فصلنامه اشارات - شماره ۲۴ ويژه نامه «اربعين ۱۴۲۹ق»
مشخصات كتاب:
فصلنامه اشارات - شماره ۲۴ - ويژه نامه «اربعين ۱۴۲۹ق» - پاييز ۱۲۹۶- ۱۶۵ ش
صاحب امتياز: اداره كل پژوهش هاي اسلامي رسانه
مدير مسئول: دكتر محمدحسين ظريفيان يگانه
جانشين مدير مسئول: حامد حجتي
سردبير: عباس غلامي
با سپاس از: سركار خانم مريم سقلاطوني
بها: ۷۵۰۰۰ ريال
نشاني: قم، بلوارامين، اداره كل پژوهش هاي اسلامي ص پ: ۲۱۲۲-۲۷۱۸۵
تلفن ۳۲۹۱۵۸۵۱۱-۰۲۵ نمابر: ۳۲۹۱۵۵۱۰-۰۲۵
ص: ۱
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست مطالب؛ يادداشت مدير مسئول؛ سخن سردبير؛ اربعين؛ در آيينه اصول، سياست ها و رابردهاي رسانه اي؛ گفتار مجري؛ زيرنويس ها و پيام هاي كوتاه؛ شعراربعين؛ متن برنامه اي