عجايبي از صحاح : نقدي جامع بر صحاح سته اهل سنت
مشخصات كتاب:
 سرشناسه : طيب نيا ، سيد محسن 
 عنوان و پديدآور : عجايبي از صحاح : نقدي جامع بر صحاح سته اهل سنت 
 مشخصات نشر : قم : رسالت ، ۱۳۹۴ . 
 مشخصات ظاهري : ۳۵۸ ص . 
 شابك : - ۶۸ - ۰ ۶۸۳۸ - - ۹۶۴ ۹۷۸ 
 وضعيت فهرست نويسي : فيپاي مختصر 
 يادداشت : اين مدرك در آدرس http://opac.nlai.ir قابل دسترسي است . 
 يادداشت : عنوان ديگر : عجايبي از صحاح . 
 يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس ، همچنين ص ۳۵۱ ـ ۳۵۸ . 
 شماره كتابخانه ملي : ۳۷۷۴۵۷۴ 
ص: ۱
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست مطالب؛ مقـدّمـه؛ فصل اول: خداوند در صحاح ستّه؛ فصل دوم: پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله در صحاح ستّه؛ فصل سوم: سيماي برخي از پيامبران در در كتاب مقدّس و صحاح ستّه؛ فصل چهارم: مقام خلفاي ثلاثه در صحاح؛ فصل پنجم: حقايقي از خلفاي ثلاثه در صحاح؛ فصل ششم: مناقب برخي از صحابه در صحاح؛ فصل هفتم: عدالت و اجتهاد صحابه؛ فصل هشتم: عايشه در صحاح؛ فصل نهم: اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام در صحاح؛ فصل دهم: مباحثي چند؛ خاتمه: بحثي در رابطه با وحدت مسلمين؛ منابع