آرشيو دروس خارج اصول آيت الله سبحاني۹۲-۹۱
مشخصات كتاب:
سرشناسه:سبحاني  تبريزي ، جعفر،۱۳۰۸
عنوان و نام پديدآور:آرشيو دروس خارج اصول آيت الله سبحاني۹۲-۹۱/ جعفر سبحاني تبريزي.
به همراه صوت دروس
منبع الكترونيكي : سايت مدرسه فقاهت
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان، ۱۳۹۶.
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع: خارج اصول


عناوين اصلي كتاب شامل:
دلالت امر به شيء از ضد عام ۹۱/۰۶/۱۸؛ ضد عام ۹۱/۰۶/۱۹؛ ضد خاص ۹۱/۰۶/۲۰؛ ضد خاص ۹۱/۰۶/۲۱؛ نهي خاص ۹۱/۰۶/۲۵؛ امر به ضد و مسأله ي ترتب ۹۱/۰۶/۲۶؛ ترتب ۹۱/۰۶/۲۷؛ ترتب ۹۱/۰۶/۲۸؛ ترتب ۹۱/۰۶/۲۹؛ مسأله ي ترتب ۹۱/۰۷/۰۱؛ ترتّب ۹۱/۰۷/۰۲؛ ثمرات ترتّب و نظر امام قدس سره در مورد ترتب ۹۱/۰۷/۰۳؛ تقريب امام قدس سره در مورد ترتب ۹۱/۰۷/۰۴؛ نقد كلام امام قدس سره در مبحث ترتّب ۹۱/۰۷/۰۵؛ تعلق امر به شيء با انتفاء شرط و تعلق امر به طبايع يا افراد ۹۱/۰۷/۰۸؛ تعلق اوامر و نواهي بر طبايع يا افراد ۹۱/۰۷/۰۹؛ تعلق امر به طبيعت يا افراد و اينكه آيا بعد از نسخ وجوب، جواز باقي مي ماند؟ ۹۱/۰۷/۱۰؛ عدم بقاء جواز بعد از نسخ وجوب و مسأله ي واجب تخييري  ۹۱/۰۷/۱۱؛ واجب تخييري ۹۱/۰۷/۱۲؛ ماهيت واجب تخييري ۹۱/۰۷/۱۵؛ واجب تخييري و واجب كفائي ۹۱/۰۷/۱۶؛ ماهيت واجب كفايي ۹۱/۰۷/۱۷؛ ماهيت واجب كفايي ۹۱/۰۷/۱۸؛ واجب كفايي و تقسيمات ديگر ۹۱/۰۷/۱۹؛ آيا قضاء احتياج به امر جديد دارد؟ ۹۱/۰۷/۲۲؛ تابعيت و عدم تابعيت قضاء از امر اول، مسأله ي امر به امر ۹۱/۰۷/۲۳؛ مسأله ي امر به امر و مسأله ي تاكيدي بودن و يا تأسيسي بودن امر دوم۹۱/۰۷/۲۴؛ نواهي ۹۱/۰۷/۲۶؛ اجتماع امر و نهي ۹۱/۰۷/۲۹؛ اجتماع امر و نهي ۹۱/۰۷/۳۰؛ اجتماع الامر و النهي ۹۱/۰۸/۰۱؛ اجتماع امر و نهي ۹۱/۰۸/۰۳؛ اجتماع امر و نهي ۹۱/۰۸/۰۶؛ اجتماع امر و نهي ۹۱/۰۸/۰۷؛ ادله ي قائلين به امتناع و اجتماع امر و نهي ۹۱/۰۸/۰۸؛ ادله ي قائلين به اجتماع ۹۱/۰۸/۰۹؛ دلائل قائلين به اجتماع ۹۱/۰۸/۱۰؛ دليل محقق نائيني بر اجتماع امر و نهي ۹۱/۰۸/۱۴؛ ادله ي قائلين به اجتماع امر و نهي ۹۱/۰۸/۱۵؛ عبادات مكروهه ۹۱/۰۸/۱۶؛ حكم خروج از زمين غصبي ۹۱/۰۸/۱۷؛ حكم تكليفي خروج از زمين غصبي ۹۱/۰۹/۱۱؛ حكم نماز در زمين غصبي ۹۱/۰۹/۱۲؛ مرجحات باب تزاحم در مبحث امر و نهي ۹۱/۰۹/۱۳؛ مرجحات امر و نهي در صورت تزاحم ۹۱/۰۹/۱۴؛ حكم مائين مشتبهين ۹۱/۰۹/۱۵؛ دلالت نهي بر فساد ۹۱/۰۹/۱۸؛ دلالت نهي بر فساد ۹۱/۰۹/۱۹؛ معناي صحت و فساد ۹۱/۰۹/۲۱؛ صحت و فساد در معاملات و عبادات ۹۱/۰۹/۲۲؛ نهي در عبادات ۹۱/۰۹/۲۵؛ نهي در عبادات ۹۱/۰۹/۲۶؛ نهي در عبادات و معاملات ۹۱/۰۹/۲۷؛ اقتضاي نهي در معاملات ۹۱/۰۹/۲۸؛ مبناي ابو حنيفه در دلالت نهي در عبادات و معاملات ۹۱/۰۹/۲۹؛ مفاهيم ۹۱/۱۰/۰۲؛ مقدماتي در بحث مفاهيم ۹۱/۱۰/۰۳؛ مفهوم و معناي آن و مفهوم در جملات شرطيه ۹۱/۱۰/۰۴؛ مفهوم در جمله ي شرطيه ۹۱/۱۰/۰۵؛ مفهوم در جمله ي شرطيه ۹۱/۱۰/۰۶؛ مفهوم از لحاظ شخص و سنخ حكم ۹۱/۱۰/۰۹؛ اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء ۹۱/۱۰/۱۰؛ تعدد شرط و اتحاد جزاء ۹۱/۱۰/۱۱؛ تداخل اسباب ۹۱/۱۰/۲۷؛ تداخل و عدم تداخل در اسباب ۹۱/۱۰/۳۰؛ تداخل در اسباب ۹۱/۱۱/۰۲؛ تداخل در مسببات ۹۱/۱۱/۰۳؛ مفهوم در سالبه ي كليه ۹۱/۱۱/۰۴؛ مفهوم وصف ۹۱/۱۱/۰۷؛ ادله ي قائلين به مفهوم در وصف ۹۱/۱۱/۰۸؛ مفهوم، وصف و غايت ۹۱/۱۱/۰۹؛ مفهوم غايت ۹۱/۱۱/۱۱؛ مفهوم غايت و حصر ۹۱/۱۱/۱۴؛ مفهوم حصر ۹۱/۱۱/۱۵؛ تفسير كلمه ي لا اله الا الله ۹۱/۱۱/۱۶؛ دلالت (انّما) بر حصر ۹۱/۱۱/۱۷؛ مفهوم حصر ۹۱/۱۱/۱۸؛ مفهوم لقب و عدد ۹۱/۱۱/۲۱؛ عام و خاص ۹۱/۱۱/۲۳؛ اقسام عام ۹۱/۱۱/۲۴؛ مباحثي پيرامون عام ۹۱/۱۱/۲۵؛ الفاظ عموم ۹۱/۱۱/۲۸؛ الفاظ عام و حقيقت بودن عام بعد از تخصيص ۹۱/۱۱/۲۹؛ مخصص منفصل ۹۱/۱۱/۳۰؛ حجيت عام در باقي بعد از تخصيص ۹۱/۱۲/۰۱؛ شك در تخصيص زائد ۹۱/۱۲/۰۲؛ شبهه ي مفهوميه ي مخصص ۹۱/۱۲/۰۵؛ اجمال مخصص در شبهه ي مصداقيه ۹۱/۱۲/۰۶؛ تمسك به عام در شبهه ي مصداقيه ي خاص ۹۱/۱۲/۰۷؛ تمسك به عام در شبهه ي مصداقيه ي خاص ۹۱/۱۲/۰۸؛ تفاصيل وارده در مخصص لبي ۹۱/۱۲/۰۹؛ تمسك به اصل در شبهه ي مصداقيه ي خاص ۹۱/۱۲/۱۲؛ رجوع به اصل در شبهه ي مصداقيه ي مخصص ۹۱/۱۲/۱۳؛ تمسك به اصل در شبهه ي مصداقيه ي خاص ۹۱/۱۲/۱۴؛ شبهه ي مصداقيه ي مخصص ۹۱/۱۲/۱۵؛ شبهه ي مصداقيه ي مخصص  ۹۱/۱۲/۱۶؛ شبهه ي مصداقيه و رجوع به عناوين ثانويه ۹۱/۱۲/۲۰؛ احراز حال فرد مشتبه با رجوع به اصل لفظي ۹۱/۱۲/۲۱؛ لزوم فحص از خاص قبل از تمسك به عام ۹۱/۱۲/۲۲؛ لزوم فحص از مخصص قبل از عمل به عام ۹۱/۱۲/۲۳؛ شمول خطابات شفاهيه بر معدومين ۹۱/۱۲/۲۶؛ شمول خطابات شفاهيه بر معدومين ۹۱/۱۲/۲۷؛ عدم اختصاص خطابات به مشافهين ۹۱/۱۲/۲۸؛ رجوع ضمير به بعضي از عام ۹۲/۰۱/۱۰؛ تخصيص عام به وسيله ي مفهوم ۹۲/۰۱/۱۱؛ تخصيص عام به مفهوم قضيه ي ديگر ۹۲/۰۱/۱۳؛ تعارض عام با مفهوم قضيه ي ديگر ۹۲/۰۱/۱۴؛ استثناء بعد از ذكر چند عام ۹۲/۰۱/۱۷؛ استثناء بعد از ذكر چند عام – تخصيص قرآن به خبر واحد ۹۲/۰۱/۱۸؛ تخصيص قرآن با خبر واحد ۹۲/۰۱/۱۹؛ روايات مخالف كتاب و رابطه ي تخصيص با نسخ ۹۲/۰۱/۲۰؛ بحث خاص و نسخ ۹۲/۰۱/۲۱؛ نسخ ۹۲/۰۱/۲۶؛ نسخ ۹۲/۰۱/۲۷؛ نسخ در قرآن ۹۲/۰۱/۲۸؛ نسخ در قرآن و مسئله ي بداء ۹۲/۰۱/۳۱؛ مسئله ي بداء ۹۲/۰۲/۰۱؛ بداء و بحث مطلق و مقيد ۹۲/۰۲/۰۲؛ تقسيمات ماهيت ۹۲/۰۲/۰۳؛ تقسيمات ماهيت ۹۲/۰۲/۰۴؛ الفاظ مطلق ۹۲/۰۲/۰۷؛ الفاظ مطلق ۹۲/۰۲/۰۸؛ الفاظ مطلق ۹۲/۰۲/۰۹؛ معناي مطلق و مقيد و بيان مقدمات حكمت ۹۲/۰۲/۱۰؛ معناي مطلق و مقدمات حكمت ۹۲/۰۲/۱۵؛ مقدمات حكمت ۹۲/۰۲/۱۶؛ حمل مطلق بر مقيد ۹۲/۰۲/۱۷؛ اقسام ارتباط مطلق با مقيد ۹۲/۰۲/۱۸؛ حمل مطلق بر مقيد ۹۲/۰۲/۲۱؛ مطلق و مقيد و مجمل و مبين ۹۲/۰۲/۲۲؛ آيات مجمل ۹۲/۰۲/۲۳؛ رفع اجمال از آيه ي وضو ۹۲/۰۲/۲۵؛ آيات مجمل ۹۲/۰۲/۲۸؛ آيات مجمل ۹۲/۰۲/۲۹؛ آيه ي صوم ۹۲/۰۲/۳۰؛ شهادت بر طلاق ۹۲/۰۲/۳۱؛ آيات مجمل (آيه ي ازدواج موقت) ۹۲/۰۳/۰۱؛ آيه ي استمتاع ۹۲/۰۳/۰۶؛ شبهات وارده به عقد موقت ۹۲/۰۳/۰۷؛ شبهات مربوط به ازدواج موقت ۹۲/۰۳/۰۸؛ شبهات مربوط به عقد موقت ۹۲/۰۳/۱۱؛ بررسي آيه ي طلاق ۹۲/۰۳/۱۲؛ آيه اي كه ادعا شده مجمل است ۹۲/۰۳/۱۳