آرشيو دروس منزل استاد محمد حسين حشمت پور۹۴-۹۳
مشخصات كتاب:
سرشناسه: حشمت پور، بشير محمد حسين
عنوان و نام پديدآور:آرشيو دروس منزل استاد محمد حسين حشمت پور۹۴-۹۳/محمد حسين حشمت پور.
به همراه صوت دروس
منبع الكترونيكي : سايت مدرسه فقاهت
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان، ۱۳۹۶.
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع:منزل
عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه ۹۴/۰۱/۲۷؛ متن درس منازل السائرين استاد حشمت پور - پنجشنبه ۳ ارديبهشت ماه ۹۴/۰۲/۰۳؛ مقدمه كتاب/شرح خطبه كتاب/ توضيح قيوم و صمد ۹۴/۰۲/۱۰؛ متن درس منازل السائرين استاد حشمت پور - پنجشنبه ۱۷ ارديبهشت ماه ۹۴/۰۲/۱۷؛ ادامه توضيح مقدمه كتاب ۹۴/۰۲/۳۱؛ مقدمه كتاب/شرح خطبه كتاب/ توضيح نعمت سوم خداوند به عارفان ۹۴/۰۳/۰۷؛ مقدمه كتاب/شرح خطبه كتاب/ توضيح نعمت چهارم خداووند به عارفان ۹۴/۰۳/۱۴؛ مقدمه كتاب/شرح خطبه كتاب/ توضيح شهادت به وحدانيت خدا و رسالت پيامبر اسلام ۹۴/۰۳/۲۱