فصلنامه تحقیقات کلامی شماره: ۱۴
فصلنامه علمی – پژوهشی
انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه
سال چهارم، شماره سیزدهم، پاییز ۱۳۹۵
صاحب امتیاز: انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه
مدیر مسئول: هادی صادقی
سردبیر: رضا برنجکار
مدیر اجرایی: موسی اشکوری
مترجم چکیده عربی: حیدر مسجدی
مترجم چکیده انگلیسی: سیدلطف ا... جلالی
ویراستار:رامین باباگل زاده
صفحه آرا: معصومه نوروزی
ISSN: ۲۳۴۵-۳۷۸۸
نشانی: قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، کوچه ۲، فرعی اول سمت چپ،
ساختمان انجمن های علمی حوزه، انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه
صندوق پستی: ۱۳۳-۳۷۱۶۵
تلفکس: ۳۲۹۲۸۵۴۶-۰۲۵
پیامک: ۳۰۰۰۷۲۲۷۰۰۷۷۰۵
سایت: www.tkalam.ir / www.ikq.ir 
پست الکترونیک:Info@ikq.ir / Info@tkalam.ir
قیمت:۸۰۰۰۰ ریال
ص:۱

عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات فصلنامه ؛ رتبه علمی فصلنامه؛ راهنمای نویسندگان؛ فهرست؛ تطور انگارۀ معرفت اضطراری در اندیشۀ معتزله/علی امیرخانی-محمدتقی سبحانی؛ مبانی کلامی توسعۀ استنباط از رفتار معصوم/مهدی مردانی (گلستانی)-علی راد؛ تحلیلی وجودشناسانه از سیر تطور ارادۀ خداوند در نظام فکری معتزله / اکبر اقوام کرباسی؛ کاربست توحید ربوبی در تربیت انسان از منظر قرآن/ حسین محمدی- سید اسحاق حسینی کوهساری - سید محمد موسوی مقدم؛ احباط و تکفیر عمل، از دیدگاه آیت الله جوادی آملی/ اقدس یزدی - زینب عباسی آغوی؛ تحلیل و نقد فرضیۀ تأثیر سامریّت بر اسلام / علی راد - سعید کریم پور؛ خلاصة المقالات باللغة العربیة؛ Abstracts