فصلنامه تحقیقات کلامی شماره: ۱۰
فصلنامه علمی – پژوهشی
انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه
سال سوم، شماره دهم، پاییز ۱۳۹۴
صاحب امتیاز: انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه
مدیر مسئول: هادی صادقی
سردبیر: رضا برنجکار
مدیر اجرایی: موسی اشکوری
اعضای هیأت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا)
 علی افضلی (دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)
 رضا برنجکار (استاد دانشگاه تهران)
 عبدالحسین خسروپناه (دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)
 رسول رضوی (استادیار دانشگاه قرآن و حدیث)
 ابوالفضل ساجدی (دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)
 محمدتقی سبحانی (استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی)
 علی شیروانی (دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)
 هادی صادقی (دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث)
مترجم چکیده عربی: حیدر مسجدی
مترجم چکیده انگلیسی: سیدلطف ا... جلالی
ویراستار:رامین باباگل زاده
صفحه آرا: معصومه نوروزی
ISSN: ۲۳۴۵-۳۷۸۸
نشانی: قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، کوچه ۲، فرعی اول سمت چپ،
ساختمان انجمن های علمی حوزه، انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه
صندوق پستی: ۱۳۳-۳۷۱۶۵
تلفکس: ۳۲۹۲۸۵۴۶-۰۲۵
پیامک: ۳۰۰۰۷۲۲۷۰۰۷۷۰۵
سایت: www.tkalam.ir / www.ikq.ir 
پست الکترونیک:Info@ikq.ir / Info@tkalam.ir
قیمت:۸۰۰۰۰ ریال
ص: ۱
 عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات فصلنامه؛ رتبه علمی فصلنامه؛ راهنمای نویسندگان؛ فهرست؛ بررسی انتقادی بایسته های معرفتیِ ادلۀ اثبات وجود خدا از دیدگاه سوئینبرن؛ متکلمان امامی عصرِ امام صادق  و مسئلۀ صفات خداوند؛  روش شناسی کلامی شیخ حر عاملی در مقام دفاع در حوزه های ردّ شبهات و مکاتب معارض؛  محلّ نزول اولین وحی و آثار کلامی آن؛  حقیقتِ انسان و مرگ از دیدگاه سید مرتضی؛  گسترۀ مسئولیت انسان از دیدگاه قاضی عبدالجبار همدانی؛  نقد ادلۀ قرآنی برقعی دربارۀ برزخ از دیدگاه علمای شیعه؛ چکیده عربی مقالات؛ چکیده انگلیسی مقالات