آرشيو دروس خارج فقه آيت الله العظمي سيد موسي شُبَيري (حسيني) زنجاني۹۰-۸۹
مشخصات كتاب:
سرشناسه:شُبَيري (حسيني) زنجاني۹۰-۸۹ سيد موسي،۱۳۰۶
عنوان و نام پديدآور:آرشيو دروس خارج فقه آيت الله العظمي سيد موسي شُبَيري (حسيني) زنجاني۹۰-۸۹ سيد موسي شُبَيري (حسيني) زنجاني.
به همراه صوت دروس
منبع الكترونيكي : سايت مدرسه فقاهت
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان، ۱۳۹۶.
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع: خارج فقه


عناوين اصلي كتاب شامل:
يكشنبه ۲۸ شهريور ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ دوشنبه ۲۹ شهريور ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ سه شنبه ۳۰ شهريور ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ چهارشنبه ۳۱ شهريور ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ شنبه ۳ مهر ماه ۸۹/۰۷/۰۳؛ يكشنبه ۴ مهر ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ دوشنبه ۵ مهر ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ سه شنبه ۶ مهر ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ چهارشنبه ۷ مهر ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ شنبه ۱۰ مهر ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ يكشنبه ۱۱ مهر ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ سه شنبه ۱۳ مهر ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ چهارشنبه ۱۴ مهر ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ شنبه ۱۷ مهر ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ يكشنبه ۱۸ مهر ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ دوشنبه ۱۹ مهر ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ سه شنبه ۲۰ مهر ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ چهارشنبه ۲۱ مهر ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ شنبه ۲۴ مهر ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ يكشنبه ۲۵ مهر ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ دوشنبه ۲۶ مهر ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ شنبه ۱ آبان ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ يكشنبه ۲ آبان ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ دوشنبه ۳ آبان ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ سه شنبه ۴ آبان ماه ۸۹/۰۸/۰۴؛ چهارشنبه ۵ آبان ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ شنبه ۸ آبان ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ يكشنبه ۹ آبان ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ دوشنبه ۱۰ آبان ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ سه شنبه ۱۱ آبان ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ چهارشنبه ۱۲ آبان ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ شنبه ۱۵ آبان ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ دوشنبه ۱۷ آبان ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ سه شنبه ۱۸ آبان ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ چهارشنبه ۱۹ آبان ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ شنبه ۲۲ آبان ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ شنبه ۲۹ آبان ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ يكشنبه ۳۰ آبان ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ دوشنبه ۱ آذر ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ سه شنبه ۲ آذر ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ چهارشنبه ۳ آذر ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ شنبه ۶ آذر ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ يكشنبه ۷ آذر ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ دوشنبه ۸ آذر ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ سه شنبه ۹ آذر ماه موضوع بحث:كتاب الصوم؛ چهارشنبه ۱۰ آذر ماه ۸۹/۰۹/۱۰؛ سه شنبه ۳۰ آذر ماه ۸۹/۰۹/۳۰؛ چهارشنبه ۱ دي ماه ۸۹/۱۰/۰۱؛ شنبه ۴ دي ماه ۸۹/۱۰/۰۴؛ يكشنبه ۵ دي ماه ۸۹/۱۰/۰۵؛ دوشنبه ۶ دي ماه ۸۹/۱۰/۰۶؛ سه شنبه ۷ دي ماه ۸۹/۱۰/۰۷؛ چهارشنبه ۸ دي ماه ۸۹/۱۰/۰۸؛ شنبه ۱۱ دي ماه ۸۹/۱۰/۱۱؛ يكشنبه ۱۲ دي ماه ۸۹/۱۰/۱۲؛ دوشنبه ۱۳ دي ماه ۸۹/۱۰/۱۳؛ سه شنبه ۱۴ دي ماه ۸۹/۱۰/۱۴؛ چهارشنبه ۱۵ دي ماه ۸۹/۱۰/۱۵؛ شنبه ۱۸ دي ماه ۸۹/۱۰/۱۸؛ يكشنبه ۱۹ دي ماه ۸۹/۱۰/۱۹؛ دوشنبه ۲۰ دي ماه ۸۹/۱۰/۲۰؛ سه شنبه ۲۱ دي ماه ۸۹/۱۰/۲۱؛ شنبه ۲۵ دي ماه ۸۹/۱۰/۲۵؛ عدم كفايت رؤيت هلال در يك جا براي ساير نقاط ۸۹/۱۰/۲۶؛ ادامه بحث:  عدم كفايت رؤيت هلال در يك جا براي ساير نقاط ۸۹/۱۰/۲۷؛ عدم كفايت رؤيت هلال در يك نقطه براي ساير نقاط ۸۹/۱۰/۲۸؛ عدم كفايت رؤيت هلال در يك نقطه براي ساير نقاط ۸۹/۱۰/۲۹؛ حكم امثال اسير و محبوس درباره اثبات ماه رمضان ۸۹/۱۱/۲۴؛ حكم امثال اسير و محبوس نسبت به اثبات ماه رمضان ۸۹/۱۱/۲۵؛ حكم امثال اسير و محبوس در اثبات ماه رمضان ۸۹/۱۱/۲۶؛ حكم امثال اسير و محبوس نسبت به اثبات ماه رمضان ۸۹/۱۱/۳۰؛ حكم احكام اسير و محبوس نسبت به اثبات ماه رمضان ۸۹/۱۲/۰۱؛ حكم امثال اسير و محبوس درباره اثبات ماه رمضان ۸۹/۱۲/۰۳؛ حكم امثال اسير و محبوس درباره اثبات ماه رمضان ۸۹/۱۲/۰۴؛ حكم اسير و محبوس درباره اثبات رمضان ۸۹/۱۲/۰۷؛ حكم اسير و محبوس درباره اثبات رمضان ۸۹/۱۲/۰۸؛ حكم اسير و محبوس درباره اثبات رمضان ۸۹/۱۲/۰۹؛ حكم اسيري كه ظن به ماه رمضان ندارد ۸۹/۱۲/۱۰؛ حكم اسير در صورت عدم ظن به ماه رمضان ۸۹/۱۲/۱۱؛ حكم اسير در تطابق سال ها در صورت هاي ظن و عدم آن ۸۹/۱۲/۱۴؛ حكم اسير نسبت به ماه رمضان دوم و تطابق آن با ماه رمضان اول ۸۹/۱۲/۱۵؛ حكم مشتبه شدن ماه رمضان و ماه منذور الصوم در بين دو ماه و حكم نماز و روزه در مثل قطبين ۸۹/۱۲/۱۶؛ شرطيت بلوغ در وجوب قضاء صوم ۸۹/۱۲/۱۷؛ شرطيت بلوغ در حكم به قضاء فائت ۸۹/۱۲/۱۸؛ شرطيت بلوغ و عقل در وجوب قضاء صوم ۸۹/۱۲/۲۱؛ شرطيت عدم اغماء در وجوب قضاء صوم فائت ۸۹/۱۲/۲۲؛ شرطيت عدم اغماء و اسلام در وجوب قضاء صوم فائت ۸۹/۱۲/۲۳؛ تكليف كفار به قضاء فوائت ۸۹/۱۲/۲۴؛ جواز تكليف كفار به قضاء فوائت ۸۹/۱۲/۲۵؛ قضاي روزه در ايام ارتداد ۹۰/۰۱/۰۷؛ قضاء صوم مرتد ۹۰/۰۱/۰۸؛ وجوب قضاء روزه مرتد ۹۰/۰۱/۰۹؛ وجوب قضاء روزه بر مسكر، حائض و مستبصر ۹۰/۰۱/۱۰؛ قضاء صوم مستبصر و نائم ۹۰/۰۱/۱۴؛ قضاي روزه  مردد بين اقل و اكثر ۹۰/۰۱/۱۵؛ قضاء روزه بين اقل و اكثر ۹۰/۰۱/۱۶؛ شك مسافر در تعداد روزهاي سفر ۹۰/۰۱/۲۰؛ عدم لزوم تتابع در قضاء روزه ماه رمضان ۹۰/۰۱/۲۱؛ بررسي روايات عدم لزوم تتابع روزه ماه رمضان ۹۰/۰۱/۲۲؛ حكم تتابع قضاء و حكم تعيين ايام در قضاء ۹۰/۰۱/۲۳؛ بررسي مسائل نه، ده و يازده از احكام قضاء ۹۰/۰۱/۲۴؛ حكم تبيّن فراغ ذمه پس از قصد قضاء صوم ۹۰/۰۲/۰۳؛ حكم قضاء صوم ميّتي كه فرصت قضاء نداشته ۹۰/۰۲/۰۴؛ حكم قضاء صومي كه از ميت به خاطر سفر فوت شده و تمكن از قضاء نداشته ۹۰/۰۲/۰۵؛ حكم نيابت قضاء از ميت در فرض عدم تمكن او از قضاء و حكم استمرار عذر تا رمضان بعدي ۹۰/۰۲/۰۶؛ حكم استمرار مرض تا ماه رمضان بعدي ۹۰/۰۲/۰۷؛ حكم استمرار مرض تا ماه رمضان بعدي ۹۰/۰۲/۱۰؛ حكم استمرار مرض تا ماه رمضان بعدي ۹۰/۰۲/۱۱؛ حكم بقيه صور استمرار عذر تا رمضان بعدي ۹۰/۰۲/۱۲؛ حكم بقيه صور استمرار عذر تا رمضان بعدي ۹۰/۰۲/۱۳؛ حكم قضا و فديه در صورتي كه مرض بيش از يك سال استمرار داشته باشد ۹۰/۰۲/۱۴؛ وجوب انجام قضا تا رمضان سال بعد ۹۰/۰۲/۱۸؛ وجوب قضاء توسط ولي ميت نسبت به روزه هايي كه از ميت فوت شده ۹۰/۰۲/۱۹؛ بحثي درباره  سند و متن روايت ابو مريم انصاري ۹۰/۰۲/۲۰؛ جمع بين روايت ابي مريم و رواياتي كه قضا را واجب مي دانند ۹۰/۰۲/۲۱؛ وظيفه ي ولي اكبر نسبت به صوم و صلاة مادر ۹۰/۰۲/۲۴؛ يكشنبه ۲۵ ارديبهشت ماه ۹۰/۰۲/۲۵؛ بررسي روايات و اقوال فقها در مورد انحصار ولي در پسر بزرگتر ۹۰/۰۲/۲۶؛ اگر ميت ولي مرد نداشته باشد آيا ولي زن نسبت به روزه او مسئوليتي دارد؟ ۹۰/۰۲/۲۷؛ جمع بين روايات قضا و صدقه ۹۰/۰۲/۲۸؛ شك در اشتغال ذمه ميت ۹۰/۰۲/۳۱؛ يكشنبه ۱ خرداد ماه ۹۰/۰۳/۰۱؛ دوشنبه ۲ خرداد ماه ۹۰/۰۳/۰۲؛ وجوب قضاء همه روزه هاي فوت شده بر وليّ ۹۰/۰۳/۰۴؛ حكم افطار بعد از زوال در قضاء ماه رمضان ۹۰/۰۳/۰۷؛ حكم افطار صوم قضاء در بعد از زوال ۹۰/۰۳/۰۸؛ حكم افطار در قضاء صوم ماه رمضان ۹۰/۰۳/۰۹؛ حكم افطار در قضاء ماه رمضان ۹۰/۰۳/۱۰؛ حكم افطار در قضاء صوم ماه رمضان ۹۰/۰۳/۱۱