آرشيو دروس خارج مستحدثه آيت الله العظمي مكارم شيرازي۷۵-۷۴
مشخصات كتاب:
سرشناسه:شيرازي، ناصر مكارم،۱۳۰۵
عنوان و نام پديدآور:آرشيو دروس خارج مستحدثه آيت الله العظمي مكارم شيرازي۷۶-۷۵ /ناصر مكارم شيرازي.
به همراه صوت دروس
منبع الكترونيكي : سايت مدرسه فقاهت
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان، ۱۳۹۶.
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع: خارج مستحدثه
عناوين اصلي كتاب شامل:
سقط جنين جلسه ۱؛ اسقاط جنين جلسه ۲؛ اسقاط جنين جلسه ۳؛ اسقاط جنين جلسه ۴؛ اسقاط جنين جلسه ۵؛ اسقاط جنين و مسأله ي مباشر و سبب جلسه ۷؛ اسقاط جنين و بررسي حكم ديه جلسه ۸؛ قرباني در خارج از مني جلسه ۹؛ ضامن بودن طبيب جلسه ۱۳؛ ضامن بودن اطباء جلسه ۱۴