فصلنامه تحقیقات کلامی شماره: ۱۳
فصلنامه علمی – پژوهشی
انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه
سال چهارم، شماره سیزدهم، تابستان ۱۳۹۵
صاحب امتیاز: انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه
مدیر مسئول: هادی صادقی
سردبیر: رضا برنجکار
مدیر اجرایی: موسی اشکوری
مترجم چکیده عربی: حیدر مسجدی
مترجم چکیده انگلیسی: سیدلطف ا... جلالی
ویراستار:رامین باباگل زاده
صفحه آرا: معصومه نوروزی
ISSN: ۲۳۴۵-۳۷۸۸
نشانی: قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، کوچه ۲، فرعی اول سمت چپ،
ساختمان انجمن های علمی حوزه، انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه
صندوق پستی: ۱۳۳-۳۷۱۶۵
تلفکس: ۳۲۹۲۸۵۴۶-۰۲۵
پیامک: ۳۰۰۰۷۲۲۷۰۰۷۷۰۵
سایت: www.tkalam.ir / www.ikq.ir 
پست الکترونیک:Info@ikq.ir / Info@tkalam.ir
قیمت:۸۰۰۰۰ ریال
ص:۱

عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات فصلنامه ؛ رتبه علمی فصلنامه؛ راهنمای نویسندگان؛ فهرست؛ بررسی و نقد اشکالات فخر رازی به براهین ابن سینا در اثبات علم الهی /محمود صیدی ، هادی هاشمی؛ نقد ادعای تأثیرپذیری آموزۀ «مهدویت» از باور «سوشیانت» / رسول رضوی ، احمد جمشیدیان؛ بررسی و تقویت نقدهای «محمد بن علوی مالکی» بر «محمد بن صالح عثیمین» دربارۀ توسل / میثم دوست محمدی ، محمد رضا کریمی والا؛ رویکرد تفسیری فخر رازی در مواجهه با ادلۀ شیعه ذیل آیات ولایت و خلافت / حامد دژآباد ، زهره بابا احمد میلانی؛ بررسی جایگاه «نظر و تفکر» نزد قاضی عبدالجبار /محمد بیدهندی ، حسین سلطانی؛ مراحل فعل الهی در آیات و روایات / رضا برنجکار ،مکارم ترجمان؛ خلاصة المقالات باللغة العربیة؛ Abstracts