آرشيو دروس خارج اصول آيت الله سبحاني۹۵-۹۴
مشخصات كتاب:
سرشناسه:سبحاني  تبريزي ، جعفر،۱۳۰۸
عنوان و نام پديدآور:آرشيو دروس خارج اصول آيت الله سبحاني۹۵-۹۴/ جعفر سبحاني تبريزي.
به همراه صوت دروس
منبع الكترونيكي : سايت مدرسه فقاهت
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان، ۱۳۹۶.
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع: خارج اصول

عناوين اصلي كتاب شامل:
 تعاريف اجتهاد ۹۴/۰۶/۱۵؛ مباحث اجتهاد ۹۴/۰۶/۱۶؛ آثار اجتهاد ۹۴/۰۶/۱۷؛ اجتهاد در امر قضاوت ۹۴/۰۶/۱۸؛ اقسام مجتهد و علوم پيش نياز اجتهاد ۹۴/۰۶/۲۱؛ علوم پيش نياز اجتهاد ۹۴/۰۶/۲۲؛ التصويب و التخطئه ۹۴/۰۶/۲۴؛ تبدل رأي مجتهد ۹۴/۰۶/۲۵؛ اجزاء در صورت تبدل رأي مجتهد ۹۴/۰۶/۲۸؛ تبدل رأي مجتهد و مسأله ي تقليد ۹۴/۰۶/۲۹؛ معنا تقليد و مسائلي پيرامون آن ۹۴/۰۶/۳۱؛ تقليد و دليل براي تقليد كردن ۹۴/۰۷/۰۱؛ حجيّت فتواي مجتهد ۹۴/۰۷/۰۵؛ دليل بر حجيّت فتواي مجتهد بر عامي ۹۴/۰۷/۰۶؛ تقليد از اعلم ۹۴/۰۷/۰۷؛ تقليد از اعلم ۹۴/۰۷/۰۸؛ تقليد از اعلم و معنا اعلم ۹۴/۰۷/۱۱؛ تقليد از اعلم ۹۴/۰۷/۱۲؛ تبعيض در تقليد و تقليد ابتدايي از ميت ۹۴/۰۷/۱۳؛ تقليد ابتدايي از ميت ۹۴/۰۷/۱۴؛ بقاء بر ميّت ۹۴/۰۷/۱۵؛ شروع هشتمين دوره ي اصول ۹۴/۰۸/۰۹؛ موضوع علم و نسبت مسائل به آن ۹۴/۰۸/۱۰؛ مباحثي پيرامون موضوع علم ۹۴/۰۸/۱۱؛ : ملاك در تمايز علوم ۹۴/۰۸/۱۲؛ موضوع علم اصول ۹۴/۰۸/۱۳؛ تعريف علم اصول ۹۴/۰۸/۱۶؛ فرق بين مسائل اصوليه و قواعد فقهيه ۹۴/۰۸/۱۸؛ مباحث وضع ۹۴/۰۸/۱۹؛ حققت وضع و اقسام آن ۹۴/۰۸/۲۰؛ امكان وضع عام و موضوع له خاص ۹۴/۰۸/۲۴؛ قسم چهارم وضع و مناشء وضع ۹۴/۰۸/۲۵؛ معاني حرفيه ۹۴/۰۸/۲۶؛ معاني حروف ۹۴/۰۸/۲۷؛ كيفيت وضع در حروف ۹۴/۰۸/۳۰؛ وضع در اسماء اشاره، ضماير و موصولات ۹۴/۰۹/۰۱؛ خبر و انشاء ۹۴/۰۹/۰۲؛ نسبت در جملات انشائيه و اسميه ۹۴/۰۹/۰۳؛ نسبت جمل اسميه و شرطيه ۹۴/۰۹/۰۴؛ حقيت و مجاز ۹۴/۰۹/۰۷؛ اقسام استعملات لفظ ۹۴/۰۹/۰۸؛ دلالت الفاظ بر معاني واقعيه ۹۴/۰۹/۲۴؛ وضع الفاظ بر معاني واقعيه ۹۴/۰۹/۲۵؛ وضع در مركبات ۹۴/۰۹/۲۸؛ تبادر و صحت حمل ۹۴/۰۹/۳۰؛ حقيقت و مجاز و اطراد ۹۴/۱۰/۰۱؛ اطراد ۹۴/۱۰/۰۲؛ تنصيص اهل لغت و حقيقت شرعيه ۹۴/۱۰/۰۵؛ حقيقت شرعيه ۹۴/۱۰/۰۶؛ حقيقت شرعيه و وضع براي صحيح يا اعم ۹۴/۱۰/۰۷؛ صحيح و اعم ۹۴/۱۰/۰۹؛ صحيح و اعم و ترسيم جامع ۹۴/۱۰/۱۲؛ ترسيم جامع طبق نظر محقق خراساني ۹۴/۱۰/۱۴؛ ترسيم جامع طبق قول به صحيح ۹۴/۱۰/۱۵؛ جامع نزد قائل به صحيح و دليل قول به صحت ۹۴/۱۰/۱۶؛ دليل وضع اسامي عبادات بر صحيح ۹۴/۱۰/۱۹؛ دليل قائلين به صحيح و اعم ۹۴/۱۰/۲۰؛ استدلال قائل به اعم و ثمره ي بحث ۹۴/۱۰/۲۱؛ ثمرات قول به صحيح و اعم ۹۴/۱۰/۲۲؛ صحيح و اعم در الفاظ معاملات ۹۴/۱۰/۲۳؛ تمسك به ادله ي امضائيه ۹۴/۱۰/۲۶؛ تمسك به اطلاق در اسامي معاملات ۹۴/۱۰/۲۷؛ اشتراك لفظي و استعمال لفظ در اكثر از معنا ۹۴/۱۰/۲۸؛ استعمال لفظ در اكثر از معناي واحد ۹۴/۱۰/۲۹؛ بطون مختلف قرآن و تطبيق آن با اشتراك لفظي ۹۴/۱۰/۳۰؛ مشتق ۹۴/۱۱/۰۳؛ مسأله اي فقهي و مشتق در اسم زمان ۹۴/۱۱/۰۴؛ ادعاي خروج بعضي از موارد از نزاع در مشتق ۹۴/۱۱/۰۵؛ مباحث مقدماتي مشتق ۹۴/۱۱/۰۶؛ مراد از «في الحال» در تعريف مشتق ۹۴/۱۱/۰۷؛ بررسي دو ادعا از محقق نائيني ۹۴/۱۱/۱۰؛ ادله ي قائلين به وضع مشتق بر متلبس ۹۴/۱۱/۱۱؛ ادله ي قائلين به حقيقت مشتق در من قضي ۹۴/۱۱/۱۲؛ دخول ذات در مشتق و عدم آن ۹۴/۱۱/۱۳؛ فرق بين مبدأ و مشتق ۹۴/۱۱/۱۴؛ مسائلي پيرامون مشتق ۹۴/۱۱/۱۷؛ شتق و مبحث امر ۹۴/۱۱/۱۸؛ اعتبار علو و استعلاء در امر ۹۴/۱۱/۱۹؛  ماده ي امر و بحث طلب و ارادة ۹۴/۱۱/۲۰؛ طلب و اراده ۹۴/۱۱/۲۱؛ تكلم نفسي و صيغه ي امر ۹۴/۱۱/۲۴؛ دلالت هيئت افعل ۹۴/۱۱/۲۵؛ دلالت هيئت افعل بر وجوب ۹۴/۱۱/۲۶؛ دلالت صيغه ي امر بر وجوب ۹۴/۱۱/۲۷؛ واجب توصلي و تعبدي ۹۴/۱۱/۲۸؛ اصل در واجب تعبدي و توصلي ۹۴/۱۲/۰۱؛ امكان اخذ قصد امر در متعلق امر ۹۴/۱۲/۰۲؛ اصل در اوامر ۹۴/۱۲/۰۸؛ ادله ي مخالفين و اصل در مسئله ۹۴/۱۲/۰۹؛ برائت شرعي در تأسيس اصل ۹۴/۱۲/۱۰؛ مقتضاي اصل در مورد شك در نوع امر ۹۴/۱۲/۱۱؛ الامر عقيب الحذر ۹۴/۱۲/۱۲؛ دلالت امر بر مرة و تكرار ۹۴/۱۲/۱۵؛ فور و تراخي ۹۴/۱۲/۱۶؛ اجزاء ۹۴/۱۲/۱۷؛ اجزاء و تبدل امتثال به امتثال ديگر ۹۴/۱۲/۱۸؛ اجزاء ۹۴/۱۲/۱۹؛ امر اضطرار ۹۴/۱۲/۲۴؛ اجزاء در امر اضطراري و ظاهري ۹۴/۱۲/۲۵؛ اجزاء در اوامر ظاهره ۹۴/۱۲/۲۶؛ اجزاء در اوامر ظاهريه ۹۵/۰۱/۰۷؛ اجزاء در عمل به اماره ۹۵/۰۱/۰۸؛ اجزاء در صورت تخلف در اصول عمليه ۹۵/۰۱/۰۹؛ تنبيهاتي در مسأله ي اجزاء ۹۵/۰۱/۱۰؛ وجوب ذي المقدمه ۹۵/۰۱/۱۴؛ مقدمه داخليه ۹۵/۰۱/۱۵؛ تقسيمات مقدمه ۹۵/۰۱/۱۶؛ تقسيمات مختلف مقدمه ۹۵/۰۱/۱۷؛ انواع شروط ۹۵/۰۱/۱۸؛ شرط متأخر و مقارن ۹۵/۰۱/۲۱؛ بحث شرط و واجب مطلق و مشروط ۹۵/۰۱/۲۲؛ رجوع قيد به هيئت يا ماده ۹۵/۰۱/۲۴؛ رجوع قيد به هيئت يا ماده ۹۵/۰۱/۲۵؛ واجب معلق و منجز ۹۵/۰۱/۲۸؛ اشكالات وارده به صاحب فصول ۹۵/۰۱/۲۹؛ واجب معلق و مشروط ۹۵/۰۱/۳۰؛  مقدمات مفوته ۹۵/۰۱/۳۱؛ بازگشت قيد به هيئت يا ماده ۹۵/۰۲/۰۱؛ واجب نفسي و غيري ۹۵/۰۲/۰۵؛ اصل لفظي در واجب نفسي و غيري ۹۵/۰۲/۰۶؛ اصل عملي در دوران امر بين واجب نفسي و غيري ۹۵/۰۲/۰۷؛ ثواب و عقاب ۹۵/۰۲/۰۸؛ ثواب بر امر غيري و طهارات ثلاث ۹۵/۰۲/۱۱؛ حل مشكل در طهارات ثلاث ۹۵/۰۲/۱۲؛ طهارات ثلاث و مبحث واجب اصلي و تبعي ۹۵/۰۲/۱۳؛ واجب اصلي و تبعي ۹۵/۰۲/۱۵؛ مقدمه ي واجبه ۹۵/۰۲/۱۸؛ چه مقدمه اي واجب است؟ ۹۵/۰۲/۱۹؛ مقدمه ي موصله ۹۵/۰۲/۲۰؛ مقدمه ي موصله ۹۵/۰۲/۲۲؛ ثمرات قول به وجوب مقدمه ي موصله ۹۵/۰۲/۲۵؛ مقدمه في حال الايصال ۹۵/۰۲/۲۶؛ ثمرات القول بوجوب المقدمة ۹۵/۰۲/۲۷؛ ثمرات قول به مقدمه ي واجب ۹۵/۰۲/۲۸؛ ثمره ي وجوب مقدمه و اصل در آن ۹۵/۰۲/۲۹؛ اصل در مقدمه ي واجب ۹۵/۰۳/۰۱؛ ادلة القائلين بوجوب المقدمة ۹۵/۰۳/۰۳؛ مقدمه ي واجب و مقدمه ي حرام ۹۵/۰۳/۰۴؛ مقدمه ي حرام ۹۵/۰۳/۰۵؛ جبر و تفويض و الامر بين الامرين ۹۵/۰۳/۰۸؛ ادله ي قائلين به جبر ۹۵/۰۳/۰۹؛ جبر فلسفي ۹۵/۰۳/۱۰؛ تفويض ۹۵/۰۳/۱۱؛ الامر بين الامرين ۹۵/۰۳/۱۲