فصلنامه تحقیقات کلامی شماره: ۱۲
 بسم الله الرحمن الرحیم
فصلنامه علمی – پژوهشی
انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه
سال چهارم، شماره دوازدهم، بهار ۱۳۹۵
صاحب امتیاز: انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه
مدیر مسئول: هادی صادقی
سردبیر: رضا برنجکار
مدیر اجرایی: موسی اشکوری
مترجم چکیده عربی: حیدر مسجدی
مترجم چکیده انگلیسی: سیدلطف ا... جلالی
ویراستار:رامین باباگل زاده
صفحه آرا: معصومه نوروزی
ISSN: ۲۳۴۵-۳۷۸۸
نشانی: قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، کوچه ۲، فرعی اول سمت چپ،
ساختمان انجمن های علمی حوزه، انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه
صندوق پستی: ۱۳۳-۳۷۱۶۵
تلفکس: ۳۲۹۲۸۵۴۶-۰۲۵
پیامک: ۳۰۰۰۷۲۲۷۰۰۷۷۰۵
سایت:www.tkalam.ir / www.ikq.ir
پست الکترونیک:Info@ikq.ir / Info@tkalam.ir
قیمت:۸۰۰۰۰ ریال
ص: ۱

عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات فصلنامه؛ رتبه علمی فصلنامه؛ راهنمای نویسندگان؛ فهرست؛ بررسی و نقد دیدگاه دکتر عابد الجابری دربارۀ خاستگاه تشیع/علیرضاآل بویه_حمزه علی اسلامی نسب؛ تمایز میان خالقیت و فاعلیت؛نظریه ای ناتمام برای فرار از جبر و تفویض/سیدحسن طالقانی؛ پژوهشی در جبر فلسفی و سلطنت نفسدر اندیشۀ محقق خوئی/محمّدعلی اسماعیلی؛ پیامبری و هم زبانی/حسین بهرامی اقدم؛ رهیافتی فراموش شده از پدیدۀ نسخ درکلام امامیه/سیدابراهیم موسوی؛ تحلیل آموزۀ «بداء» بر اساس روایات اهل بیت/سید جمال الدین موسوی؛ نقد و بررسی شبهات کتاب «اصول مذهب الشیعه» دربارۀ بداء/عطیه سادات فیض_محمد حسن نادم؛ خلاصة المقالات باللغة العربیة؛ Abstracts