فصلنامه تحقیقات کلامی شماره: ۸
فصلنامه علمی – پژوهشی
انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه
سال سوم، شماره هشتم، بهار ۱۳۹۴
صاحب امتیاز: انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه
مدیر مسئول: هادی صادقی
سردبیر: رضا برنجکار
مدیر اجرایی: موسی اشکوری
اعضای هیأت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا)
 علی افضلی (دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)
 رضا برنجکار (استاد دانشگاه تهران)
 عبدالحسین خسروپناه (دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)
 رسول رضوی (استادیار دانشگاه قرآن و حدیث)
 ابوالفضل ساجدی (دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) )
 محمدتقی سبحانی (استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی)
 علی شیروانی (دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)
 هادی صادقی (دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث)
مترجم چکیده عربی: حیدر مسجدی
مترجم چکیده انگلیسی: سیدلطف ا... جلالی
ویراستار: رامین باباگل زاده
صفحه آرا: معصومه نوروزی
ISSN: ۲۳۴۵-۳۷۸۸
نشانی: قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، کوچه ۲، فرعی اول سمت چپ،
ساختمان انجمن های علمی حوزه، انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه
صندوق پستی: ۱۳۳-۳۷۱۶۵
تلفکس: ۳۲۹۲۸۵۴۶-۰۲۵
پیامک: ۳۰۰۰۷۲۲۷۰۰۷۷۰۵
سایت:/ www.tkalam.ir www.ikq.ir
پست الکترونیک: Info@ikq.ir / Info@tkalam.ir
قیمت: ۸۰۰۰۰ ریال
ص: ۱
عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات فصلنامه؛ رتبه علمی مقاله؛ راهنمای نویسندگان ؛ فهرست؛ انگاره «معرفت اضطراری» در باور اندیشمندان نخستین امامیه؛ کاربستِ عقل نظری در استنباط آموزه های کلامی با تکیه بر متون کلامی؛ گستره علم غیب از دیدگاه عهدین و قرآن؛ کلام کاربردی؛ ضرورت و هویت (تطبیقی در ناکامی و کامیابی کلام جدید یا کلام کاربردی)؛ رابطه ذات با صفات از منظر معتزله؛ مفهوم سازی جدید از قاعده لطف و وجوب آن در آثار آیت الله سبحانی؛ عوالم پیشین در کوفه و قم (ذر، اظله و ارواح)؛ چکیده عربی مقالات ؛ چکیده انگلیسی مقالات