آرشيو دروس خارج اصول آيت الله سبحاني۹۴-۹۳
مشخصات كتاب:
سرشناسه:سبحاني  تبريزي ، جعفر،۱۳۰۸
عنوان و نام پديدآور:آرشيو دروس خارج اصول آيت الله سبحاني۹۴-۹۳/ جعفر سبحاني تبريزي.
به همراه صوت دروس
منبع الكترونيكي : سايت مدرسه فقاهت
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان، ۱۳۹۶.
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع: خارج اصول

عناوين اصلي كتاب شامل:
شرط جريان اصل برائت ۹۳/۰۶/۱۹؛ شرايط جريان برائت نقلي، احتياط، تخيير و استصحاب ۹۳/۰۶/۲۲؛ عقاب تارك فحص و مقدمات مفوته ۹۳/۰۶/۲۳؛ مقدمات مفوته و عمل عامي بدون تقليد ۹۳/۰۶/۲۴؛ حكم نماز تمام در موضع قصر و تحليل عبارت فاضل توني در اجراي اصل برائت ۹۳/۰۶/۲۵؛ شرط جريان برائت در كلام فاضل توني و قاعده ي لا ضرر ۹۳/۰۶/۲۶؛ قاعده ي لا ضرر ۹۳/۰۶/۲۹؛ احاديث قاعده ي لا ضرر ۹۳/۰۶/۳۰؛ آيا لا ضرر همواره مستقل نقل شده است؟ ۹۳/۰۶/۳۱؛ وجود لا ضرر در غير حديث سمره ۹۳/۰۷/۰۱؛ وجود قيد في الاسلام در حديث لا ضرر و بررسي واژه هاي چهارگانه ۹۳/۰۷/۰۲؛ معناي ضرار و مفاد هيئت لا ضرر ۹۳/۰۷/۰۵؛ معناي هيئت تركيبيه در لا ضرر ۹۳/۰۷/۰۶؛ مفاد هيئت تركبية در لا ضرر ۹۳/۰۷/۰۷؛ معناي هيئت تركبيه در لا ضرر ۹۳/۰۷/۰۸؛ معناي هيئت تركبيه در لا ضرر ۹۳/۰۷/۰۹؛ هيئت تركيبيه ي لا ضرر و تبيهاتي در مورد اين قاعده ۹۳/۰۷/۱۲؛ تنبيهاتي در قاعده ي لا ضرر ۹۳/۰۷/۱۴؛ تنبيهات قاعده ي لا ضرر ۹۳/۰۷/۱۵؛ وجه تقدم لا ضرر بر احكام عناوين اوليه ۹۳/۰۷/۱۶؛ تبيهات قاعده ي لا ضرر ۹۳/۰۷/۱۹؛ شمول لا ضرر بر احكام عدمي ۹۳/۰۷/۲۰؛ عدم جواز توجه ضرر به ديگري و عدم لزوم دفع ضرر از ديگري ۹۳/۰۷/۲۲؛ تنبيهات قاعده ي لا ضرر ۹۳/۰۷/۲۳؛ جايي كه تصرف صاحب مال موجب ضرر به همسايه است ۹۳/۰۷/۲۶؛ تنبيهاتي در لا ضرر ۹۳/۰۷/۲۷؛ تنبيهاتي در قاعده ي لا ضرر ۹۳/۰۷/۲۸؛ لا ضرر عزيمت است يا رخصت ۹۳/۰۷/۲۹؛ ضرر به نفس ۹۳/۰۸/۱۸؛ اضرار به نفس ۹۳/۰۸/۱۹؛ اضرار به نفس، تعريف استصحاب ۹۳/۰۸/۲۰؛ تعريف استصحاب و اينكه آيا مسأله اي اصولي است يا قاعده اي فقيه ۹۳/۰۸/۲۱؛ اركان استصحاب ۹۳/۰۸/۲۴؛ تقسيمات استصحاب و دليل استصحاب ۹۳/۰۸/۲۵؛ دليل حجيّت استصحاب ۹۳/۰۸/۲۶؛ دلالت روايات بر حجيّت استصحاب ۹۳/۰۸/۲۷؛ دلالت صحيحه ي دوم زراره بر حجيّت استصحاب ۹۳/۰۹/۰۱؛ دلالت صحيحه ي دوم زراره بر استصحاب ۹۳/۰۹/۰۲؛ دلالت صحيحه ي سوم زراره بر حجيّت استصحاب ۹۳/۰۹/۰۳؛ دلالت صحيحه ي سوم زراره بر حجيّت استصحاب ۹۳/۰۹/۰۴؛ دلالت روايات بر حجيّت استصحاب ۹۳/۰۹/۰۵؛ دلالت روايات بر حجيّت استصحاب ۹۳/۰۹/۰۸؛ روايات داله بر حجيّت استصحاب الأستاذ الشيخ ناجي طالب؛ استدلال به روايات بر حجيّت استصحاب ۹۳/۰۹/۱۱؛ دلالت روايات ثلاث بر استصحاب ۹۳/۰۹/۱۲؛ دلالت روايات بر استصحاب و جريان استصحاب در شك در مقتضي و مانع ۹۳/۰۹/۱۵؛ استدلال شيخ در عدم جريان استصحاب در شك در مقتضي ۹۳/۰۹/۱۶؛ تفاصيل موجود در استصحاب ۹۳/۰۹/۱۷؛ تفاصيل موجود در استصحاب ۹۳/۰۹/۱۸؛ مفاهيم مستقله و مجعول شرعي ۹۳/۱۰/۰۷؛ مجعول شرعي در استصحاب ۹۳/۱۰/۰۸؛ بيان تفصيل صاحب كفايه در كيفيت جعل در احكام وضعيه ۹۳/۱۰/۰۹؛ اقسام احكام وضعيه ۹۳/۱۰/۱۳؛ استصحاب در امور استقباليه و فعليت يقين و شك در استصحاب ۹۳/۱۰/۱۴؛ تنبيهاتي در استصحاب ۹۳/۱۰/۱۵؛ فروعاتي در استصحاب ۹۳/۱۰/۱۶؛ استصحاب اماره و بينه و استصحاب اصول عمليه ۹۳/۱۰/۱۷؛ استصحاب كلي ۹۳/۱۰/۲۰؛ احكام استصحاب كلي ۹۳/۱۰/۲۱؛ حكم استصحاب كلي قسم دوم ۹۳/۱۰/۲۲؛ تطبيقاتي در مورد استصحاب قسم دوم ۹۳/۱۰/۲۳؛ استصحاب كلي قسم دوم ۹۳/۱۰/۲۴؛ استصحاب كلي قسم سوم و چهارم ۹۳/۱۰/۲۷؛ استصحاب قسم چهارم و استصحاب زمان ۹۳/۱۰/۲۸؛ استصحاب زمان ۹۳/۱۰/۲۹؛ استصحاب در زمانيات و امور قاره ي مقيد به زمان ۹۳/۱۰/۳۰؛ استصحاب در امور قاره و استصحاب احكام كلي شرعي ۹۳/۱۱/۰۱؛ استصحاب احكام شرعيه ي كليه ۹۳/۱۱/۰۴؛ استصحاب در احكام شرعيه ي كليه ۹۳/۱۱/۰۵؛ استصحاب تعليقي ۹۳/۱۱/۰۶؛ استصحاب تعليقي ۹۳/۱۱/۰۷؛ استصحاب تعليقي ۹۳/۱۱/۰۸؛ دليل بر عدم حجيّت اصل مثبت ۹۳/۱۱/۱۱؛ حجيّت مثبتات اماره و استثنائات عدم حجيّت اصل مثبت ۹۳/۱۱/۱۲؛ مستثنيات اصل مثبت و تطبيقات ۹۳/۱۱/۱۳؛ تطبيقاتي در مورد اصل مثبت ۹۳/۱۱/۱۴؛ مواردي كه جزء اصل مثبت نمي باشند. ۹۳/۱۱/۱۵؛ مواردي كه نبايد با اصل مثبت اشتباه شود ۹۳/۱۱/۱۸؛ في استصحاب تأخر الحادث ۹۳/۱۱/۱۹؛ استصحاب در مجهولي التاريخ ۹۳/۱۱/۲۰؛ استصحاب در مجهولي التاريخ ۹۳/۱۱/۲۱؛ استصحاب تأخر حادث در جايي كه يك حادث معلوم التاريخ است. ۹۳/۱۱/۲۵؛ استصحاب تأخر حادث و تطبيقات ۹۳/۱۱/۲۶؛ تطبيقاتي مبتني بر استصحاب تأخر حادث ۹۳/۱۱/۲۷؛ استصحاب در مسائل عقيدتي ۹۳/۱۱/۲۸؛ استصحاب نبوت ۹۳/۱۱/۲۹؛ دوران امر بين عمل به عام يا استصحاب حكم مخصص ۹۳/۱۲/۰۲؛ دوران امر بين عمل به عام يا استصحاب حكم مخصص ۹۳/۱۲/۰۳؛ شرايط جريان استصحاب ۹۳/۱۲/۰۴؛ شرايط جريان استصحاب ۹۳/۱۲/۰۵؛ شرايط جريان استصحاب ۹۳/۱۲/۰۶؛ شرايط جريان استصحاب ۹۳/۱۲/۰۹؛ نسبت اماره به استصحاب ۹۳/۱۲/۱۰؛ تقدم دليل استصحاب بر دليل اصول عمليه ي شرعيه ۹۳/۱۲/۱۱؛ تعارض استصحاب سببي و مسببي ۹۳/۱۲/۱۲؛ جريان استصحاب در اطراف علم اجمالي ۹۳/۱۲/۱۶؛ اجراي اصل در اطراف علم اجمالي و بحث قاعده ي يد ۹۳/۱۲/۱۷؛ قاعده ي يد و دليل بر حجيّت آن ۹۳/۱۲/۱۸؛ دلالت روايات بر قاعده ي يد ۹۳/۱۲/۱۹؛ حجيّت يد در مجهولة العنوان و معلوم الحدوث فسادا ۹۳/۱۲/۲۰؛ استيلاء بر منافع، حقوق ۹۳/۱۲/۲۳؛ حجيّت قول ذي اليد ۹۳/۱۲/۲۴؛ تطبيقات قاعده ي يد ۹۳/۱۲/۲۵؛ مدعي و منكر در مورد يد ۹۳/۱۲/۲۶؛ شهادت با استناد به يد و مواردي كه يد حجّت نيست ۹۳/۱۲/۲۷؛ قاعده ي تجاوز ۹۴/۰۱/۰۸؛ مدرك قاعده ي تجاوز ۹۴/۰۱/۰۹؛ مدرك قاعده ي تجاوز و گستره ي اين قاعده ۹۴/۰۱/۱۰؛ عدم وجود قاعده اي به نام فراغ در كنار قاعده ي تجاوز ۹۴/۰۱/۱۵؛ دخول در غير در قاعده ي تجاوز ۹۴/۰۱/۱۶؛ مراد از غير در قاعده ي تجاوز ۹۴/۰۱/۱۷؛ معناي محل در قاعده ي تجاوز ۹۴/۰۱/۱۸؛ اجراي قاعده ي تجاوز در اجزاء غير مستقله ۹۴/۰۱/۲۲؛ اجراي قاعده ي تجاوز در شك صحت و در شك در شروط ۹۴/۰۱/۲۳؛ قاعده ي تجاوز در طهارات ثلاث ۹۴/۰۱/۲۴؛ اجراي قاعده ي تجاوز در طهارات ثلاث ۹۴/۰۱/۲۵؛ احكامي از قاعده ي تجاوز ۹۴/۰۱/۲۶؛ فروعات و تطبيقاتي در قاعده ي تجاوز ۹۴/۰۱/۲۹؛ اصالة الصحة ۹۴/۰۱/۳۰؛ حجيّت اصالة الصحة ۹۴/۰۱/۳۱؛ شرايط اجراي اصالة الصحة ۹۴/۰۲/۰۱؛ شروطي كه در اصالة الصحة معتبر است ۹۴/۰۲/۰۵؛ مستثنيات اصالة الصحة و اصالة الصحة اصل است يا اماره ۹۴/۰۲/۰۶؛ تقدم اصالة الصحة بر استصحاب و بحث قاعده ي قرعه ۹۴/۰۲/۰۷؛ قاعده ي قرعه در كتاب و سنت ۹۴/۰۲/۰۸؛ روايات داله بر قاعده ي قرعه ۹۴/۰۲/۰۹؛ موارد اجراي قرعه ۹۴/۰۲/۱۵؛ تتمه ي مباحث قرعه ۹۴/۰۲/۱۶؛ تعارض ادله ۹۴/۰۲/۱۹؛ توضيحاتي در مورد تزاحم ۹۴/۰۲/۲۰؛ مرجحات باب تزاحم ۹۴/۰۲/۲۱؛ نسبت امارات به اصول شرعيه ۹۴/۰۲/۲۲؛ حكومت و تخصيص ۹۴/۰۲/۲۳؛ علت تعارض در روايات اهل بيت ۹۴/۰۲/۲۷؛ تعارض غير مستقر و تقديم اظهر بر ظاهر ۹۴/۰۲/۲۸؛ صوري از تعارض غير مستقر ۹۴/۰۲/۲۹؛ صوري از تعارض غير مستقر ۹۴/۰۲/۳۰؛ صوري از تعارض غير مستقر و تعارض در بيش از دو دليل ۹۴/۰۳/۰۲؛ مقتضاي قاعده ي اوليه در متعارضين ۹۴/۰۳/۰۳؛ مقتضاي قاعده بر اساس قول به تصويب ۹۴/۰۳/۰۴؛ مقتضاي قاعده ي ثانويه در خبرين متعارضين ۹۴/۰۳/۰۵؛ اخبار توقف و جمع بين اين اخبار و اخبار تخير ۹۴/۰۳/۰۶؛ روايات داله بر تخيير بين دو خبر متعارض ۹۴/۰۳/۰۹؛ روايات داله بر مرجحات ۹۴/۰۳/۱۰؛ ترجيح در صفات راوي و روايت ۹۴/۰۳/۱۱؛ مرجحات روايي در مقبوله ي عمر بن حنظله ۹۴/۰۳/۱۲؛ مرجحات باب تعارض ۹۴/۰۳/۱۶؛ آيا اخذ به مرجحات واجب است يا مستحب ۹۴/۰۳/۱۷؛ جواز و عدم جواز تعدي به مرجحات غير منصوص ۹۴/۰۳/۱۸؛ تعارض در عامين من وجه ۹۴/۰۳/۱۹؛ فرق عامين من وجه در باب اجتماع امر و نهي و تعادل و ترجيح ۹۴/۰۳/۲۰