آرشيو دروس خارج فقه آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي ۹۴-۹۳
مشخصات كتاب:
سرشناسه:هاشمي شاهرودي، سيدمحمود،۱۳۲۷
عنوان و نام پديدآور:آرشيو دروس خارج فقه آيت الله مرتضي مقتدايي۹۴-۹۳ /سيد محمود هاشمي شاهرودي.
به همراه صوت دروس
منبع الكترونيكي : سايت مدرسه فقاهت
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان، ۱۳۹۶.
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع: خارج فقه
عناوين اصلي كتاب شامل:
الحج من اركان الدين ۹۳/۰۷/۰۱؛ منظور از كفر منكر وجوب حج ۹۳/۰۷/۱۹؛ بررسي كفر منكر ضروري در روايات ۹۳/۰۷/۲۰؛ كفر در روايت ۹۳/۰۷/۲۲؛ بحث سندي از روايت داود بن كثير ۹۳/۰۷/۲۶؛ مقصود از كفر در روايات ۹۳/۰۷/۲۷؛ كفر منكر وجوب حج ۹۳/۰۷/۲۸؛ وجوب حج ۹۳/۰۸/۱۸؛ تفسير روايات بر وجوب مره حج ۹۳/۰۸/۲۴؛ نظر مرحوم سيد در رابطه با رواياتي كه حج را مكررا بر اهل جده واجب مي دانست ۹۳/۰۸/۲۵؛ تفسير چهارم از روايتي كه حج را همه ساله بر اهل جده واجب مي دانست ۹۳/۰۸/۲۶؛ فوريت وجوب حج ۹۳/۰۸/۲۷؛ وجوب حج با تمسك به روايات ۹۳/۰۹/۰۱؛ وجوب فوريت حج، طريقي است ۹۳/۰۹/۰۲؛ نفسي و يا طريقي بودن وجوب فوريت حج ۹۳/۰۹/۰۳؛ كبيره بودن ترك فوريت ۹۳/۰۹/۰۴؛ جواز و عدم جواز ترك فوريت حج ۹۳/۰۹/۰۸؛ ترك عمدي حج در سال استطاعت ۹۳/۰۹/۱۰؛ ترك عمدي حج در سال استطاعت ۹۳/۰۹/۱۱؛ تفاوت ما نحن فيه با مسئله ۲۵/كتاب الحج/عبادات/فقه ۹۳/۰۹/۱۵؛ شرايط وجوب حج/كتاب الحج/عبادات/فقه ۹۳/۱۰/۰۷؛ مراد از جنون مانع از وجوب حج/كتاب الحج/عبادات/فقه ۹۳/۱۰/۰۸؛ استصحاب حج بر صبي مميز/كتاب الحج/عبادات/فقه ۹۳/۱۰/۰۹؛ ذات عمل حج، فعل مالي نيست/كتاب الحج/عبادات/فقه ۹۳/۱۰/۱۳؛ اذن در حج واجب/كتاب الحج/عبادات/فقه ۹۳/۱۰/۱۴؛ استحباب احجاج صب غر ممز/كتاب الحج/عبادات/فقه ۹۳/۱۰/۱۵؛ استحقاق ول برا ثواب/حج صب/كتاب الحج/عبادات/فقه ۹۳/۱۰/۱۶؛ اقوال در طهارت صب/حج صب/كتاب الحج/عبادات/فقه ۹۳/۱۰/۲۰؛ اقوال در نيابت ولي/حج صببي/كتاب الحج/عبادات/فقه ۹۳/۱۰/۲۱؛ مراد از ولي در احرام/حج صببي/كتاب الحج/عبادات/فقه ۹۳/۱۰/۲۲؛ مساله۷/ شرائط وجوب الحج/ كتاب الحج/ عبادات/ فقه ۹۳/۱۰/۲۳؛ كفاره صيد صبي/حج صببي/كتاب الحج/عبادات/فقه ۹۳/۱۰/۲۷؛ اقوال در كفاره عمد صبي/حج صببي/كتاب الحج/عبادات/فقه ۹۳/۱۰/۲۸؛ عدم وجوب كفارات بر صبي و ولي/حج صببي/كتاب الحج/عبادات/فقه ۹۳/۱۰/۲۹؛ بلوغ صبي قبل از ادراك مشعر/حج صببي/كتاب الحج/عبادات/فقه ۹۳/۱۰/۳۰؛ رد اشكالات مرحوم سيد/حج صببي/كتاب الحج/عبادات/فقه ۹۳/۱۱/۰۴؛ مساله۷/ شرائط وجوب الحج/ كتاب الحج/ عبادات/ فقه ۹۳/۱۱/۰۵؛ مقتضاي قاعده در اجزاء حج /حج صببي/كتاب الحج/عبادات/فقه ۹۳/۱۱/۰۶؛ حكم حج صبي در صورت بلوغ قبل الاحرام/حج صببي/كتاب الحج/عبادات/فقه ۹۳/۱۱/۰۷؛ تعدد و عدم تعدد حقيقت حج/حج صببي/كتاب الحج/عبادات/فقه ۹۳/۱۱/۱۲؛ مساله/حج صبي/ كتاب الحج/ عبادات/ فقه ۹۳/۱۱/۱۳؛ اجزاء حج واجب در صورت عدم اعتقاد به وجوب/ حج صبي/ كتاب الحج/ عبادات/ فقه ۹۳/۱۱/۱۴؛ مساله۹/ حج صبي/ كتاب الحج/ عبادات/ فقه ۹۳/۱۱/۱۸؛ مشروعيت حج عبد/ حج عبد/ كتاب الحج/ عبادات/ فقه ۹۳/۱۱/۱۹؛ مشروعيت حج عبد/ حج عبد/ كتاب الحج/ عبادات/ فقه ۹۳/۱۱/۲۰؛ عتق عبد قبل از مشعر/ حج عبد/ كتاب الحج/ عبادات/ فقه ۹۳/۱۱/۲۱؛  ۹۳/۱۱/۲۵؛ مساله سوم/ وجوب حج/ كتاب الحج/ عبادات/ فقه ۹۳/۱۱/۲۶؛ موضوع مساله چهارم/ وجوب حج/ كتاب الحج/ عبادات/ فقه ۹۳/۱۱/۲۷؛ متن درس خارج فقه آيت الله هاشمي شاهرودي - سه شنبه ۲۸ بهمن ماه ۹۳/۱۱/۲۸؛ متن درس خارج فقه آيت الله هاشمي شاهرودي - شنبه ۲ اسفند ماه ۹۳/۱۲/۰۲؛ متن درس خارج فقه آيت الله هاشمي شاهرودي - يكشنبه ۳ اسفند ماه ۹۳/۱۲/۰۳؛ متن درس خارج فقه آيت الله هاشمي شاهرودي - دوشنبه ۴ اسفند ماه ۹۳/۱۲/۰۴؛ متن درس خارج فقه آيت الله هاشمي شاهرودي - سه شنبه ۵ اسفند ماه ۹۳/۱۲/۰۵؛ متن درس خارج فقه آيت الله هاشمي شاهرودي - شنبه ۹ اسفند ماه ۹۳/۱۲/۰۹؛ متن درس خارج فقه آيت الله هاشمي شاهرودي - يكشنبه ۱۰ اسفند ماه ۹۳/۱۲/۱۰؛ متن درس خارج فقه آيت الله هاشمي شاهرودي - شنبه ۱۶ اسفند ماه ۹۳/۱۲/۱۶؛ متن درس خارج فقه آيت الله هاشمي شاهرودي - يكشنبه ۱۷ اسفند ماه ۹۳/۱۲/۱۷؛ متن درس خارج فقه آيت الله هاشمي شاهرودي - دوشنبه ۱۸ اسفند ماه ۹۳/۱۲/۱۸؛ متن درس خارج فقه آيت الله هاشمي شاهرودي - شنبه ۲۳ اسفند ماه ۹۳/۱۲/۲۳؛ متن درس خارج فقه آيت الله هاشمي شاهرودي - يكشنبه ۲۴ اسفند ماه ۹۳/۱۲/۲۴؛ متن درس خارج فقه آيت الله هاشمي شاهرودي - دوشنبه ۲۵ اسفند ماه ۹۳/۱۲/۲۵؛ متن درس خارج فقه آيت الله هاشمي شاهرودي - يكشنبه ۱۶ فروردين ماه ۹۴/۰۱/۱۶؛ متن درس خارج فقه آيت الله هاشمي شاهرودي - دوشنبه ۱۷ فروردين ماه ۹۴/۰۱/۱۷؛ متن درس خارج فقه آيت الله هاشمي شاهرودي - سه شنبه ۱۸ فروردين ماه ۹۴/۰۱/۱۸؛ وظيفه مكلف در صورتي كه استطاعت بعد از انجام عمره حاصل شود ۹۴/۰۱/۲۲؛ وجوب و عدم وجوب حج در صورت نياز به تحم ضرري مضاعف ۹۴/۰۱/۲۳؛ آيا مي توان حكم عدم سقوط وجوب وضو را به حج نيز تسري داد ۹۴/۰۱/۲۴؛ آيا در استطاعت فقط هزينه رفتن به حج ملاك است يا هزينه برگشت نيز نياز است: ۹۴/۰۱/۲۵؛ مفهوم موونه در حدوث استطاعت ۹۴/۰۱/۲۹؛ حدوث الاستطاعه علي من في يده الموقوفه ۹۴/۰۱/۳۰؛ وجوب و عدم وجوب فروش مستثنيات زائد بر شأن ۹۴/۰۱/۳۱؛ صدق و عدم صدق استطاعت در فردي كه عين مستثنيات و يا پول آن را در اخيار دارد ۹۴/۰۲/۰۱؛ عدم صدق عنوان حرج ملاك در حصول استطاعت از فروش مستثنيات ۹۴/۰۲/۰۵؛ صدق و عدم صدق استطاعت در صورتي كه فرد مالك ديني بر ذمه ديگري باشد ۹۴/۰۲/۰۶؛ ذيل مسئله ۱۵ مجراي احتياط است نه برائت ۹۴/۰۲/۰۷؛ آيا اقتراض براي حج واجب است يا خير؟ ۹۴/۰۲/۰۸؛ مساله۱۷/ كتاب الحج/ عبادات/ فقه ۹۴/۰۲/۲۰؛ آيا با وجود دين عنوان استطاعت صادق است يا خير؟ ۹۴/۰۲/۲۱؛ اشكالات وارد بر تفصيل دوم در مسئله ۱۷ ۹۴/۰۲/۲۲؛ ثمرات در قول به تفصيل در مسئله ۱۷ ۹۴/۰۲/۲۸؛ اشكالات سيد به مختار مرحوم نراقي ۹۴/۰۲/۲۹؛ تفاوت تزاحم دو واجب و عدم استقرار استطاعت ۹۴/۰۳/۰۲؛ صور صدق و عدم صدق عنوان استطاعت در زمان تعلق خمس بر مال ۹۴/۰۳/۰۳؛ ديوني كه مانع از صدق عنوان استطاعت نيست ۹۴/۰۳/۰۴؛ وجوب و عدم وجوب فحص از استطاعت ۹۴/۰۳/۰۵؛ صدق و عدم صدق عنوان استطاعت با وجود شك در بقاء مال غائب ۹۴/۰۳/۰۹؛ متن درس خارج فقه آيت الله هاشمي شاهرودي - يكشنبه ۱۰ خرداد ماه ۹۴/۰۳/۱۰