فصلنامه تحقیقات کلامی شماره: ۷
فصلنامه علمی – پژوهشی
انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه
سال دوم، شماره هفتم، زمستان ۱۳۹۳
صاحب امتیاز: انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه
مدیر مسئول: هادی صادقی
سردبیر: رضا برنجکار
مدیر اجرایی: موسی اشکوری
اعضای هیأت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا)
 علی افضلی (دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)
 رضا برنجکار (استاد دانشگاه تهران)
 عبدالحسین خسروپناه (دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)
 رسول رضوی (استادیار دانشگاه قرآن و حدیث)
 ابوالفضل ساجدی (دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)
 محمدتقی سبحانی (استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی)
 علی شیروانی (دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)
 هادی صادقی (دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث)
مترجم چکیده عربی: حیدر مسجدی
مترجم چکیده انگلیسی: سیدلطف ا... جلالی
ویراستار: رامین باباگل زاده
صفحه آرا: معصومه نوروزی
ISSN: ۲۳۴۵-۳۷۸۸
نشانی: قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، کوچه ۲، فرعی اول سمت چپ،
ساختمان انجمن های علمی حوزه، انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه
صندوق پستی: ۱۳۳-۳۷۱۶۵
تلفکس: ۳۲۹۲۸۵۴۶-۰۲۵
پیامک: ۳۰۰۰۷۲۲۷۰۰۷۷۰۵
سایت:www.tkalam.ir www.ikq.ir
پست الکترونیک: Info@ikq.ir / Info@tkalam.ir
قیمت: ۵۰۰۰۰ ریال
ص: ۱

عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات فصلنامه؛ رتبه علمی فصلنامه؛ راهنمای نویسندگان؛ فهرست؛ محدودیت ذاتیِ عقل در شناخت خدا؛ گونه ها و علت ها ؛ شیخ مفید و مسئله ارزش داوریِ عقل در حوزه دین؛ رابطه «باورهای اعتقادی» و «احادیث امامیه» با تکیه بر فرقه واقفه؛ ارزیابیِ دو نظریه در مفهوم «امامت» با تأکید بر آیات و روایات؛ شهود، یکی از روش های علم آموزیِ ائمه علیهم السلام؛ تأملی دوباره در خداشناسیِ فطری با تأکید بر موانع فطرت و عوامل مانع زدایی از آن؛ بررسی اقناع مخاطب در پاسخ گوییِ قرآن به شبهات اعتقادی؛ چکیده عربی مقالات ؛ چکیده انگلیسی مقالات