آرشيو دروس خارج اصول آيت الله سبحاني۹۶-۹۵
مشخصات كتاب:
سرشناسه:سبحاني  تبريزي ، جعفر،۱۳۰۸
عنوان و نام پديدآور:آرشيو دروس خارج اصول آيت الله سبحاني۹۶-۹۵/ جعفر سبحاني تبريزي.
به همراه صوت دروس
منبع الكترونيكي : سايت مدرسه فقاهت
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان، ۱۳۹۶.
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع: خارج اصول

عناوين اصلي كتاب شامل:
نهي از ضد ۹۵/۰۶/۱۴؛ نهي از ضد عام ۹۵/۰۶/۱۵؛ ضد خاص ۹۵/۰۶/۱۶؛ نهي از ضد خاص ۹۵/۰۶/۱۷؛ نهي از ضد ۹۵/۰۶/۲۰؛ ثمره ي بحث نهي از ضد و مبحث ترتّب ۹۵/۰۶/۲۱؛ ترتّب ۹۵/۰۶/۲۳؛ ترتّب ۹۵/۰۶/۲۴؛ اشكال محقق خراساني به ترتّب و پاسخ آن ۹۵/۰۶/۲۷؛ اشكال محقق خراساني به ترتّب ۹۵/۰۶/۲۸؛ تقريباتي براي ترتّب ۹۵/۰۶/۲۹؛ فروعات ترتّب و بحث امر به شيء با علم به انتفاء شرط آن ۹۵/۰۶/۳۱؛ تعلق امر به طبايع يا افراد ۹۵/۰۷/۰۳؛ تعلق امر به طبايع يا فرد ۹۵/۰۷/۰۴؛ بقاء جواز بعد از نسخ و واجب تخييري ۹۵/۰۷/۰۵؛ تصوير واجب تخييري  ۹۵/۰۷/۰۶؛ حقيقت واجب تخييري  ۹۵/۰۷/۰۷؛ واجب تخييري و واجب كفايي ۹۵/۰۷/۲۶؛ واجب كفايي ۹۵/۰۷/۲۷؛ واجب كفايي ۹۵/۰۷/۲۸؛ واجب كفايي و واجب مطلق و مؤقّت ۹۵/۰۸/۰۱؛ قضاء به امر اول است يا به امر دوم ۹۵/۰۸/۰۲؛ امر به امر ۹۵/۰۸/۰۳؛ مبحث امر بعد از امر و مبحث نواهي ۹۵/۰۸/۰۴؛ اجتماع امر و نهي ۹۵/۰۸/۰۵؛ مقدمات بحث اجتماع امر و نهي ۹۵/۰۸/۰۹؛ مقدمات بحث اجتماع امر و نهي ۹۵/۰۸/۱۰؛ نظريه ي محقق خراساني در تعلق امر به طبايع و افراد ۹۵/۰۸/۱۱؛ ثمرات مسأله ي اجتماع امر و نهي ۹۵/۰۸/۱۲؛ ثمرات مسأله ي اجتماع امر و نهي ۹۵/۰۸/۱۵؛ ادله ي قائلين به اجتماع يا امتناع امر و نهي ۹۵/۰۸/۱۶؛ ادله ي قائلين به اجتماع ۹۵/۰۸/۱۸؛ ادله ي قائلين به جواز اجتماع ۹۵/۰۸/۱۹؛ ادله ي قائلين به اجتماع ۹۵/۰۸/۲۲؛ ادله ي قائلين به اجتماع ۹۵/۰۸/۲۳؛ نماز مضطر در زمين غصبي و حكم خروج فرد مختار ۹۵/۰۸/۲۴؛ حكم خروج از زمين غصبي و نماز در اين حالت ۹۵/۰۸/۲۵؛ حكم نماز هنگام خروج از زمين غصبي ۹۵/۰۸/۲۶؛ تنبيهات اجتماع امر و نهي ۹۵/۰۹/۱۴؛ انائين مشتبهين ۹۵/۰۹/۱۵؛ انائين مشتبهين ۹۵/۰۹/۱۶؛ ملازمه ي نهي با فساد ۹۵/۰۹/۱۷؛ دلالت نهي بر فساد و تعريف عبادت و معامله ۹۵/۰۹/۲۰؛ صحت در عبادات و معاملات و تأسيس اصل ۹۵/۰۹/۲۱؛ اصل اولي فقهي در نهي در عبادات و معاملات ۹۵/۰۹/۲۲؛ نهي در عبادات ۹۵/۰۹/۲۳؛ نهي در عبادات و معاملات ۹۵/۰۹/۲۴؛ نهي در معاملات ۹۵/۰۹/۲۸؛ بررسي كلام ابو حنيفه در نهي ۹۵/۰۹/۲۹؛ اصطلاحات مفاهيم ۹۵/۰۹/۳۰؛ بحث هاي مقدماتي مفهوم ۹۵/۱۰/۰۱؛ مباحث مقدماتي مفهوم و بحث مفهوم شرط ۹۵/۱۰/۰۴؛ مفهوم جمله ي شرطيه ۹۵/۱۰/۰۵؛ مفهوم جمله ي شرطيه ۹۵/۱۰/۰۶؛ مفهوم شرط ۹۵/۱۰/۰۷؛ سؤال و جوابي در مورد مفهوم ۹۵/۱۰/۰۸؛ اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء ۹۵/۱۰/۱۱؛ اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء و مسأله ي تعدد اسباب و مسببات ۹۵/۱۰/۱۲؛ تداخل اسباب و مسببات ۹۵/۱۰/۱۳؛ تداخل اسباب و مسببات ۹۵/۱۰/۱۴؛ تداخل اسباب ۹۵/۱۰/۱۵؛ تداخل مسببات ۹۵/۱۰/۱۸؛ ميزان در اخذ مفهوم شرط ۹۵/۱۰/۱۹؛ مفهوم وصف ۹۵/۱۰/۲۰؛ ادله ي مثبتين مفهوم وصف ۹۵/۱۰/۲۲؛ مفهوم وصف و غايت. ۹۵/۱۰/۲۵؛ مفهوم غايت ۹۵/۱۰/۲۶؛ مفهوم غايت و حصر ۹۵/۱۰/۲۷؛ مفهوم حصر ۹۵/۱۰/۲۸؛ مفهوم حصر در الا و انما ۹۵/۱۰/۲۹؛ انما و بل اضرابيه ۹۵/۱۱/۰۲؛ مفهوم حصر و لقب ۹۵/۱۱/۰۳؛ مفهوم لقب ۹۵/۱۱/۰۴؛ تعريف عام ۹۵/۱۱/۰۵؛ مباحث مقدماتي عام ۹۵/۱۱/۰۶؛ فرق عام و اطلاق و بحث ادوات عموم ۹۵/۱۱/۰۹؛ ادوات عموم ۹۵/۱۱/۱۰؛ ادوات عموم و حقيقت بودن عام بعد از تخصيص ۹۵/۱۱/۱۱؛ حقيقت بودن عام بعد از مخصص ۹۵/۱۱/۱۲؛ حجيّت عام در ما بقي بعد از تخصيص ۹۵/۱۱/۱۳؛ حجيّت عام در مخصص مجمل ۹۵/۱۱/۱۶؛ حجيّت عام بعد از مخصص مجمل و تمسك به عام در شبهات مصداقيه ۹۵/۱۱/۱۷؛ تمسك به عام در شبهه ي مصداقيه ي مخصص ۹۵/۱۱/۱۸؛ تمسك به عام در شبهه ي مصداقيه ي مخصص ۹۵/۱۱/۱۹؛ تمسك به عام در شبهه ي مصداقيه ي مخصص ۹۵/۱۱/۲۰؛ شبهه ي مصداقيه ي مخصص ۹۵/۱۱/۲۶؛ شبهه ي مصداقيه ي مخصص ۹۵/۱۱/۲۷؛ تمسك به عام در شبهه ي مصداقيه ي مخصص ۹۵/۱۱/۳۰؛ استصحاب عدم ازلي ۹۵/۱۲/۰۱؛ احراز فرد مشتبه با عناوين ثانويه ۹۵/۱۲/۰۲؛ روشن كردن فرد مشتبه با عنوان ثانوي ۹۵/۱۲/۰۳؛ فحص از مخصص ۹۵/۱۲/۰۴؛ فحص از مخصص و خطابات شفاهيه ۹۵/۱۲/۰۷؛ خطابات شفاهيه ۹۵/۱۲/۰۸؛ خطابات قرآني ۹۵/۱۲/۰۹؛ ثمرات بحث در خطابات و اطلاقات قرآن ۹۵/۱۲/۱۴؛ برگشت ضمير به بعضي از عام ۹۵/۱۲/۱۵؛ تخصيص عام با مفهوم ۹۵/۱۲/۱۶؛ تخصيص عام با مفهوم مخالف ۹۵/۱۲/۱۷؛ تخصيص عام با مفهوم مخالف ۹۵/۱۲/۱۸؛ وقوع استثناء عقيب چند عام ۹۵/۱۲/۲۱؛ تخصيص قرآن با خبر واحد ۹۵/۱۲/۲۲؛ تخصيص قرآن با خبر واحد ۹۵/۱۲/۲۳؛ تقدم عام يا خاص بر يكديگر. ۹۵/۱۲/۲۴؛ مجهول بودن زمان عام يا خاص ۹۵/۱۲/۲۵؛ نسخ ۹۶/۰۱/۰۶؛ نسخ ۹۶/۰۱/۰۷؛ نسخ در قرآن ۹۶/۰۱/۰۸؛ نسخ در قرآن ۹۶/۰۱/۰۹؛ بداء ۹۶/۰۱/۱۴؛ بداء ۹۶/۰۱/۱۵؛ بداء و مطلق و مقيد ۹۶/۰۱/۱۶؛ لا بشرط مقسمي و قسمي ۹۶/۰۱/۱۹؛ اسم جنس و علم الجنس ۹۶/۰۱/۲۰؛ مفرد و جمع محلي به لام ۹۶/۰۱/۲۱؛ النكرة و اينكه آيا تقييد موجب مجازيت مي شود يا نه. ۹۶/۰۱/۲۶؛ مقدمات حكمت ۹۶/۰۱/۲۷؛ انصراف و حمل مطلق بر مقيد ۹۶/۰۱/۲۸؛ تقدم مقيد بر مطلق ۹۶/۰۱/۲۹؛ اقسام حمل مطلق بر مقيد ۹۶/۰۱/۳۰؛ حمل مطلق بر مقيد ۹۶/۰۲/۰۲؛ حمل مطلق بر مقيد ۹۶/۰۲/۰۴؛ مجمَل و مبيَّن ۹۶/۰۲/۰۶؛ رفع اجمال از آيه ي وضو ۹۶/۰۲/۰۹؛ آيه هاي مجمل ۹۶/۰۲/۱۱؛ آيه ي وضو و آيه ي صوم ۹۶/۰۲/۱۲؛ بررسي آيه ي صوم ۹۶/۰۲/۱۳؛ متن درس خارج اصول حضرت آيت الله جعفر سبحاني - شنبه ۱۶ ارديبهشت ماه ۹۶/۰۲/۱۶؛ بررسي آيه ي طلاق و متعه ۹۶/۰۲/۱۷؛ بررسي آيه ي متعه ۹۶/۰۲/۱۸؛ بررسي حكم متعه ۹۶/۰۲/۱۹؛ آيه ي متعه و طلاق ۹۶/۰۲/۲۰؛ مهريه ي زن هنگام طلاق ۹۶/۰۲/۲۳؛ آيه ي وصيت ۹۶/۰۲/۲۴؛ آيه ي وصيت و خمس ۹۶/۰۲/۲۵؛ آيه ي خمس ۹۶/۰۲/۲۶؛ آيه ي خمس و آيه ي متعه ۹۶/۰۲/۲۷؛ آيه ي تمتع ۹۶/۰۲/۳۰؛ آيه ي حج ۹۶/۰۲/۳۱؛ حج و عمره ي رسول خدا (ص) ۹۶/۰۳/۰۱