آرشيو دروس شفا استاد محمد حسين حشمت پور۹۲-۹۱
مشخصات كتاب:
سرشناسه: حشمت پور، بشير محمد حسين
عنوان و نام پديدآور:آرشيو دروس شفا  استاد محمد حسين حشمت پور۹۲-۹۱/محمد حسين حشمت پور.
به همراه صوت دروس
منبع الكترونيكي : سايت مدرسه فقاهت
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان، ۱۳۹۶.
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع: شفا 
عناوين اصلي كتاب شامل:
بيان فهرست مطالب مقاله دوم ۹۱/۰۶/۲۹؛ تقسيم موجودات با توجه به حركت ۹۱/۰۷/۰۱؛ بيان تعريفات باطله درباره حركت ۹۱/۰۷/۰۲؛ بيان تعريف حركت طبق نظر ارسطو ۹۱/۰۷/۰۳؛ توضيح لفظ «كمال» |بيان مفردات تعريف ارسطو در باب حركت ۹۱/۰۷/۰۴؛ توضيح لفظ «الاول»/ بيان مفردات تعريف ارسطو در باب حركت ۹۱/۰۷/۰۵؛ توضيح لفظ «لما هو بالقوه»و «من حيث هو بالقوه»| بيان مفردات تعريف ارسطو در باب حركت ۹۱/۰۷/۰۸؛ ۱-بيان علت اينكه در باب حركت، تعاريف صحيحي بيان نشده ۲ـ بيان تعاريف ديگر در باب حركت ۹۱/۰۷/۰۹؛ ۱ـ اشكال دوم بر تعريف اول ۲ـ بيان تعريف دوم در باب حركت و رد آن ۳ـ بيان تعريف سوم در باب حركت و رد آن ۹۱/۰۷/۱۰؛ بيان رد نظريه سوم در باب حركت و بيان نظريه چهارم و رد آن ۹۱/۰۷/۱۱؛ بيان تقسيم حركت به حركت قطعيه و حركت توسطيه ۹۱/۰۷/۱۲؛ بيان ترسيم حركت قطعيه در ذهن ۹۱/۰۷/۱۵؛ بيان حركت توسطيه ۹۱/۰۷/۱۶؛ حركت توسطيه امري بسيط و غير متغير است. ۹۱/۰۷/۱۷؛ حركت توسطيه در «آن» واقع مي شود. ۹۱/۰۷/۱۸؛ اشكال بر وجود حركت توسطيه در خارج و جواب آن ۹۱/۰۷/۱۹؛ ادامه جواب از اشكال بر وجود خارجي حركت توسطيه ۹۱/۰۷/۲۳؛ ادامه جواب از اشكال بر وجود حركت توسطيه در خارج ۹۱/۰۷/۲۴؛ ادامه جواب اول از اشكال بر وجود حركت توسطيه در خارج ۹۱/۰۷/۲۶؛ ۱ـ مقايسه حركت توسطيه با لون ۲ـ جواب دوم از اشكال بر وجود حركت توسطيه در خارج ۹۱/۰۷/۲۹؛ ۱ـ خلاصه گيري مطالب گذشته (مقايسه بين لون و حركت) ۲ـ حركت متقوم به ۶ چيز است. ۳ـ دليل اول بر اينكه حركت نياز به محرك دارد. ۹۱/۰۷/۳۰؛ ادامه دليل اول بر اينكه حركت نياز به محرك دارد. ۹۱/۰۸/۰۱؛ اثبات نياز حركت به محرّك ۹۱/۰۸/۰۳؛ دليل دوّم و سوّم بر اثبات نياز حركت به محرّك ۹۱/۰۸/۰۶؛ تقرير دليل سوّم بر اثبات نياز حركت به محرّك ۹۱/۰۸/۰۷؛ تقرير دليل سوّم بر اثبات نياز حركت به محرّك ۹۱/۰۸/۰۸؛ اشكال بر دليل سوم بر اثبات نياز حركت به محرك ۹۱/۰۸/۰۹؛ بيان دو مطلب پيرامون استدلال سوم بر اثبات نياز حركت به محرك ۱_مراد از جزء، جزءِ مقداري است. ۲_مراد از حركتِ كل و حركتِ جزء، يك نوع حركت است. ۹۱/۰۸/۱۰؛ اشكال بر محرك بودن جسم لذاته ۹۱/۰۸/۱۴؛ جواب از اشكال بر محرك بودن جسم لذاته، و اشكال بر جواب ۹۱/۰۸/۱۵؛ متن درس طبيعيات شفا استاد حشمت پور - چهارشنبه ۱۷ آبان ماه ۹۱/۰۸/۱۷؛ متن درس طبيعيات شفا استاد حشمت پور - شنبه ۲۰ آبان ماه ۹۱/۰۸/۲۰؛ متن درس طبيعيات شفا استاد حشمت پور - يكشنبه ۲۱ آبان ماه ۹۱/۰۸/۲۱؛ متن درس طبيعيات شفا استاد حشمت پور - دوشنبه ۲۲ آبان ماه ۹۱/۰۸/۲۲؛ متن درس طبيعيات شفا استاد حشمت پور - سه شنبه ۲۳ آبان ماه ۹۱/۰۸/۲۳؛ متن درس طبيعيات شفا استاد حشمت پور - چهارشنبه ۲۴ آبان ماه ۹۱/۰۸/۲۴؛ متن درس طبيعيات شفا استاد حشمت پور - پنجشنبه ۲۵ آبان ماه ۹۱/۰۸/۲۵؛ متن درس طبيعيات شفا استاد حشمت پور - چهارشنبه ۸ آذر ماه ۹۱/۰۹/۰۸؛ متن درس طبيعيات شفا استاد حشمت پور - شنبه ۱۱ آذر ماه ۹۱/۰۹/۱۱؛ متن درس طبيعيات شفا استاد حشمت پور - يكشنبه ۱۲ آذر ماه ۹۱/۰۹/۱۲؛ متن درس طبيعيات شفا استاد حشمت پور - دوشنبه ۱۳ آذر ماه ۹۱/۰۹/۱۳؛ متن درس طبيعيات شفا استاد حشمت پور - سه شنبه ۱۴ آذر ماه ۹۱/۰۹/۱۴؛ متن درس طبيعيات شفا استاد حشمت پور - چهارشنبه ۱۵ آذر ماه ۹۱/۰۹/۱۵؛ متن درس طبيعيات شفا استاد حشمت پور - شنبه ۱۸ آذر ماه ۹۱/۰۹/۱۸؛ متن درس طبيعيات شفا استاد حشمت پور - يكشنبه ۱۹ آذر ماه ۹۱/۰۹/۱۹؛ متن درس طبيعيات شفا استاد حشمت پور - سه شنبه ۲۱ آذر ماه ۹۱/۰۹/۲۱؛ متن درس طبيعيات شفا استاد حشمت پور - چهارشنبه ۲۲ آذر ماه ۹۱/۰۹/۲۲؛ متن درس طبيعيات شفا استاد حشمت پور - شنبه ۲۵ آذر ماه ۹۱/۰۹/۲۵؛ متن درس طبيعيات شفا استاد حشمت پور - يكشنبه ۲۶ آذر ماه ۹۱/۰۹/۲۶؛ متن درس طبيعيات شفا استاد حشمت پور - دوشنبه ۲۷ آذر ماه ۹۱/۰۹/۲۷؛ متن درس طبيعيات شفا استاد حشمت پور - سه شنبه ۲۸ آذر ماه ۹۱/۰۹/۲۸؛ متن درس طبيعيات شفا استاد حشمت پور - چهارشنبه ۲۹ آذر ماه ۹۱/۰۹/۲۹؛ متن درس طبيعيات شفا استاد حشمت پور - شنبه ۲ دي ماه ۹۱/۱۰/۰۲؛ متن درس طبيعيات شفا استاد حشمت پور - يكشنبه ۳ دي ماه ۹۱/۱۰/۰۳؛ متن درس طبيعيات شفا استاد حشمت پور - دوشنبه ۴ دي ماه ۹۱/۱۰/۰۴؛ متن درس طبيعيات شفا استاد حشمت پور - سه شنبه ۵ دي ماه ۹۱/۱۰/۰۵؛ متن درس طبيعيات شفا استاد حشمت پور - چهارشنبه ۶ دي ماه ۹۱/۱۰/۰۶؛ متن درس طبيعيات شفا استاد حشمت پور - شنبه ۹ دي ماه ۹۱/۱۰/۰۹؛ متن درس طبيعيات شفا استاد حشمت پور - يكشنبه ۱۰ دي ماه ۹۱/۱۰/۱۰؛ متن درس طبيعيات شفا استاد حشمت پور - دوشنبه ۱۱ دي ماه ۹۱/۱۰/۱۱؛ ادامه دليل دوم بر نفي حركت در جوهر ۹۱/۱۰/۱۲؛ متن درس طبيعيات شفا استاد حشمت پور - چهارشنبه ۱۳ دي ماه ۹۱/۱۰/۱۳؛ متن درس طبيعيات شفا استاد حشمت پور - شنبه ۱۶ دي ماه ۹۱/۱۰/۱۶؛ متن درس طبيعيات شفا استاد حشمت پور - يكشنبه ۱۷ دي ماه ۹۱/۱۰/۱۷؛ آيا در «كم» حركت وجود دارد؟ ۹۱/۱۰/۱۸؛ متن درس طبيعيات شفا استاد حشمت پور - سه شنبه ۱۹ دي ماه ۹۱/۱۰/۱۹؛ آيا در «متي» حركت واقع مي شود؟ ۹۱/۱۰/۲۰؛ متن درس طبيعيات شفا استاد حشمت پور - يكشنبه ۲۴ دي ماه ۹۱/۱۰/۲۴؛ متن درس طبيعيات شفا استاد حشمت پور - دوشنبه ۲۵ دي ماه ۹۱/۱۰/۲۵؛ متن درس طبيعيات شفا استاد حشمت پور - سه شنبه ۲۶ دي ماه ۹۱/۱۰/۲۶؛ متن درس طبيعيات شفا استاد حشمت پور - چهارشنبه ۲۷ دي ماه ۹۱/۱۰/۲۷؛ متن درس طبيعيات شفا استاد حشمت پور - شنبه ۳۰ دي ماه ۹۱/۱۰/۳۰؛ متن درس طبيعيات شفا استاد حشمت پور - دوشنبه ۲ بهمن ماه ۹۱/۱۱/۰۲؛ متن درس طبيعيات شفا استاد حشمت پور - سه شنبه ۳ بهمن ماه ۹۱/۱۱/۰۳؛ متن درس طبيعيات شفا استاد حشمت پور - چهارشنبه ۴ بهمن ماه ۹۱/۱۱/۰۴؛ متن درس طبيعيات شفا استاد حشمت پور - شنبه ۷ بهمن ماه ۹۱/۱۱/۰۷؛ ادامه بحث حركت در مقوله ان يفعل و ان ينفعل ۹۱/۱۱/۰۸؛ متن درس طبيعيات شفا استاد حشمت پور - دوشنبه ۹ بهمن ماه ۹۱/۱۱/۰۹؛ متن درس طبيعيات شفا استاد حشمت پور - چهارشنبه ۱۱ بهمن ماه ۹۱/۱۱/۱۱؛ آيا امكان دارد حد حركت را از حد سكون بگيريم؟ ۹۱/۱۱/۱۴؛ آيا امكان دارد كه حد حركت را از حد سكون بگيريم و آيا امكان دارد كه حد سكون را از حد حركت بگيريم؟  ۹۱/۱۱/۱۵؛ آيا مي توان حركت را از حد سكون اخذ كرد؟ و اشكالات آن ۹۱/۱۱/۱۶؛ ادامه بحث اينكه آيا مي توان حد حركت را از حد سكون اخذ كرد؟ ۹۱/۱۱/۱۷؛  ۱- سكونِ در هر حركتي در مقابلِ همان نوع از حركت است. ۲- سكون امر عدمي است. ۳-بحث از وجود مكان ۹۱/۱۱/۱۸؛ دليل اول نافين مكان / بيان ادله نافين مكان ۹۱/۱۱/۲۱؛ ادامه دليل اول نافين مكان / بيان ادله نافين مكان ۹۱/۱۱/۲۳؛ دليل دوم و سوم نافين مكان/ بيان ادله نافين مكان ۹۱/۱۱/۲۴؛ ادامه دليل سوم نافين مكان/ادله نافين مكان ۹۱/۱۱/۲۵؛ دليل چهارم بر نفي مكان/ ادله نافين مكان ۹۱/۱۱/۲۸؛ دليل پنجم بر نفي مكان/ ادله نافين مكان ۹۱/۱۱/۲۹؛ بيان ماهيت مكان و اقوال در آن ۹۱/۱۱/۳۰؛ متن درس طبيعيات شفا استاد حشمت پور - سه شنبه ۱ اسفند ماه ۹۱/۱۲/۰۱؛ متن درس طبيعيات شفا استاد حشمت پور - چهارشنبه ۲ اسفند ماه ۹۱/۱۲/۰۲؛ متن درس طبيعيات شفا استاد حشمت پور - شنبه ۵ اسفند ماه ۹۱/۱۲/۰۵؛ متن درس طبيعيات شفا استاد حشمت پور - يكشنبه ۶ اسفند ماه ۹۱/۱۲/۰۶؛ متن درس طبيعيات شفا استاد حشمت پور - دوشنبه ۷ اسفند ماه ۹۱/۱۲/۰۷؛ متن درس طبيعيات شفا استاد حشمت پور - سه شنبه ۸ اسفند ماه ۹۱/۱۲/۰۸؛ متن درس طبيعيات شفا استاد حشمت پور - چهارشنبه ۹ اسفند ماه ۹۱/۱۲/۰۹؛ اشكال بر قول سوم در باب مكان ۹۱/۱۲/۱۲؛ بررسي قول كساني كه مكان را عبارت از بُعد مي داند و اشكال آن ۹۱/۱۲/۱۳؛ متن درس طبيعيات شفا استاد حشمت پور - دوشنبه ۱۴ اسفند ماه ۹۱/۱۲/۱۴؛ ۱_بررسي دليل دوم بر بطلان بُعد بودن مكان ۲_دليل سوم بر بطلان قول به بُعد بودن مكان ۹۱/۱۲/۱۵؛ ادامه دليل دوم بر اينكه بُعد مكان نيست. ۹۱/۱۲/۱۶؛ : بحث در اين بود كه مكان را نمي توان عبارت از بُعد قرار داد  ۹۱/۱۲/۲۰؛ ادامه دليل دوم بر اينكه مكان بُعد نيست  ۹۱/۱۲/۲۱؛ دليل سوم بر اينكه مكان،بُعد نيست  ۹۱/۱۲/۲۲؛ فصل هشتم در مناقضه قائلين به خلاء ۹۱/۱۲/۲۳؛ اشكال بر خلا ۹۱/۱۲/۲۶؛ ادام? اشكال بر خلا ۹۱/۱۲/۲۷؛ ادامه جواب از اشكال( اشكال اين بود كه عارض، عارض بر خلا مي شود و خلاءِ محتاج به موضوع را از موضوع بي نياز مي كند ) ۹۱/۱۲/۲۸؛ ادامه دليل دوم بر بطلان خلا ۹۱/۱۲/۲۹؛ دليل دوم و دليل سوم بر بطلان خلا ۹۲/۰۱/۱۰؛ ادامه دليلسوم بر بطلان خلا ۹۲/۰۱/۱۱؛ دليل چهارم بر بطلان خلا (چرا در خلا حركت مستد ير وجود ندارد) ۹۲/۰۱/۱۲؛ ادامه دليل چهار بر بطلان خلا  ۹۲/۰۱/۱۳؛ دليل دوم بر نفي خلا در حركت طبيعي متقسيم ۹۲/۰۱/۱۴؛ ادامه دليل دوم بر نفي خلا در حركت طبيعيِ مستقيم ۹۲/۰۱/۱۷؛ ادامه دليل دوم بر نفي خلا در حركتِ مستقيم ۹۲/۰۱/۱۸؛ ادامه دليل دوم بر نفي حركت مستقيم در خلا ۹۲/۰۱/۱۹؛ دليل سوم نفي بر حركت مستقيم در خلا، قوله و ايضا ۹۲/۰۱/۲۰؛ ادامه دليل سوم بر نفي حركت مستقيم در خلا ۹۲/۰۱/۲۱؛ ادامه دليل سوم بر نفي حركت مستقيم در خلا ۹۲/۰۱/۲۶؛ اشكال بر دليل سوم بر نفي خلا در حركت مستقيم ۹۲/۰۱/۲۷؛ جواب از اشكال بر دليل سوم بر نفي حركات مستقيم در خلا ۹۲/۰۱/۲۸؛ دليل بر نفي حركت قسري در خلا ۹۲/۰۱/۳۱؛ ادامه دليل بر نفي حركت قسري در خلا ۹۲/۰۲/۰۱؛ اشكال بر اينكه صغري، علم به نتيجه نيست. ۹۲/۰۲/۰۲؛ ادامه دليل بر نفي حركت قسري در خلا ۹۲/۰۲/۰۳؛ ادامه دليل بر نفي حركت قسري در خلا ۹۲/۰۲/۰۴؛ آيا خلا داراي قوه فعاله است؟ ۹۲/۰۲/۰۷؛ ردّ قول كساني كه قائل اند: خلا داراي قوه فعاله است ۹۲/۰۲/۰۸؛ رد قول كساني كه قائلند خلا داراي قوه فعاله (قوه دافعه) است ۹۲/۰۲/۰۹؛ ادامه اشكال بر قولِ كساني كه قائلند خلا داراي قوه محركه(قوه دافعه)است ۹۲/۰۲/۱۰؛ ادامه اشكال بر قول كساني كه قانلند خلا داراي قوه محركه (قوه دافعه) است ۹۲/۰۲/۱۱؛ بيان ويژگي و خصوصيت چهارگانه «مكان» ۹۲/۰۲/۱۵؛ بيان تقسيم اوّلي و ثانوي «مطالب» ۹۲/۰۲/۱۶؛ بيان دو مثال و تبيين «مكان» در آن دو مثال و فرق آنها  ۹۲/۰۲/۱۷؛ ادامه رد دليل اول قانلين به نفي مكان ۹۲/۰۲/۱۸؛ رد دليل سوم نافين مكان/ دلايل نافين مكان ۹۲/۰۲/۲۱؛ رد دليل چهارم نافين مكان ۹۲/۰۲/۲۲؛ ادامه رد دليل چهارم نافين مكان و رد دليل پنجم نافين مكان  ۹۲/۰۲/۲۳؛ ادامه رد دليل چهارم نافين مكان و رد دليل پنجم نافين مكان ۹۲/۰۲/۲۴؛ رد قول دوم درباره ماهيت مكان/ رد اقوال درباره ماهيت مكان ۹۲/۰۲/۲۵؛ رد دليل قول دوم درباره مكان ۹۲/۰۲/۲۸؛ ادامه رد دليل دوم درباره مكان ۹۲/۰۲/۲۹؛ ادامه رد دليل قول دوم درباره مكان ۹۲/۰۲/۳۰؛ ادامه رد دليل دوم قائلين به بُعد بودن مكان ۹۲/۰۲/۳۱؛ رد دليل سوم قائلين بُعد بودن مكان ۹۲/۰۳/۰۱؛ ادامه ردّ دليل سوم قائلين به بُعد بودن مكان و ردّ دليل چهارم و پنجم ۹۲/۰۳/۰۴؛ رد دليل ششم و هفتم قائلين به بعد بودن مكان ۹۲/۰۳/۰۵؛ ادامه رد دليل هفتم قائلين به بُعد بودن مكان ۹۲/۰۳/۰۶؛ ادامه رد دليل هفتم قائلين به بُعد بودن مكان ۹۲/۰۳/۰۷؛ رد دليل هشتم قانلين به بُعد بودن مكان ۹۲/۰۳/۰۸؛ رد دليل اول اصحاب خلا ۹۲/۰۳/۱۱؛ رد دليل دوم و سوم و چهارم و پنجم اصحاب خلا ۹۲/۰۳/۱۲؛ ادامه رد دليل پنجم اصحاب خلا ۹۲/۰۳/۱۳؛ ادامه رد دليل پنجم اصحاب خلا ۹۲/۰۳/۱۸؛ ادامه رد دليل پنجم اصحاب خلا ۹۲/۰۳/۱۹؛ رد دليل ششم اصحاب خلا ۹۲/۰۳/۲۰؛ اقوال درباره زمان ۹۲/۰۳/۲۱؛ دليل اول بر نفي وجود زمان/ ادله نفي وجود زمان ۹۲/۰۳/۲۲؛ ادامه دليل اول بر نفي وجود زمان/ ادله نفي وجود زمان ۹۲/۰۳/۲۵؛ دليل دوم بر نفي وجود زمان/ ادله نفي وجود زمان ۹۲/۰۳/۲۶؛ ادامه دليل دوم بر نفي وجود زمان / ادله نفي وجود زمان ۹۲/۰۳/۲۷؛ بيان پيدايش قول به وهمي بودن زمان  ۹۲/۰۳/۲۸؛ توضيح نظريه كساني كه قائلند زمان، مجموعه اي از اوقات است ۹۲/۰۳/۲۹؛ بيان قول كساني كه قائلند زمان، جوهر و ازلي است/ ادله نفي زمان ۹۲/۰۴/۰۱؛ بيان اقوال در ماهيت زمان ۹۲/۰۴/۰۲؛ رد قول اول و قول دوم درباره ماهيت زمان ۹۲/۰۴/۰۴؛ رد قول اول و قول دوم درباره ماهيت زمان ۹۲/۰۴/۰۵؛ رد دليل قول اول و رد قول سوم و قول چهارم درباره زمان ۹۲/۰۴/۰۸؛ بيان ماهيت زمان ۹۲/۰۴/۰۹؛ ادامه بيان ماهيت زمان ۹۲/۰۴/۱۰؛ بيان تقسيم حركت به مقدم و موخر ۹۲/۰۴/۱۱؛ اثبات وجود زمان ۹۲/۰۴/۱۲؛ ادامه بيان اثبات وجود زمان ۹۲/۰۴/۱۳؛ ادامه بيان اثبات وجود زمان ۹۲/۰۴/۱۵؛ ادامه دليل بر اثبات وجود زمان ۹۲/۰۴/۱۶