانی: قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، کوچه ۲، فرعی اول سمت چپ،
ساختمان انجمن های علمی حوزه، انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه
صندوق پستی: ۱۳۳-۳۷۱۶۵
تلفکس: ۳۲۹۲۸۵۴۶-۰۲۵
پیامک: ۳۰۰۰۷۲۲۷۰۰۷۷۰۵
سایت:/ www.tkalam.ir www.ikq.ir
پست الکترونیک: Info@ikq.ir / Info@tkalam.ir
قیمت: ۵۰۰۰۰ ریال
ص: ۱
 

عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات فصلنامه؛ رتبه علمی فصلنامه؛ راهنمای نویسندگان؛ فهرست؛ حیات پیشین انسان از دیدگاه متکلمان بغداد؛ مفهوم شناسیِ اراده و مشیّت الهی در پرتو بیانات امام رضا؛  بررسی تبیین عقلانیِ برهان نظم در دیدگاه آیت الله مطهری؛ گونه شناسی رفتارهای اعتقادی شیعیانِ امامیه با امامان معصوم؛  مفضل بن عمر و جریان تفویض ؛  حق تشریع امام بین نفی و اثبات؛  کشف و تجربۀ دینی در دیدگاه غزالی؛ چکیده عربی مقالات؛ چکیده انگلیسی مقالات