فصلنامه تحقیقات کلامی شماره: ۱۵
فصلنامه علمی – پژوهشی
انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه
سال چهارم، شماره سیزدهم، زمستان۱۳۹۵
صاحب امتیاز: انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه
مدیر مسئول: هادی صادقی
سردبیر: رضا برنجکار
مدیر اجرایی: موسی اشکوری
مترجم چکیده عربی: حیدر مسجدی
مترجم چکیده انگلیسی: سیدلطف ا... جلالی
ویراستار:رامین باباگل زاده
صفحه آرا: معصومه نوروزی
ISSN: ۲۳۴۵-۳۷۸۸
نشانی: قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، کوچه ۲، فرعی اول سمت چپ،
ساختمان انجمن های علمی حوزه، انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه
صندوق پستی: ۱۳۳-۳۷۱۶۵
تلفکس: ۳۲۹۲۸۵۴۶-۰۲۵
پیامک: ۳۰۰۰۷۲۲۷۰۰۷۷۰۵
سایت: www.tkalam.ir / www.ikq.ir 
پست الکترونیک:Info@ikq.ir / Info@tkalam.ir
قیمت:۸۰۰۰۰ ریال
ص:۱

عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات فصلنامه ؛ رتبه علمی فصلنامه؛ راهنمای نویسندگان؛ فهرست؛ حقیقتِ ترکیبی انسان از روح و جسم؛ نظریه پردازی هشام بن حکم دربارۀ حقیقت انسان /محمد تقی سبحانی - حسین نعیم آبادی؛ بررسی دیدگاه متکلمان امامیه دربارۀ گسترۀ علم امام با تکیه بر روایات / محمد حسین فاریاب؛ رابطۀ ربوبیت توحیدی و عنایت الهی در نظام اندیشۀ قرآنی / یدالله ربیعی- حمید نگارش؛ الهیات سلبی در مدرسۀ کلامی حلّه / رضا برنجکار - سید مسیح شاه چراغ؛ رهیافت نیایش های شیعی به حل مسئله شرّ / احمد کریمی - محمد صالح مازنی؛ واکاوی پدیدۀ «فرقه سازی درون مذهبی» در جریان سلفیه معاصر / حمید ایماندار - رضا ملا زاده یامچی ؛ صحیح بخاری و تحریف حقیقت / عبد الرحمان باقر زاده؛ خلاصة المقالات باللغة العربیة؛ Abstracts