آرشيو دروس خارج فقه آيت الله مرتضي مقتدايي۹۱-۹۰
مشخصات كتاب:
سرشناسه:مقتدايي، مرتضي،۱۳۱۴
عنوان و نام پديدآور:آرشيو دروس خارج فقه آيت الله مرتضي مقتدايي۹۱-۹۰/مرتضي مقتدايي.
به همراه صوت دروس
منبع الكترونيكي : سايت مدرسه فقاهت
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان، ۱۳۹۶.
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع: خارج فقه
عناوين اصلي كتاب شامل:
كتاب الديات ۹۰/۰۶/۲۶؛ كتاب الديات ۹۰/۰۶/۲۷؛ كتاب الديات ۹۰/۰۶/۲۸؛ كتاب الديات (مقادير ديه) ۹۰/۰۶/۲۹؛ كتاب الديات (عناوين ديه) ۹۰/۰۶/۳۰؛ كتاب الديات عناوين ديه(حله) ۹۰/۰۷/۰۳؛ كتاب الديات عناوين ديه(حله) ۹۰/۰۷/۰۴؛ كتاب الديات عناوين ديه(دينار) ۹۰/۰۷/۰۵؛ كتاب الديات عناوين ديه(درهم) ۹۰/۰۷/۰۶؛ كتاب الديات وظيفه جاني در پرداخت دية ۹۰/۰۷/۰۹؛ كتاب الديات وظيفه جاني در پرداخت دية ۹۰/۰۷/۱۰؛ كتاب الديات بدليت يا اصالت عناوين ششگانه ديه ۹۰/۰۷/۱۱؛ كتاب الديات ۹۰/۰۷/۱۲؛ كتاب الديات (تغليظ در برخي از ديات) ۹۰/۰۷/۱۳؛ كتاب الديات تبديل يكي از عناوين ديه به قيمت توسط جاني ۹۰/۰۷/۱۶؛ كتاب الديات تعذر يا تعسر عناوين ديه در عصر حاضر ۹۰/۰۷/۱۸؛ كتاب الديات (تلفيق در اداي ديه) ۹۰/۰۷/۱۹؛ كتاب الديات حكم تراضي بر ديه با ابهام در مقدار و پرداخت كننده ۹۰/۰۷/۲۳؛ كتاب الديات (ديه شبه عمد به عهده كيست؟) ۹۰/۰۷/۲۴؛ كتاب الديات (ديه شبه عمد به عهده كيست؟) ۹۰/۰۷/۲۵؛ كتاب الديات (مهلت پرداخت ديه شبه عمد:) ۹۰/۰۷/۲۶؛ كتاب الديات (مهلت زماني براي پرداخت ديه) ۹۰/۰۷/۲۷؛  كتاب الديات (ديه خطاي محض:) ۹۰/۰۷/۳۰؛ كتاب الديات (ضامن پرداخت ديه خطاي محض كيست؟) ۹۰/۰۸/۰۱؛ كتاب الديات (ضامن پرداخت ديه خطاي محض كيست؟) ۹۰/۰۸/۰۲؛ كتاب الديات (ديه تغليظيه:) ۹۰/۰۸/۰۳؛ كتاب الديات (حكم قتل در حرم مكه در غير ماه حرام:) ۹۰/۰۸/۰۴؛ كتاب الديات (ديه تغليظيه:) ۹۰/۰۸/۰۸؛ كتاب الديات (در فرض تغليظ، مالك ثلث ديه كيست؟) ۹۰/۰۸/۰۹؛ كتاب الديات (بررسي تغليظ ديه در جنايت اطراف:) ۹۰/۰۸/۱۰؛ كتاب الديات (حكم قتل در حرم يا خارج آن:) ۹۰/۰۸/۱۱؛ كتاب الديات (التجاء قاتل بعد از قتل به حرم:) ۹۰/۰۸/۱۴؛ كتاب الديات (حكم پناه بردن قاتل به يكي از مشاهد مشرفه:) ۹۰/۰۸/۱۷؛ كتاب الديات (الحاق مشاهد مشرفه به حرم:) ۹۰/۰۸/۱۸؛ كتاب الديات (ديه زن:) ۹۰/۰۸/۲۱؛ كتاب الديات (ديه زن:) ۹۰/۰۸/۲۲؛ كتاب الديات (ديه زن:) ۹۰/۰۸/۲۳؛ (روايات داله بر تنصيف ديه عضو زن:) ۹۰/۰۸/۲۵؛ كتاب الديات (ديه جنايت طرف:) ۹۰/۰۸/۲۸؛ كتاب الديات (ديه جنايت طرف:) ۹۰/۰۸/۲۹؛ كتاب الديات (عدم الحاق خنثي مشكل به ديه زن و تساوي فرق مسلمين در ديه:) ۹۰/۰۸/۳۰؛ كتاب الديات (ديه ولد الزنا:) ۹۰/۰۹/۲۰؛ كتاب الديات (ديه ولد الزنا:) ۹۰/۰۹/۲۱؛ كتاب الديات ۹۰/۰۹/۲۲؛ كتاب الديات (بركات زبان – ديه ذمي:) ۹۰/۰۹/۲۳؛ كتاب الديات (ديه ذمي:) ۹۰/۰۹/۲۶؛ بررسي وجوه جمع بين روايات ۹۰/۰۹/۲۷؛ بررسي وجوه جمع بين روايات ۹۰/۰۹/۲۸؛ كتاب الديات (ديه كافر غير ذمي) ۹۰/۰۹/۲۹؛ كتاب الديات (موجبات ضمان ديه) ۹۰/۱۰/۰۳؛ كتاب الديات (مصاديق موجبات ضمان ديه) ۹۰/۱۰/۰۴؛ كتاب الديات (مصاديق موجبات ضمان ديه) ۹۰/۱۰/۰۵؛ كتاب الديات (مصاديق موجبات ضمان ديه) ۹۰/۱۰/۰۶؛ كتاب الديات (مصاديق موجبات ضمان ديه) ۹۰/۱۰/۰۷؛ كتاب الديات (طبيب, دامپزشك و ختان) ۹۰/۱۰/۱۰؛ كتاب الديات {طبيب (اخذ برائت ذمه)} ۹۰/۱۰/۱۲؛  موضوع: كتاب الديات {طبيب (معالجه با اخذ برائت ذمه)}۹۰/۱۰/۱۳؛ كتاب الديات [طبيب (معالجه با اخذ برائت ذمه)] ۹۰/۱۰/۱۴؛ كتاب الديات [طبيب (معالجه با اخذ برائت ذمه)] ۹۰/۱۰/۱۷؛ كتاب الديات [طبيب (معالجه با اخذ برائت ذمه) – حكم نائم] ۹۰/۱۰/۱۸؛ كتاب الديات (حكم نائم) ۹۰/۱۰/۲۰؛ كتاب الديات (حكم نائم) ۹۰/۱۰/۲۱؛ كتاب الديات (قتل بچه با حركت دايه در حال خواب) ۹۰/۱۱/۰۹؛ كتاب الديات (حكم آسيب وارده بر زن از طريق جماع با عنف يا در آغوش گرفتن:( ۹۰/۱۱/۱۰؛ كتاب الديات (حكم آسيب به انسان از طريق بار در حال حمل:( ۹۰/۱۱/۱۱؛ كتاب الديات [حكم آسيب به انسان از طريق بار در حال حمل] ۹۰/۱۱/۱۵؛ اخافه منجر به مرگ ۹۰/۱۱/۱۶؛ كتاب الديات (اخافه منجر به فرار باعث مرگ) ۹۰/۱۱/۱۷؛ كتاب الديات (اخافه منجر به فرار باعث مرگ) ۹۰/۱۱/۱۸؛ كتاب الديات (افتادن منجر به قتل از بالا بر روي نفس محترمه:) ۹۰/۱۱/۱۹؛ كتاب الديات (حكم دفع منجر به قتل) ۹۰/۱۱/۲۳؛ كتاب الديات حكم دفع منجر به قتل) ۹۰/۱۱/۲۴؛ كتاب الديات (تنه زدن منجر به قتل) ۹۰/۱۱/۲۵؛ كتاب الديات (تنه زدن منجر به قتل) ۹۰/۱۱/۲۶؛ كتاب الديات (تصادم غير عمد منجر به قتل) ۹۰/۱۱/۲۹؛ كتاب الديات (تصادم دو زن حامله به هم) ۹۰/۱۱/۳۰؛ كتاب الديات (ضمان دعوت كننده به خارج از خانه) ۹۰/۱۲/۰۱؛ كتاب الديات (ضمان دعوت كننده به خارج از خانه) ۹۰/۱۲/۰۲؛ كتاب الديات (ضمان دعوت كننده به خارج از خانه) ۹۰/۱۲/۰۳؛ كتاب الديات (ضمان دعوت كننده به خارج از خانه) ۹۰/۱۲/۰۶؛ كتاب الديات (موجبات ضمان بالتسبيب) ۹۰/۱۲/۰۷؛ كتاب الديات (موجبات ضمان بالتسبيب) ۹۰/۱۲/۰۸؛ كتاب الديات (ضمان ديه بالتسبيب) ۹۰/۱۲/۰۹؛ كتاب الديات (مصاديق ضمان ديه بالتسبيب) ۹۰/۱۲/۱۰؛ كتاب الديات (مصاديق ضمان ديه بالتسبيب) ۹۰/۱۲/۱۳؛ كتاب الديات (مصاديق ضمان ديه بالتسبيب – اضرار به ماره با ايجاد ميزاب و غيره) ۹۰/۱۲/۱۴؛ كتاب الديات (مصاديق ضمان بالتسبيب – اضرار به ماره با ايجاد ميزاب و غيره) ۹۰/۱۲/۱۵؛ كتاب الديات (مصاديق ضمان بالتسبيب – اضرار به ماره با ايجاد ميزاب و غيره) ۹۰/۱۲/۲۰؛ كتاب الديات (مصاديق ضمان بالتسبيب – تصادم سفينتين) ۹۰/۱۲/۲۱؛ كتاب الديات (مصاديق ضمان بالتسبيب – فرو ريختن ديوار) ۹۰/۱۲/۲۲؛ كتاب الديات (مصاديق ضمان بالتسبيب – خسارت وارده بر اثر روشن كردن آتش) ۹۰/۱۲/۲۳؛ كتاب الديات (مصاديق ضمان بالتسبيب – ايجاد خسارت با آتش بدون اذن در ملك غير) ۹۰/۱۲/۲۴؛ كتاب الديات (اجتماع سبب و مباشر) ۹۱/۰۱/۰۷؛ كتاب الديات (اجتماع سبب و مباشر) ۹۱/۰۱/۰۸؛ كتاب الديات (اجتماع سبب و مباشر) ۹۱/۰۱/۰۹؛ كتاب الديات (اجتماع دو سبب) ۹۱/۰۱/۱۳؛ كتاب الديات(سماوي بودن يكي از دو سبب قتل - تعميق بئر) ۹۱/۰۱/۱۴؛ كتاب الديات(اشتراك اسباب در قتل - ديه اعضاء) ۹۱/۰۱/۱۵؛ كتاب الديات(اشتراك اسباب در قتل - ديه اعضاء) ۹۱/۰۱/۱۶؛ كتاب الديات(ديه اعضاء) ۹۱/۰۱/۲۰؛ كتاب الديات(ديه شعر رأس – ديه لحيه) ۹۱/۰۱/۲۱؛ كتاب الديات(ديه سر و صورت مرد – ديه موي زن) ۹۱/۰۱/۲۲؛ كتاب الديات(ديه موي سر زن) ۹۱/۰۱/۲۳؛ كتاب الديات(ديه موي دو ابرو) ۹۱/۰۱/۲۶؛ كتاب الديات(ديه مژه) ۹۱/۰۱/۲۷؛ كتاب الديات(حكم موارد غير مقدر – ديه لحيه خنثي و مرئه – ديه دو چشم – ديه چشم معيوب) ۹۱/۰۱/۲۸؛ كتاب الديات [ديه اعور] ۹۱/۰۱/۲۹؛ كتاب الديات [تبعات غفلت از ياد خداديه عين اعور] ۹۱/۰۱/۳۰؛ كتاب الديات(ديه جنايت بر چشم معيوب اعور) ۹۱/۰۲/۰۲؛ كتاب الديات(ديه اجفان(پلكها)) ۹۱/۰۲/۰۳؛ كتاب الديات(ديه بيني) ۹۱/۰۲/۰۹؛ كتاب الديات(ديه بيني – حكم فلج شدن بيني) ۹۱/۰۲/۱۰؛ كتاب الديات(حكم فلج شدن بيني) ۹۱/۰۲/۱۱؛ كتاب الديات(ديه احد المنخرين) ۹۱/۰۲/۱۲؛ كتاب الديات(ديه گوش) ۹۱/۰۲/۱۳؛ كتاب الديات(ديه گوش) ۹۱/۰۲/۱۶؛ كتاب الديات(ديه گوش ناشنوا – ديه لبها) ۹۱/۰۲/۱۷؛ كتاب الديات(ديه لبها) ۹۱/۰۲/۱۸؛ كتاب الديات(حكم ديه قطع بخشي از لب؛ تعريف محدوده لب ها؛ حكم خشك شدن - سستي لب ها؛ حكم قطع لب بعد از سستي؛ حكم پارگي لب ها) ۹۱/۰۲/۱۹؛ كتاب الديات(فضائل حضرت فاطمه (سلام الله عليها) ديه زبان- ديه زبان اخرس) ۹۱/۰۲/۲۰؛ كتاب الديات(ديه زبان- ديه زبان اخرس) ۹۱/۰۲/۲۴؛ كتاب الديات(ديه زبان- ديه زبان اخرس) ۹۱/۰۲/۲۵؛ كتاب الديات(ديه زبان- ديه زبان اخرس) ۹۱/۰۲/۲۶؛ كتاب الديات(حكم حروف الفباء در غير عربي) ۹۱/۰۲/۲۷؛ كتاب الديات(ديه قطع زبان) ۹۱/۰۲/۳۰؛ كتاب الديات(از دست رفتن منفعت تكلم با جنايت جاني) ۹۱/۰۲/۳۱؛ كتاب الديات(ديه دندان) ۹۱/۰۳/۰۱؛ كتاب الديات(ديه دندان زايد) ۹۱/۰۳/۰۲؛ كتاب الديات(عدم تفاوت بين سياهي، سفيدي و زردي دندان) ۹۱/۰۳/۰۳؛ كتاب الديات(شكستن قسمت ظاهر دندان) ۹۱/۰۳/۰۶؛ كتاب الديات(ديه كنده شدن دندان شيري) ۹۱/۰۳/۰۷؛ كتاب الديات(ديه گردن) ۹۱/۰۳/۰۸؛ كتاب الديات(ديه فكها) ۹۱/۰۳/۰۹؛ كتاب الديات(عمل خالص – ديه يد) ۹۱/۰۳/۱۰؛ كتاب الديات(ديه انگشتان) ۹۱/۰۳/۱۶؛ كتاب الديات(ديه انگشتان) ۹۱/۰۳/۱۷؛ كتاب الديات(ديه انگشتان) ۹۱/۰۳/۲۰؛ كتاب الديات(حكم خشكيدن يكي از اعضاء بدن) ۹۱/۰۳/۲۱؛ كتاب الديات(ستون فقرات, نخاع) ۹۱/۰۳/۲۲