معراج مؤمن
مشخصات كتاب:
سرشناسه : نجفي، هادي، ۱۳۴۲ -
عنوان و نام پديدآور : معراج مومن / تاليف هادي نجفي.
مشخصات نشر : اصفهان : كانون پژوهش ، ۱۳۸۸.
مشخصات ظاهري : ۱۱۲ ص.
شابك : ۳۰۰۰۰ريال : ۹۷۸-۶۰۰-۵۲۸۷-۲۲-۶
وضعيت فهرست نويسي : فاپا (برونسپاري)
يادداشت : كتابنامه : ص. [۱۱۰] - ۱۱۲؛ همچنين به صورت زيرنويس.
موضوع : نماز
موضوع : نماز -- فلسفه
رده بندي كنگره : BP۱۸۶/ن۲۸۵م۶ ۱۳۸۸
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۳۵۳
شماره كتابشناسي ملي : ۱۸۷۷۷۶۲
ص: ۱
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ مقدمه؛ فصل اول: كلياتي درباره نماز؛ فصل دوم: افعال و اذكار نماز؛ برخي از مصادر كتاب