آرشيو دروس خارج فقه آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي ۹۳-۹۲
مشخصات كتاب:
سرشناسه:هاشمي شاهرودي، سيدمحمود،۱۳۲۷
عنوان و نام پديدآور:آرشيو دروس خارج فقه آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي۹۳-۹۲ /سيد محمود هاشمي شاهرودي.
به همراه صوت دروس
منبع الكترونيكي : سايت مدرسه فقاهت
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان، ۱۳۹۶.
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع: خارج فقه
عناوين اصلي كتاب شامل:
زكات فطره ۹۲/۰۶/۳۰؛ فوائد پرداخت زكات فطره ؛ شرائط وجوب فطره ۹۲/۰۶/۳۱؛ شرايط زكات فطره/ زكات فطره/ كتاب الصوم/ فقه ۹۲/۰۷/۰۱؛ شرايط وجوب زكات فطره/ زكات فطره/ كتاب الصوم/ فقه ۹۲/۰۷/۰۲؛ شرط سوم : حريت ؛ وجوه استدلال بر آن ۹۲/۰۷/۰۶؛ بررسي جهات مختلف در شرط حريت و بيان ادله واشكالات آن ۹۲/۰۷/۰۸؛ شرايط وجوب زكات فطره/ زكات فطره/ كتاب الصوم/ فقه ۹۲/۰۷/۰۹؛ بررسي اقوال و ادله شرطيت غني و عدم آن در وجوب زكات فطره ۹۲/۰۷/۱۳؛ بررسي روايات معارض با ادله نفي زكات بر فقير ۹۲/۰۷/۱۵؛ مسئله ۱ عدم اشتراط زائد بر قوت سال در وجوب فطره و اقوال علما ۹۲/۰۷/۱۶؛ مسألة ۲/شرايط وجوب زكات فطره/ زكات فطره/ كتاب الصوم/ فقه ۹۲/۰۷/۲۷؛ مسألة ۴/ شرايط وجوب زكات فطره/ زكات فطره/ كتاب الصوم/ فقه ۹۲/۰۷/۲۸؛ مسألة ۵/ شرايط وجوب زكات فطره/ زكات فطره/ كتاب الصوم/ فقه ۹۲/۰۷/۲۹؛ مسألة ۶/ شرايط وجوب زكات فطره/ زكات فطره/ كتاب الصوم/ فقه ۹۲/۰۷/۳۰؛ فصلٌ : عناويني كه زكات فطره آنها بر مكلف واجب است ۹۲/۰۸/۰۴؛ معيار در صدق عنوان ضيف ۹۲/۰۸/۰۵؛ لزوم صدق عنوان عيلولت و عدم آن در ضيف ۹۲/۰۸/۰۶؛ مباني در معيار تحقق موضوع عيلولت و زمان آن ۹۲/۰۸/۰۷؛ جهات مختلف در وجوب فطره بر معيل و عيال در مسئله دوم ۹۲/۰۸/۲۷؛ مسئله دوم ؛ جهت سوم ؛ تقريبات قول به وجوب فطره بر عيال ۹۲/۰۸/۲۸؛ مسئله دوم ؛ جهت چهارم ؛ مسئله سوم و چهارم ۹۲/۰۹/۰۲؛ مسئله پنجم؛توكيل و اذن در دفع زكات فطره ۹۲/۰۹/۰۳؛ مسئله ششم ؛ مسئله هفتم ؛حرمت پرداخت زكات غيرهاشمي به هاشمي ۹۲/۰۹/۰۴؛ مسئله هفتم ؛ بخش دوم : المدار علي المعيل لا العيال ۹۲/۰۹/۰۵؛ ادامه مسئله هفتم ؛ مسئله هشتم : عدم دخيل بودن خصوصياتي در عيلولت ۹۲/۰۹/۰۹؛ ادامه مسئله هشتم ؛ كلمات علماء در صدق عيلولت بالفعل ۹۲/۰۹/۱۰؛ مسئله نهم ؛ مسئله دهم : زكات فطره مملوكي كه دو مالك دارد ۹۲/۰۹/۱۱؛ مسئله دهم : فطره مملوكي كه مشترك بين دو مالك است ۹۲/۰۹/۱۲؛ مسئله يازدهم: فطره كسيكه عيال دو نفر است مسئله ۱۲ : فطره رضيع ۹۲/۰۹/۱۶؛ مسئله سيزدهم : عدم اشتراط انفاق از حلال در صدق عيلولت ؛چهاردهم و پانزدهم ۹۲/۰۹/۱۷؛ مسئله هفدهم ؛فطره ميهمان قهري ، مسئبه هجدهم ؛ موت قبل از غروب عيد ۹۲/۰۹/۱۸؛ ادامه بحث از ذيل مسئله هيجدهم ؛ وجوه ، ادله و روايات ۹۲/۰۹/۲۳؛ مسئله نوزدهم ؛ زكات فطره زوجه مطلقه در طلاق رجعي ؛ مسئله بيستم ۹۲/۰۹/۲۴؛ فصل ؛ بحث در جنس زكات فطره ۹۲/۰۹/۲۵؛ فصلٌ ؛ منظور از قوت غالب چيست ۹۲/۰۹/۲۶؛ مسئله اول ؛ اشتراط عدم نقصان و عيب در اجناس زكوي ؛ مسئله دوم ۹۲/۱۰/۲۲؛ مسئله دوم ؛ دليل چهارم ۹۲/۱۰/۲۳؛ مسئله دوم ؛اجزاء پرداخت جنس معيب به عنوان قيمت ؛مسئله سوم : عدم اجزاء نصف صاع ۹۲/۱۰/۲۴؛ مسئله پنجم ؛ در اداء قيمت فطره ميزان زمان اخراج است ۹۲/۱۰/۳۰؛ ادامه مسئله هفتم ؛ وجوه علاج تعارض بين ادله اي كه يك صاع كامل را واجب مي كرد و ادله اي نصف صاع ۹۲/۱۱/۰۱؛ ادامه مسئله هفتم و فصلٌ ير مبدأ وجوب و زمان اداء ۹۲/۱۱/۰۶؛ بررسي ادله چهار قول متصور در مبدا وجوب فطره ۹۲/۱۱/۰۷؛ مقتضاي اصل عملي در مبدا وجوب فطره ۹۲/۱۱/۰۸؛ مبدا وجوب فطره ؛ موارد اجراي اصل ؛ ثمرات بين اقوال ۹۲/۱۱/۱۵؛ جهت دوم ؛ منتهاي وقت اداء زكات فطره ؛ دلائل ، اقوال علماء ۹۲/۱۱/۱۹؛ ادامه جهت دوم؛ در بررسي وجوب يا عدم وجوب فطره بعد از زوال ؛ جهت سوم ۹۲/۱۱/۲۰؛ جهت سوم ؛عزل و عدم عزل در واقع شدن فطره و وجوه قول مشهور در آن ۹۲/۱۱/۲۶؛ مسلئه اول ؛ عدم جواز تقديم زكات فطره قبل از عيد و ماه رمضان ؛مسئله دوم ۹۲/۱۱/۲۷؛ مسئله دوم ؛ عزل كمتر از يك صاع؛ بخش سوم: عزل بيش از مقدار زكات ۹۲/۱۱/۲۸؛ مسئله ۳ ؛ ضمان و عدم ضمان در تلف زكات معزوله در فرض تمكن ۹۲/۱۱/۲۹؛ مسئله ۵ ؛ افضليت پرداخت زكات در بلد تكليف ؛ مسئله ۶ ۹۲/۱۲/۰۳؛ فصل ۵ : مصرف زكات فطره ؛ ادله جواز پرداخت به غير مومن ۹۲/۱۲/۰۴؛ فصل ۵ ؛ جواز يا عدم جواز پرداخت به غير اهل ولايت ۹۲/۱۲/۰۵؛ فصل ۵ ؛ اعطاء پرداخت زكات به اطفال مومنين و مخالفين ؛ مسئله۱شرطيت عدالت ۹۲/۱۲/۰۶؛ مسئله ۲ ؛صور پرداخت زكات فطره و افضليت پرداخت به فقيه جامع الشرايط ۹۲/۱۲/۱۰؛ مسئله ۳ عدم پرداخت فطره كمتر از يك صاع و دلائل آن ۹۲/۱۲/۱۱؛ مسئله چهارم ؛ جواز پرداخت بيش از يك صاع و دلائل آن ۹۲/۱۲/۱۲؛ استحباب ترجيح ارحام بر ديگران در پرداخت زكات فطره ۹۲/۱۲/۱۸؛ جهت سوم ؛ دلالت صيغه نهي بر فوريت و استمرار و دوام ۹۲/۱۲/۱۹؛ مقدمه علم فقه يا فقه شناسي ۹۳/۰۱/۱۷؛ مدخل علم فقه ۹۳/۰۱/۱۸؛ غرض از علم فقه ۹۳/۰۱/۱۹؛ تقسيم مباحث فقه ۹۳/۰۱/۲۳؛ تقسيم مباحث فقه ۹۳/۰۱/۲۴؛ تقسيم ابواب علم فقه ۹۳/۰۱/۲۵؛ تقسيم بندي علم فقه ۹۳/۰۱/۲۶؛ روش استنباط احكام ۹۳/۰۱/۳۰؛ روش استنباط و استدلال فقهي ۹۳/۰۲/۰۱؛ بحث تاريخي و جنجالي اخباريون و اصولييون ۹۳/۰۲/۰۲؛ نكاتي پيرامون روش استنباط در مسائل فقهي ۹۳/۰۲/۰۶؛ مشخصات يك استدلال فقهي ۹۳/۰۲/۰۷؛ نكات كليدي ۹۳/۰۲/۰۸؛ تاريخ فقه و ادوار تكاملي آن ۹۳/۰۲/۰۹؛ موضع گيري ائمه اطهار در مقابل مكتب اجتهادي ۹۳/۰۲/۱۴؛ شاخصه ها و فرق هاي فقه اماميه نسبت به مذاهب ديگر ۹۳/۰۲/۱۵؛ تكوين علم فقه و ادوار آن ۹۳/۰۲/۱۶؛ تاريخ فقه در نزد اماميه ۹۳/۰۲/۲۰؛ ادوار فقه ۹۳/۰۲/۲۱؛ بحث در ادوار شش گانه فقه ۹۳/۰۲/۲۲؛ ادوار شش گانه فقه ۹۳/۰۲/۲۷؛ دور سوم از ادوار فقه ۹۳/۰۲/۲۸؛ دور سوم از ادوار فقهي ۹۳/۰۲/۲۹؛ ادوار فقه شيعه ۹۳/۰۲/۳۰؛ بحث ششم وجوب اجتهاد و تفقه در دين ۹۳/۰۳/۱۰