آرشيو دروس شفا استاد محمد حسين حشمت پور۹۳-۹۲
مشخصات كتاب:
سرشناسه: حشمت پور، بشير محمد حسين
عنوان و نام پديدآور:آرشيو دروس شفا  استاد محمد حسين حشمت پور۹۳-۹۲/محمد حسين حشمت پور.
به همراه صوت دروس
منبع الكترونيكي : سايت مدرسه فقاهت
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان، ۱۳۹۶.
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع:شفا
عناوين اصلي كتاب شامل:
بيان ماهيتِ «آن» و وجودِ «آن» و كيفيتِ وجودِ «آن» ۹۲/۰۶/۲۴؛ دليل بر اينكه زمان، مشتمل بر «آن» نيست/ بحث از كيفيت وجود «آن» ۹۲/۰۶/۲۵؛ آيا زمان مي تواند از انتها قطع شود/ آيا زمان مي تواند قطع شود/ كيفيت وجود «آن» ۹۲/۰۶/۲۶؛ الف: بيان دو مطلب مربوط به جلسه قبل ۱ ـ مراد از بعديت، بعديت زماني است ۲ ـ علت تفاوت استدلال در فرض اول (انقطاع زمان از ابتدا) با فرض دوم (انقطاع زمان از انتها). ۹۲/۰۶/۲۷؛ ۱ـ «آن» وجود بالاضافه و بالقياس دارد/ كيفيت وجود «آن» ۹۲/۰۶/۳۰؛ كيفيت انعدام «آن» ۹۲/۰۶/۳۱؛ اشكال بر اين مطلب كه عدمِ «آن» زماني است و جواب از اشكال ۹۲/۰۷/۰۱؛ ادامه جواب از اشكال بر اينكه عدمِ «آن» زماني است ۹۲/۰۷/۰۲؛ ادامه جواب از اشكال بر اينكه عدمِ «آن» زماني است. ۹۲/۰۷/۰۳؛ ادامه جواب از اشكال بر اينكه عدمِ «آن» زماني است ۹۲/۰۷/۰۶؛ تاييد آوردن بر اينكه موجودِ زماني غير منطبق داريم ۹۲/۰۷/۰۷؛ وضعيت و حالت «آن» ي كه بين دو زماني كه حالت مختلف دارند چيست؟ ۹۲/۰۷/۰۸؛ آيا «آنِ» فاصل، حالت زمان قبل را دارد يا حالت زمان بعد را دارد؟ ۹۲/۰۷/۰۹؛ بيان وجود «آن» سيال ۹۲/۰۷/۱۰؛ ادامه بحث وجود «آنِ» سيال ۹۲/۰۷/۱۳؛ ادامه بحث وجود «آن» سيال ۹۲/۰۷/۱۵؛ بيان وجود «آن» سيال ۹۲/۰۷/۱۶؛ آيا «آن» في نفسه عاد زمان است. ۹۲/۰۷/۱۷؛ «آن» زمان را عاد مي كند ۹۲/۰۷/۲۰؛ آيا هر يك از زمان و حركت مي توانند همديگر را عاد كنند. ۹۲/۰۷/۲۲؛ حركت، زمان را تقدير مي كند و زمان، حركت را تقدير مي كند. ۹۲/۰۷/۲۳؛ بيان اشكالاتي كه در مورد زمان شده و جواب از آنها ۹۲/۰۷/۲۷؛ جواب از اشكال بر وجود زمان به دو بيان ديگر ۹۲/۰۷/۲۸؛ بيان اشكال اول و جواب آن با عبارت ديگر ۹۲/۰۷/۲۹؛ اشكال دوم بر وجود زمان ۹۲/۰۷/۳۰؛ بيان دوم براي جواب از اشكال دوم ۹۲/۰۸/۰۴؛ ادامه بيان دوم براي جواب از اشكال دوم بر نفي وجود زمان ۹۲/۰۸/۰۵؛ اگر حركتي كه سازنده زمان است (مراد حركت فلك نهم است) وجود نداشته باشد آيا زمان وجود ندارد ۹۲/۰۸/۰۶؛ عامل اتصال حركت چيست؟ ۹۲/۰۸/۰۷؛ بيان اتصال حركت از طريق مسافت يا زمان در قالب مثال ۹۲/۰۸/۰۸؛ بيان اتصال زمان (اتصال زمان از كجا آمده است) و بيان اينكه حركت، باعث وجود زمان است نه اتصال زمان ۹۲/۰۸/۱۱؛ عامل اتصال حركت چيست (اينكه حركت به زمان اتصال مي دهد بايد خود حركت، اتصال داشته باشد عامل اتصال خود حركت چيست؟)  ۹۲/۰۸/۱۲؛ چه چيزهايي «كون الشي في الزمان» هستند. ۹۲/۰۸/۱۳؛ ۱ـ توضيح اصطلاح «كون في الشي لا في الزمان»۲ـ اشيايي كه به حيثي في الزمان هستند و به حيثي في الزمان نيستند. ۹۲/۰۸/۲۶؛ ۱ـ بيان معناي سرمد۲ـ بيان معناي دهر طبق قول بعضي و ردّ آن ۹۲/۰۸/۲۷؛ آيا «زمان» علت براي بعضي اشياء مي باشد يا نه؟ ۹۲/۰۸/۲۸؛ توضيح اصطلاحاتي درباره زمان مثل «آن»  ۹۲/۰۸/۲۹؛ معناي چهارم «آن» / بيان اصطلاحاتي در مورد زمان، لفظ «آن» ۹۲/۰۹/۰۲؛ بيان اصطلاحاتي در مورد زمان مانند «دفعه» و «هوذا» و «قبيل» و «بعيد» و «متقدم» و «متاخر» و «قديم». ۹۲/۰۹/۰۳؛ فهرست فصول ۱۴ گانه در مقاله سوم از فن اول ۹۲/۰۹/۰۴؛ ادامه فهرست فصول ۱۴ گانه در مقاله سوم از فن اول ۹۲/۰۹/۰۵؛ كيفيت بحثي كه در مقاله سوم از فن اول مطرح مي شود. ۹۲/۰۹/۰۶؛ ادامه كيفيت بحثي كه مختص به اين مقاله سوم است ۹۲/۰۹/۰۹؛ ادامه كيفيت بحثي كه مختص به مقاله سوم است/فصل اول/ مقاله سوم/فن اول/ طبيعيات شفا ۹۲/۰۹/۱۰؛ ادامه كيفيت بحثي كه مختص به مقاله سوم است/فصل اول/ مقاله سوم/ فن اول/طبيعيات شفا. ۹۲/۰۹/۱۱؛ تعريف تتالي/ فصل دوم/ مقاله سوم/ فن اول/ طبيعيات شفا ۹۲/۰۹/۱۲؛ ادامه تعريف تتالي/ فصل دوم/ مقاله سوم/ فن اول/ طبيعيات شفا. ۹۲/۰۹/۱۳؛ ادامه تعريف تتالي/ فصل دوم/ مقاله سوم/ فن اول/ طبيعيات شفا. ۹۲/۰۹/۱۶؛ تعريف مماس/ فصل دوم/ مقاله سوم/ فن اول/ طبيعات شفا ۹۲/۰۹/۱۷؛ تعريف مداخله/ فصل دوم/ مقاله سوم/ فن اول/ طبيعات شفا. ۹۲/۰۹/۱۸؛ بيان حكمِ تداخل جسم سوم در متداخلان/ بيان تداخل / فصل ۲ / مقاله ۳ / فن ۱ /طبيعيات شفا ۹۲/۰۹/۲۰؛ بيان لوازم تداخل (لازم دوم: اگر شي ثالثي با دو شيئي كه با هم ملاقي كردند  ۹۲/۰۹/۲۴؛ اگر شاغلي وارد مشغول شود آيا مانع از شاغل ديگر مي شود يا نمي شود؟/ بيان مداخله/ فصل ۲/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۲/۰۹/۲۵؛ ادامه بحث اينكه اگر شاغلي وارد مشغول شود آيا مانع از شاغل ديگر مي شود؟/بيان مداخله/فصل ۲/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۲/۰۹/۲۶؛ ادامه بحث اينكه آيا يك شي مي تواند نسبت به شي دوم مشغول باشد و نسبت به شي سوم فارغ باشد/بيان لوازم تداخل/ فصل ۲/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۲/۰۹/۲۷؛ ادامه بحث اينكه آيا يك شي مي تواند نسبت به شي دوم مشغول باشد و نسبت به شي سوم فارغ باشد/بيان لوازم تداخل/فصل ۲/مقاله ۳/فن ۱/طبيعيات شفا. ۹۲/۰۹/۳۰؛ بيان فرق بين ملاقات دو شي و معلوميت يك شي نسبت به دو شخص/ بيان لوازم تداخل/ فصل ۲/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعات شفا. ۹۲/۱۰/۰۱؛ فرق بين تداخل و تماس (به تعبير ديگر فرق بين متداخلان و متماسان/ بيان لوازم تداخل/ فصل ۲/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۲/۱۰/۰۳؛ ۱ ـ بيان معناي تشافع ۲ ـ بيان معناي ملتصق/ فصل ۲/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا.  ۹۲/۱۰/۰۴؛ بيان معناي «متصل» /فصل ۲/مقاله ۳/فن ۱/طبيعيات شفا ۹۲/۱۰/۰۷؛ ادامه بيان معناي متصل/ فصل ۲/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۲/۱۰/۰۸؛ معناي سوم متصل، معناي متصل ۹۲/۱۰/۱۴؛ بيان تعريف «فرادي» و «معا» ۹۲/۱۰/۱۵؛ بيان اقوال در مساله انقسام اجسام ۹۲/۱۰/۱۶؛ قول سوم در اجزاء تشكيل دهنده جسم/ ادامه بيان اقوال در مساله اجزاء جسم  ۹۲/۱۰/۱۷؛ ۱ـ ادامه قول سوم در اجزاء تشكيل دهنده جسم۲ـ بيان فرق قول سوم با قول اول و دوم ۹۲/۱۰/۱۸؛ بيان فرق بين قول اول و قول سوم/ بيان اقوال درباره اجزاء جسم. ۹۲/۱۰/۲۱؛ بيان فرق بين قول اول و قول دوم در اجزاء لايتجزي / بيان اقوال در اجزاء اجسام. ۹۲/۱۰/۲۲؛ دليل اول بر قول كساني كه قائلند تركيب جسم از اجزاء لا يتجزايي كه جسم نيستند مي باشد.  ۹۲/۱۰/۲۳؛ دليل دوم بر قول كساني كه قائلند تركيب جسم از اجزاء لايتجزايي كه جسم نيستند، مي باشد. ۹۲/۱۰/۲۴؛ دليل سوم و دليل چهارم بر قول كساني كه قائلند تركيب جسم از اجزاء لا يتجزايي كه جسم نيستند، مي باشد.  ۹۲/۱۰/۲۵؛ دليل پنجم و دليل ششم و دليل هفتم بر قول كساني كه قائلند تركيب جسم از اجزاء لايتجزايي كه جسم نيستند مي باشد. ۹۲/۱۰/۲۸؛ دليل هشتم و نهم بر قول كساني كه قائلند تركيب جسم از اجزاء لايتجزايي كه جسم نيستند مي باشد ۹۲/۱۰/۳۰؛ بيان دليل كساني كه جسم را به اجسام لا يتجزي منتهي مي كنند ۹۲/۱۱/۰۱؛ بيان قول نظام و پيروانش بر وجود اجزاء لايتجزي و غير متناهي/ بيان اقوال در اجزاء جسم. ۹۲/۱۱/۰۲؛ ادامه بيان قول نظام و پيروانش بر وجود اجزاء لايتجزي و غير متناهي/ بيان اقوال در اجزاء جسم ۹۲/۱۱/۰۵؛ دليل بر جواز طفره از نظام ۹۲/۱۱/۰۶؛ جواب متكلمين از اشكال طي شدن مسافتِ مشتمل برا جزاء نا متناهي در زمان متناهي. ۹۲/۱۱/۰۷؛ : بيان ابطال راي نظام در جزء جسم ۹۲/۱۱/۰۸؛ بيان اشكال بر راي نظام/ بررسي راي حق در حالت اجسام در انقسامشان ۹۲/۱۱/۰۹؛ اشكال چهارم بر راي نظام/ بررسي راي حق در حالت اجسام در انقسامشان ۹۲/۱۱/۱۲؛ ادامه اشكال چهارم بر راي نظام/ بررسي راي حق در حالت اجسام در انقسامشان. ۹۲/۱۱/۱۳؛ رد مذهب ذيمقر اطيس/ بررسي راي حق در حالت اجسام در انقسامشان ۹۲/۱۱/۱۴؛ اشكال اول بر مذهب متكلمين/ رد مذهب متكلمين / بررسي راي حق در حالت اجسام در انقسامشان ۹۲/۱۱/۱۵؛ ادامه اشكال اول بر مذهب متكلمين / رد مذهب متكلمين/ بررسي راي حق در حالت اجسام در انقسامشان ۹۲/۱۱/۱۶؛ ادامه اشكال اول بر مذهب متكلمين ۹۲/۱۱/۱۹؛ اشكال سوم بر مذهب متكلمين/ رد مذهب متكلمين/ بررسي راي حق در حالت اجسام در انقسامشان ۹۲/۱۱/۲۳؛ ادامه اشكال سوم بر مذهب متكلمين/رد مذهب متكلمين/بررسي راي حق در حالت اجسام در انقسامشان ۹۲/۱۱/۲۶؛ بيان ديگري از اشكال سوم بر مذهب متكلمين/ رد مذهب متكلمين/ بررسي راي حق در حالت اجسام در حال انقسامشان ۹۲/۱۱/۲۷؛ ادامه بيان ديگر از اشكال سوم بر مذهب متكلمين/ رد مذهب متكليمن/ بررسي راي حق درحالت اجسام درحال انقسامشان ۹۲/۱۱/۲۸؛ ادامه بيان ديگر از اشكال سوم بر مذهب متكلمين/ رد مذهب متكلمين/ بررسي راي حق در حالت اجسام در حال انقسامشان ۹۲/۱۱/۲۹؛ بيان تصوير كردن قطر مربع به طوري كه بزرگتر از مجموع ضلعين نشود/ دفاع متكلمين از اشكال سوم بر مذهبشان / بررسي راي حق در حالت اجسام در حال انفساشان ۹۲/۱۱/۳۰؛ اشكال بر بيان متكلمين در تصوير كردن قطر مربع به طوري كه بزرگتر از مجموع ضلعين نشود/ رد مذهب متكلمين/ بررسي راي حق در حالت اجسام در انقسامشان ۹۲/۱۲/۰۳؛ ادامه اشكال بر بيان متكلمين در تصوير كردن قطر مربع به طوري كه بزرگتر از مجموع ضلعين نشود/ رد مذهب متكلمين / بررسي راي حق در حالت اجسام در انقسامشان  ۹۲/۱۲/۰۴؛ ادامه اشكال بر بيان متكلمين در تصوير كردن قطر مربع به طوري كه بزرگتر از مجموع ضلعين نشود/ رد مذهب متكلمين/ بررسي راي حق در حالت اجسام در انقسامشان ۹۲/۱۲/۰۵؛ ادامه اشكال بر بيان متكلمين در تصوير كردن قطر مربع به طوري كه بزرگتر از مجموع ضلعين نشود/ رد مذهب متكلمين/ بررسي راي حق در حالت اجسام در انقسامشان ۹۲/۱۲/۰۶؛ اشكال بر فرض اول و فرض دوم در جايگاه نقطه تاليه ادامه اشكال بر بيان متكلمين در تصوير كردن قطر مربع به طوري كه بزرگتر از مجموع ضلعين نشود/ رد مذهب متكلمين/ بررسي راي حق در حالت اجسام در انقسامشان ۹۲/۱۲/۰۷؛ دفاع متكلمين از اشكال تساوي قطر با احد الضلعين و تساوي با مجموع الضلعين/ رد مذهب متكلمين/ بررسي راي حق در حالت اجسام در انقسامشان ۹۲/۱۲/۱۰؛ دليل چهارم بر بطلان قول متكلمين/ رد قول متكلمين/ بررسي راي حق در حالت اجسام در انقسامشان ۹۲/۱۲/۱۱؛ ادامه دليل چهارم بر بطلان قول متكلمين/ رد مذهب متكلمين/ بررسي راي حق در حالت اجسام در انقسامشان ۹۲/۱۲/۱۲؛ ادامه دليل چهارم بر بطلان مذهب متكلمين/ رد مذهب متكلمين/ بررسي راي حق در حالت اجسام در انقسامشان ۹۲/۱۲/۱۳؛ دليل پنجم بر بطلان مذهب متكلمين/ رد مذهب متكلمين/ بررسي راي حق در حالت اجسام در انقسامشان ۹۲/۱۲/۱۴؛ ادامه دليل پنجم بر بطلان مذهب متكلمين/ رد مذهب متكلمين/ بررسي راي حق در حالت اجسام در انقسامشان ۹۲/۱۲/۱۷؛ ادامه دليل پنجم بر بطلان مذهب متكلمين/ رد مذهب متكلمين/ بررسي راي حق در حالت اجسام در انقسامشان ۹۲/۱۲/۱۸؛ ادامه دليل پنجم بر بطلان مذهب متكلمين/ رد مذهب متكلمين/ بررسي راي حق در حالت اجسام در انقسامشان ۹۲/۱۲/۱۹؛ ادامه دليل پنجم بر بطلان مذهب متكلمين/ رد مذهب متكلمين/ بررسي راي حق در حالت اجسام در انقسامشان ۹۲/۱۲/۲۰؛ ادامه دليل پنجم بر بطلان مذهب متكلمين/ رد مذهب متكلمين/ بررسي راي حق در حالت اجسام در انقسامشان ۹۲/۱۲/۲۱؛ ادامه دليل پنجم بر بطلان مذهب متكلمين/ رد مذهب متكلمين/ بررسي راي حق در حالت اجسام در انقسامشان ۹۲/۱۲/۲۵؛ دليل هفتم بر بطلان مذهب متكلمين/ رد مذهب متكلمين/ بررسي راي حق در حالت اجسام در انقسامشان ۹۲/۱۲/۲۶؛ ادامه دليل هفتم بر بطلان مذهب متكلمين/ رد مذهب متكلمين/ بررسي راي حق در حالت اجسام در انقسامشان ۹۲/۱۲/۲۷؛ ادامه دليل هفتم بر بطلان مذهب متكلمين/ رد مذهب متكلمين/ بررسي راي حق در حالت اجسام در انقسامشان ۹۲/۱۲/۲۸؛ رد دليل اول متكلمين بر جزء لايتجزي/ رد ادله متكلمين بر جزء لايتجزي ۹۳/۰۱/۱۶؛ ادامه رد دليل اول متكلمين بر جزء لايتجزي/ رد ادله متكلمين بر جزء لايتجزي ۹۳/۰۱/۱۷؛ ادامه رد دليل اول و رد دليل دوم متكلمين بر جزء لايتجزي/ رد ادله متكلمين بر جزء لايتجزي ۹۳/۰۱/۱۸؛ ادامه رد دليل دوم و رد دليل چهارم متكلمين بر جزء لايتجزي/ رد ادله متكلمين بر جزء لايتجزي ۹۳/۰۱/۱۹؛ ادامه رد دليل چهارم متكلمين بر جزء لايتجزي/ رد ادله متكلمين بر جزء لايتجزي. ۹۳/۰۱/۲۰؛ رد دليل سوم متكلمين بر جزء لايتجزي/ رد ادله متكلمين بر جزء لايتجزي ۹۳/۰۱/۲۳؛ ادامه رد دليل سوم و رد دليل پنجم متكلمين بر جزء لا يتجزي/ رد ادله متكلمين بر جزء لا يتجزي ۹۳/۰۱/۲۴؛ ادامه رد دليل پنجم و رد دليل ششم و دليل هفتم متكلمين بر جزء لا يتجزي/ رد ادله متكلمين بر جزء لا يتجزي ۹۳/۰۱/۲۵؛ رد دليل هشتم متكلمين بر جزء لا يتجزي/ رد ادله متكلمين بر جزء لا يتجزي ۹۳/۰۱/۲۶؛ رد دليل نهم متكلمين بر جز لا يتجزي / رد ادله متكلمين بر جزء لايتجزي ۹۳/۰۱/۲۷؛ ادامه رد دليل منهم متكلمين بر جز لا يتجزي/ رد ادله متكلمين بر جزء لا يتجزي ۹۳/۰۱/۳۰؛ رد دليل ذيمقراطيس بر جزء لا يتجزي ۹۳/۰۲/۰۱؛ ادامه رد دليل ذيمقراطيس بر جزء لايتجزي  ۹۳/۰۲/۰۲؛ آيا در حركت و زمان جزء لايتجزي داريم؟/ مناسبت مسافات و حركات و ازمنه با يكديگر ۹۳/۰۲/۰۳؛ ادامه بحث اينكه آيا درحركت و زمان جزء لا يتجزي داريم؟ مناسبت مسافات وحركات و ازمنه با يكديگر ۹۳/۰۲/۰۶؛ ادامه بحث اينكه آيا درحركت و زمان، جزء لا يتجزي داريم؟/ مناسبت مسافات و حركات و ازمنه با يكديگر ۹۳/۰۲/۰۷؛ ادامه بحث اينكه آيا درحركت و زمان، جزء لا يتجزي داريم؟/ مناسبت مسافات و حركات و ازمنه با يكديگر ۹۳/۰۲/۰۸؛ هيچ يك از مسافات وحركات و ازمنه اول جزء ندارند ۹۳/۰۲/۰۹؛ بيان معناي اوّل در عبارت «هيچ يك از مسافات و حركات و ازمنه اوّل جزء ندارند» / مسافات و حركات و ازمنه اول جزء ندارند ۹۳/۰۲/۱۰؛ ادامه بيان معناي سوم «اول» و احكام هر سه معناي «اول»/ مسافات و حركات و ازمنه اول جزء ندارند ۹۳/۰۲/۱۴؛ ادامه بيان حكم معناي سوم لفظ «اول»/ مسافات و حركات و ازمنه اول جزء ندارند ۹۳/۰۲/۱۵؛ ادامه بيان حكم معناي سوم لفظ «اول»/ مسافات و حركات و ازمنه، اول جزء ندارند ۹۳/۰۲/۱۶؛ اشكال دوم بر معناي سوم «اول»/ آيا براي حركت مي توان اول قائل شد ۹۳/۰۲/۱۷؛ ادامه اشكال دوم بر معناي سوم «اول» / آيا براي حركت مي توان اول قائل شد ۹۳/۰۲/۲۰؛ آيا جزء لايتجزي حركت مي كند يا نمي كند؟/ حركت اوّل دارد يا ندارد ۹۳/۰۲/۲۱؛ ادامه اشكال مصنف بر كلام مشانين/ آيا جز لايتجزي حركت مي كند يا نمي كند؟ حركت اوّل دارد يا ندارد؟ ۹۳/۰۲/۲۲؛ ادامه اشكال مصنف بر كلام مشائين/ آيا جزء لايتجزي حركت مي كند يا نمي كند؟/ حركت اوّل دارد يا ندارد ۹۳/۰۲/۲۴؛ دليل مصنف بر اينكه حركت براي جزء لا يتجزي نيست ۹۳/۰۲/۲۷؛ انقسام علاوه بر حركت مكاني در حركت كيفي و كمّي و وضعي نيز وجود دارد/ ادامه دليل مصنف بر اينكه حركت براي جزء لا يتجزي نيست ۹۳/۰۲/۲۸؛ اشكال بر حركت كيفي «چند استحاله ادعا شده كه دفعي اند و قهراً انقسام پذير نيستند»/ انقسام علاوه بر حركت مكاني در حركت كيفي و كمي و وضعي نيز وجود دارد/ دليل مصنف بر اينكه حركت براي جزء لا يتجزي نيست ۹۳/۰۲/۲۹؛ بحث تناهي و عدم تناهي در چه جاهايي جاري مي شود۲ ـ فهرست مباحث فصول آتيه/ ابتدا كلام در تناهي و عدم تناهي اجسام و ذكر ظنون ناس در آن ۹۳/۰۲/۳۰؛ معناي «مالانهايه له»/ در ابتداء كلام در تناهي اجسام و عدم تناهي اجسام و ذكر ظنون ناس در آن ۹۳/۰۲/۳۱؛ ادامه معناي حقيقي ما لا نهايه له/ معناي لا نهايه له/ فصل هفتم: ابتدا كلام در تناهي اجسام و عدم تناهي اجسام و ذكر ظنون ناس در آن/مقاله سوم/ فن اول ۹۳/۰۳/۰۳؛ ادامه معناي حقيقي «ما لا نهايه» ۲ ـ معناي مجازي «ما لا نهايه له» ۳ـ علت قائل شدن گروهي به عدم تناهي/ معناي «ما لا نهايه له»/ فصل هفتم: ابتدا كلام در تناهي اجسام و عدم تناهي اجسام و ذكر ظنون ناس در آن/مقاله سوم/ فن اول ۹۳/۰۳/۰۵؛ قائل شدن گروهي به عدم تناهي/ فصل هفتم: ابتداي كلام در تناهي اجسام و عدم تناهي اجسام و ذكر ظنون ناس در آن/ مقاله سوم/ فن اول ۹۳/۰۳/۰۷؛ سبب سوم براي قائل شدن گروهي به عدم تناهي/ فصل هفتم: ابتدا كلام در تناهي اجسام و عدم تناهي اجسام و ذكر ظنون ناس در آن/ مقاله سوم/ فن اول ۹۳/۰۳/۱۰؛ سبب چهارم و پنجم براي قائل شدن گروهي به عدم تناهي/ فصل هفتم. ۲ـ محال است كه جسم يا مقدار يا عددِ ذو ترتيب، غير متناهي باشد/ فصل هشتم/مقاله سوم/ فن اول ۹۳/۰۳/۱۱؛ ادامه دليل بر اينكه محال است جسم يا مقدار يا عدد ذو ترتيب غير متناهي باشد/ فصل هشتم/مقاله سوم/ فن اول ۹۳/۰۳/۱۲؛ ادامه دليل بر اينكه محال است جسم يا مقدار يا عدد ذو تربيت، غيرمتناهي باشد. فصل هشتم/مقاله سوم/ فن اول ۹۳/۰۳/۱۳؛ دليل دوم بر بطلان وجود نامتناهي در خارج ودليل اينكه جسم نامتناهي حركت نمي كند/ فصل هشتم/مقاله سوم/ فن اول ۹۳/۰۳/۱۷؛ دليل دوم و سوم اينكه جسم نامتناهي نمي تواند حركتي كه در آن استبدال مكان است «يعني حركت مستقيم» حركت كند/ آيا جسم نامتناهي حركت مي كند يا نمي كند/ دليل دوم بر بطلان وجود نامتناهي در خارج / فصل هشتم/مقاله سوم/ فن اول ۹۳/۰۳/۱۸؛ بررسي وضعيف اينكه قاسر، جسم بسيط را جمع كند تا متناهي شود. ۲ ـ بيان دليل سوم در جسم مركب بر اينكه جسم نامتناهي نمي تواند حركتي كه در آن استبدال مكان است «حركت مستقيم» حركت كند/ ادامه دليل سوم بر اينكه جسم نامتناهي نمي تواند حركتي كه در آن استبدال مكان است «حركت مستقيم» حركت كند/ آيا جسم نامتناهي حركت مي كند يا نمي كند/ دليل دوم بر بطلان وجود نامتناهي در خارج/ فصل هشتم/مقاله سوم/ فن اول ۹۳/۰۳/۱۹؛ ادامه دليل سوم بر اينكه جسم نامتناهي نمي تواند حركتي كه در آن استبدال مكان نيست «حركت وضعي» حركت كند/ آيا جسم نامتناهي حركت مي كند يا نمي كند؟/ دليل دوم بر بطلان وجود نامتناهي در خارج/ فصل ۸/مقاله سوم/ فن اول ۹۳/۰۳/۲۰؛ استدلال سوم«برهان مسامته» بر نفي حركت مستدير جرم غير متناهي/ آيا جسم نامتناهي حركت مي كند يا نمي كند؟/ دليل دوم بر بطلان وجود نامتناهي در خارج/ فصل ۸/مقاله سوم/ فن اول ۹۳/۰۳/۲۱؛ بررسي استدلال سوم بر نفي حركت مستدير جرم غير متناهي توسط مصنف / آيا جسم نامتناهي حركت مي كند يا نمي كند؟/ دليل دوم بر بطلان وجود نامتناهي در خارج/ فصل ۸/مقاله سوم/ فن اول ۹۳/۰۳/۲۴؛ ادامه بررسي استدلال سوم بر نفي حركت مستدير جرم غير متناهي توسط مصنف/ آيا جسم نامتناهي حركت مي كند يا نمي كند؟/ دليل دوم بر بطلان وجود نامتناهي در خارج/ فصل ۸/مقاله سوم/ فن اول ۹۳/۰۳/۲۵؛ استدلال چهارم«برهان سلمي» بر نفي حركت مستدير جرم غير متناهي و بررسي آن توسط مصنف/ آيا جسم نامتناهي حركت مي كند يا نمي كند؟/ دليل دوم بر بطلان وجود نامتناهي در خارج/ فصل ۸/مقاله سوم/ فن اول ۹۳/۰۳/۲۶؛ توضيحاتي مربوط به جلسه گذشته ۲ ـ بيان نظريه كساني كه حركت در نامتناهي را نفي مي كنند بكليته و جزئيته و بررسي آن نظريه توسط مصنف / آيا جسم نامتناهي حركت مي كند يا نمي كند؟/ دليل دوم بر بطلان وجود نامتناهي در خارج/ فصل ۸/مقاله سوم/ فن اول ۹۳/۰۳/۲۷؛ ادامه بررسي مصنف نظريه كساني كه حركت در نامتناهي را نفي مي كنند بكليته و جزئيته/ آيا جسم نامتناهي حركت مي كند يا نمي كند؟/ دليل دوم بر بطلان وجود نامتناهي در خارج/ فصل ۸/مقاله سوم/ فن اول ۹۳/۰۳/۲۸؛ ادامه بررسي مصنف، نظريه كساني كه حركت در نامتناهي را نفي مي كنند بكليته و جزئيته/ آيا جسم نامتناهي حركت مي كند يا نمي كند؟/ دليل دوم بر بطلان وجود نامتناهي در خارج/ فصل ۸/مقاله سوم/ فن اول ۹۳/۰۳/۳۱؛ جزء در طلب مكان مانند كل است/ ادامه بررسي مصنف، نظريه كساني كه حركت در نامتناهي را نفي مي كنند بكليته و جزئيته/ آيا جسم نامتناهي حركت مي كند يا نمي كند؟/ دليل دوم بر بطلان وجود نامتناهي در خارج/ فصل ۸/مقاله سوم/ فن اول ۹۳/۰۴/۰۱؛ آيا تعدادي از اجسام در فضا وجود دارند كه بي نهايت باشند؟/ دليل بر بطلان وجود نامتناهي در خارج/ فصل ۸/مقاله سوم/ فن اول ۹۳/۰۴/۰۲؛ بيان اينكه جهت، نامتناهي نيست. ۲ ـ بررسي مصنف نظريه انكسيمدروس در مورد اينكه نامتناهي به طوري ماهيتي جداگانه كه يكي از عناصر است وجود دارد/ دليل بر بطلان وجود نامتناهي در خارج/ فصل ۸/مقاله سوم/ فن اول ۹۳/۰۴/۰۳؛ آيا جسمي داريم كه بتوانيم بي نهايت مرتبه به آن اضافه كنيم و بگوييم هنوز امكان اضافه كردن هست يا چنين جسمي نداريم؟/ دليل بر بطلان وجود نامتناهي در خارج/ فصل ۸/مقاله سوم/ فن اول ۹۳/۰۴/۰۴