آرشيو دروس شفا استاد محمد حسين حشمت پور۹۰
مشخصات كتاب:
سرشناسه: حشمت پور، بشير محمد حسين
عنوان و نام پديدآور:آرشيو دروس شفا استاد محمد حسين حشمت پور۹۰/محمد حسين حشمت پور.
به همراه صوت دروس
منبع الكترونيكي : سايت مدرسه فقاهت
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان، ۱۳۹۶.
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع:شفا
عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه طبيعيات شفا/ فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۰/۰۴/۲۶؛ فصل۱/ مقاله ۱/ فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۰/۰۴/۲۷؛ شيوه ورود در مباحث طبيعي فصل۱/ مقاله ۱/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۰/۰۴/۲۸؛ اعرفيت عند الطبيعه فصل۱/ مقاله ۱/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۰/۰۴/۲۹؛ جايگاه شخصيات عند العقل فصل۱/ مقاله ۱/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۰/۰۴/۳۰؛ جايگاه شخصيات نزد طبيعت و حس فصل۱/ مقاله ۱/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۰/۰۵/۰۱؛ ادامه بحث جايگاه شخصيات نزد طبيعت و حس/ فصل۱/ مقاله ۱/ فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۰/۰۵/۰۲؛ جايگاه علل مفارقه و معاليل آنها نزد حس و عقل/ فصل۱/ مقاله ۱/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۰/۰۵/۰۳؛ جايگاه علل مفارقه و معاليل آنها نزد طبيعت و جايگاه علل و معاليل قواميه نزد حس و عقل و طبيعت/ فصل۱/ مقاله ۱/ فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۰/۰۵/۰۴؛ بيان خلاصه اي از مطالب مطرح در فصل دوم و بيان كوتاهي از مبادي جسم/ فصل۲/ مقاله ۱/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۰/۰۵/۰۵؛ بيان خواص هيولي/ فصل۲/ مقاله ۱/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۰/۰۵/۰۶؛ بان خاصت چهارم هول و ذكر اسماء هول همراه با وجه تسمه آنها/ فصل۲/ مقاله ۱/ فن ۱/ طبعات شفا. ۹۰/۰۵/۰۸؛ توضح علل و مباد خارج جسم بما هو جسم و بان معان فاعل و غات مشترك و بررس معنا اول فاعل و غات مشترك/ فصل۲/ مقاله ۱/ فن ۱/ طبعات شفا. ۹۰/۰۵/۰۹؛ بررس معنا دوم فاعل و غات مشترك و بررس جسم بما هو متغر/ فصل۲/ مقاله ۱/ فن ۱/ طبعات شفا. ۹۰/۰۵/۱۰؛ بررس جسم بما هو مستكمل/ فصل۲/ مقاله ۱/ فن ۱/ طبعات شفا. ۹۰/۰۵/۱۱؛ بررس مبدأت عدم و بررس جسم بما هو حادث و كائن/ فصل۲/ مقاله ۱/ فن ۱/ طبعات شفا. ۹۰/۰۵/۱۲؛ بان كوتاه از مباد جسم بما هو جسم و بما هو متغر و مستكمل و حادث/ فصل۲/ مقاله ۱/ فن ۱/ طبعات شفا. ۹۰/۰۵/۱۳