آرشيو دروس شفا استاد محمد حسين حشمت پور۹۴-۹۳
مشخصات كتاب:
سرشناسه: حشمت پور، بشير محمد حسين
عنوان و نام پديدآور:آرشيو دروس شفا استاد محمد حسين حشمت پور۹۴-۹۳/محمد حسين حشمت پور.
به همراه صوت دروس
منبع الكترونيكي : سايت مدرسه فقاهت
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان، ۱۳۹۶.
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع:شفا
عناوين اصلي كتاب شامل:
آيا ما لا يتناهي داخل در وجود مي شود يا نمي شود؟ ۹۳/۰۶/۲۳؛ ادامه معناي ما لا يتناهي/ فصل ۹/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۳/۰۶/۲۴؛ ادامه معناي ما لا يتناهي ۹۳/۰۶/۲۵؛ ادامه بحث اينكه عدم تناهي آيا وصف براي ماده است يا براي صورت است؟/ فصل ۹/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۳/۰۶/۲۶؛ ادامه بحث اينكه عدم تناهي آيا وصف براي ماده است يا وصف براي صورت است؟ ۹۳/۰۶/۲۹؛ ادامه بحث اينكه عدم تناهي آيا وصف براي ماده است يا وصف براي صورت است ۹۳/۰۶/۳۰؛ عدد و مقدار و حركت و زمان نامتناهي اند/ فصل ۹/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۳/۰۶/۳۱؛ معناي اينكه گفته مي شود زمان به واسطه حركت تقسيم مي شود چيست؟/ فصل ۹/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۳/۰۷/۰۱؛ بيان فرق انقسام و همي و انقسام معين بالفعل ۹۳/۰۷/۰۲؛ رابطه محرك با حركت و زمان/ فصل ۹/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۳/۰۷/۰۵؛ ادامه رابطه محرك با حركت و زمان ۹۳/۰۷/۰۶؛ ادامه نقض دلايل كساني كه قائل به وجود لايتناهي بالفعل شدند/ فصل ۹/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۳/۰۷/۰۷؛ ادامه نقض دلايل كساني كه قائل به وجود لا يتناهي بالفعل شدند. ۲ ـ اجسام از حيث تاثير و تاثر متناهي اند/ فصل ۹/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۳/۰۷/۰۸؛ دليل بر اينكه اجسام از حيث تاثير و تاثر متناهي اند/ فصل ۱۰/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۳/۰۷/۰۹؛ ادامه دليل بر اينكه اجسام از جهت تاثير و تأثير متناهي اند/ فصل ۱۰/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۳/۰۷/۱۲؛ ادامه دليل بر اينكه اجسام از حيث تاثير و تاثر متناهي اند/ فصل ۱۰/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۳/۰۷/۱۴؛ ادامه قبلي ادامه دليل بر اينكه اجسام از حيث تاثير و تاثر متناهي اند/ فصل ۱۰/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۳/۰۷/۱۵؛ اشكال بر دليل بر اينكه اجسام از حيث تاثير و تاثر متناهي اند/ فصل ۱۰/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۳/۰۷/۱۶؛ جسم نمي تواند نامتناهي باشد ۹۳/۰۷/۱۹؛ آيا قوه نامتناهي وجود دارد/ اجسام از حيث تاثير و تاثر متناهي اند/ فصل ۱۰/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۳/۰۷/۲۰؛ ادامه بحث اينكه آيا قوه نامتناهي وجود دارد/ اجسام از حيث تاثير و تاثر متناهي اند/ فصل ۱۰/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۳/۰۷/۲۲؛ دليل بر اينكه نيروي جسماني نامتناهي وجود ندارد/ اجسام از حيث تاثير و تاثر متناهي اند/ فصل ۱۰/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۳/۰۷/۲۳؛ ادامه دليل بر اينكه نيروي جسماني نامتناهي وجود ندارد ۹۳/۰۷/۲۶؛ ادامه دليل بر اينكه نيروي جسماني نامتناهي وجود ندارد/ اجسام از حيث تاثير و تاثر متناهي اند/ فصل ۱۰/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۳/۰۷/۲۷؛ آيا قوه اي كه محلش متناهي مي شود، خودش نامتناهي مدتاً و عدّتاً مي باشد؟/ ادامه دليل بر اينكه نيروي جسماني نامتناهي وجود ندارد/ اجسام از حيث تاثير و تاثر متناهي اند/ فصل ۱۰/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۳/۰۷/۲۸؛ ادامه بحث اينكه آيا قوه اي كه محلش متناهي مي شود، خودش نامتناهي مدتاً و عدّتاً مي باشد؟/ ادامه دليل بر اينكه نيروي جسماني نامتناهي وجود ندارد/ اجسام از حيث تاثير و تاثر متناهي اند/ فصل ۱۰/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۳/۰۷/۲۹؛ ادامه بحث اينكه آيا قوه اي كه محلش متناهي مي شود، خودش نامتناهي مدتاً و عدّتاً مي باشد؟/ ادامه دليل بر اينكه نيروي جسماني نامتناهي وجود ندارد/ اجسام از حيث تاثير و تاثر متناهي اند/ فصل ۱۰/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۳/۰۷/۳۰؛ نيروي جسم توانايي بر كثرت مختلف ندارد/ نيروي جسم نمي تواند نامتناهي عدتا يا مدتا باشد/ جسم نمي تواند متناهي باشد و نيروي آن نامتناهي باشد/ قوه جسم نمي تواند نامتناهي باشد/ فصل ۱۰/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۳/۰۸/۱۷؛ ادامه بحث اينكه نيروي جسم توانايي بر كثرت مختلف ندارد/ نيروي جسم نمي تواند نامتناهي عدتا يا مدتا باشد/ جسم نمي تواند متناهي باشد و نيروي آن نامتناهي باشد/ قوه جسم نمي تواند نامتناهي باشد/ فصل ۱۰/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۳/۰۸/۱۸؛ ادامه بحث اينكه نيروي جسم توانايي بر كثرت مختلف ندارد/ ۲ ـ اشكال بر دليل مصنف بر اينكه نيروي جسماني اثر نامتناهي ايجاد نمي كند / نيروي جسم نمي تواند نامتناهي عدتا يا مدتا باشد/ جسم نمي تواند متناهي باشد و نيروي آن نامتناهي باشد/ قوه جسم نمي تواند نامتناهي باشد / فصل ۱۰/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۳/۰۸/۱۹؛ اشكال بر دليل مصنف بر اينكه نيروي جسماني اثر نامتناهي ايجاد نمي كند. ۹۳/۰۸/۲۰؛ جواب از اشكال دوم و بيان اشكال سوم و جواب آن، بر اينكه نيروي جسماني كه نامتناهي التاثير باشد نداريم ۹۳/۰۸/۲۱؛ بيان اشكال چهارم و جواب آن، بر اينكه نيروي جسماني كه نامتناهي التاثير باشد نداريم. ۹۳/۰۸/۲۴؛ ادامه جواب از اشكال چهارم و بيان اشكال پنجم و جواب آن، بر اينكه نيروي جسماني كه نامتناهي التاثير باشد نداريم ۹۳/۰۸/۲۵؛ ادامه جواب از اشكال پنجم و بيان اشكال ششم و جواب آن، بر اينكه نيروي جسماني كه نامتناهي التاثير باشد نداريم/ اجسام از حيث تاثير و تاثر متناهي اند/ فصل ۱۰/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۳/۰۸/۲۶؛ ردّ استدلال گروهي كه قائلند قوه جسماني نمي تواند نامتناهي باشد/ اجسام از حيث تاثير و تاثر متناهي اند/ فصل ۱۰/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۳/۰۸/۲۷؛ حركت و زمان امر ازلي اند و براي آنها اوّلي پيدا نمي شود/ آيا براي زمان اول وجود دارد/ فصل ۱۱/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۳/۰۹/۰۱؛ جواز وجود براي معدوم ممكن حاصل است ۲ ـ آيا جواز وجود امري موجودي است. ۳ ـ هر موجودي كه موجود امكاني باشد يا جوهر است يا عرض است. ۴ ـ آيا جواز وجود اضافه حقيقيه است يا اضافه مشهوريه است/ آيا براي زمان اول وجود دارد/ فصل ۱۱/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۳/۰۹/۰۲؛ آيا جواز وجود جوهري كه براي او اضافه باشد دارد يا ندارد؟ دليل بر اينكه زمان، اول ندارد/ فصل ۱۱/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۳/۰۹/۰۳؛ جواز الوجود عين قدرت نيست و محلش عبارت از فاعل نيست/ امكان هر معدوم ممكني قبل از وجود آن معدوم حاصل است/ دليل بر اينكه زمان، اول ندارد/ فصل ۱۱/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۳/۰۹/۰۴؛ شيئي كه شان حركت دارد و حركت نمي كند يا محرك ندارد يا شرائط حركت مفقود است/ دليل بر اينكه زمان، اول ندارد/ فصل ۱۱/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۳/۰۹/۰۵؛ ادامه دليل بر اينكه زمان، اول ندارد/ فصل ۱۱/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۳/۰۹/۰۸؛ ادامه دليل بر اينكه زمان، اول ندارد/ فصل ۱۱/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۳/۰۹/۱۰؛ براي حركت، مبدئي نيست مگر ابداع/ ۲ ـ آيا حركت، واجب بالغير است يا واجب بالذات است/ فصل ۱۱/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۳/۰۹/۱۱؛ آيا حركت، واجب الوجود است./ ۲ ـ بيان اشكالات در اين مساله/ فصل ۱۱/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۳/۰۹/۱۲؛ اشكال بر اين مطلب كه زمان، نامتناهي است و جواب آن/ فصل ۱۱/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۳/۰۹/۱۵؛ آيا بين ازمنه گذشته كه معدوم شدند ازمنه مستقبله فرقي وجود دارد؟/ ادامه جواب بر اشكال بر اين مطلب كه زمان، نامتناهي است/ زمان، نامتناهي است/ فصل ۱۱/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۳/۰۹/۱۶؛ آيا بين حلقات مستقبله و حلقات ماضيه «قطعات مستقبله و ماضيه» در اتصاف به تناهي و عدم تناهي فرق وجود دارد؟ ۲ـ جواب اعتراض دوم/ ادامه جواب بر اشكال بر اين مطلب كه زمان، نامتناهي است/ زمان، نامتناهي است/ فصل ۱۱/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۳/۰۹/۱۷؛ جواب از اشكال دوم و سوم و چهارم بر اينكه زمان، ازلي است/ زمان، نامتناهي است/ فصل ۱۱/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۳/۰۹/۱۸؛ ادامه جواب از اشكال سوم و چهارم بر اينكه زمان، ازلي است. ۲ ـ اشكال مصنف بر مبناي مستشكلين كه مي گويند حركت، حادث است و ازلي نيست/ زمان، نامتناهي است/ فصل ۱۱/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۳/۰۹/۱۹؛ ۱ ـ ادامه اشكال مصنف بر مبناي مستشكلين كه مي گويند حركت، حادث است و ازلي نيست/ ۲ ـ آيا در تقسم كردن جسم به جايي مي رسيم كه صورت نوعيه اش زائل شود يا نه؟ / فصل ۱۱ و ۱۲/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعات شفا. ۹۳/۰۹/۲۳؛ قول قدماء مشائين مبني بر اينكه در تجزيه جسم، صورت نوعيه باقي نمي ماند و دليل آنها/ آيا در تقسيم كردن جسم به جايي مي رسيم كه صورت نوعيه اش زائل شود يا نه؟/ فصل ۱۲ / مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعات شفا. ۹۳/۰۹/۲۴؛ ۱ ـ ادامه قول قدماء مشائين مبني براينكه در تجزيه جسم، صورت نوعيه باقي نمي ماند ودليل آنها ۲ـ بررسي قول قدماء مشايين توسط مصنف/ آيا در تقسيم كردن جسم به جايي مي رسيم كه صورت نوعيه اش زائل شود يا نه؟/ فصل ۱۲/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعات شفا. ۹۳/۰۹/۲۵؛ بررسي قول قدماء مشايين توسط مصنف و بيان جواب اول / آيا در تقسيم كردن جسم به جايي مي رسيم كه صورت نوعيه اش زائل شود يا نه؟/ فصل ۱۲/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعات شفا. ۹۳/۰۹/۲۶؛ جواب دوم طبق مذهب مشائين/ ادامه جواب مصنف از دليل قول قدماء مشائين مبني بر اينكه در تجزيه جسم، صورت نوعيه باقي نمي ماند/ آيا در تقسيم كردن جسم به جايي مي رسيم كه صورت نوعيه اش زائل شود يا نه؟/ فصل ۱۲/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعات شفا. ۹۳/۱۰/۰۶؛ جواب سوم طبق مذهب مشائين/ ادامه جواب مصنف از دليل قول قدماء مشائين مبني بر اينكه در تجزيه جسم، صورت نوعيه باقي نمي ماند/ ۲ـ بيان نظريه مصنف در اينكه آيا در تقسيم كردن جسم به جايي مي رسيم كه صورت نوعيه اش زائل شود يا نه؟/ آيا در تقسيم كردن جسم به جايي مي رسيم كه صورت نوعيه اش زائل شود يا نه؟/ فصل ۱۲/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعات شفا. ۹۳/۱۰/۰۷؛ ادامه نظريه مصنف در اينكه آيا در تقسيم كردن جسم به جايي رسيده مي شود كه صورت نوعيه اش زائل شود يا نه؟/ آيا در تقسيم كردن جسم به جايي مي رسيم كه صورت نوعيه اش زائل شود يا نه؟/ فصل ۱۲/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعات شفا. ۹۳/۱۰/۰۸؛ ادامه بيان نظريه مصنف در اينكه آيا در تقسيم كردن جسم به جايي رسيده مي شود كه صورت نوعيه اش زائل شود يا نه؟/ آيا در تقسيم كردن جسم به جايي مي رسيم كه صورت نوعيه اش زائل شود يا نه؟/ فصل ۱۲/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعات شفا. ۹۳/۱۰/۰۹؛ ادامه بيان نظريه مصنف در اينكه آيا در تقسيم كردن جسم به جايي رسيده مي شود كه صورت نوعيه اش زائل شود يا نه؟/ آيا در تقسيم كردن جسم به جايي مي رسيم كه صورت نوعيه اش زائل شود يا نه؟/ فصل ۱۲/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعات شفا. ۹۳/۱۰/۱۳؛ : آيا كوچكترين جزء حركت وجود دارد كه لازمه اش وجود كوچكترين جزء مسافت و كوچكترين جزء زمان و كوچكترين متحرك خواهد بود يا خير؟/ فصل ۱۲/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعات شفا. ۹۳/۱۰/۱۴؛ ادامه بحث اينكه آيا كوچكترين جزء حركت وجود دارد كه لازمه اش وجود كوچكترين جزء مسافت و كوچكترين جزء زمان و كوچكترين متحرك خواهد بود يا خير؟/ فصل ۱۲/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعات شفا. ۹۳/۱۰/۱۵؛ آيا در عالم خارج حركتي وجود دارد كه بطيء تر از آن وجود نداشته باشد/ آيا اصغر الحركات وجود دارد؟/ فصل ۱۲/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعات شفا. ۹۳/۱۰/۱۶؛ بيان جهات اجسام/ فصل ۱۳/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۳/۱۰/۱۷؛ ادامه بيان جهات اجسام/ فصل ۱۳/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۳/۱۰/۲۰؛ بيان نظر جمهور فلاسفه در جهات اجسام/ بيان جهات اجسام/ فصل ۱۳/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۳/۱۰/۲۱؛ آيا سطح ۴ جهت دارد/ بررسي مصنف در مورد نظر فلاسفه در جهات اجسام/ بيان جهات اجسام/ فصل ۱۳/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۳/۱۰/۲۲؛ آيا جسم ۶ جهت دارد؟ ادامه بررسي مصنف در مورد نظر فلاسفه در جهات اجسام ۲ ـ علت عرفي شهرت كلام مشهور مبني بر اينكه جسم ۶ جهت دارد؟ / بيان جهات اجسام/ فصل ۱۳/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۳/۱۰/۲۳؛ ادامه علت عرفي شهرت كلام مشهور مبني بر اينكه جسم ۶ جهت دارد/ بيان جهات اجسام/ فصل ۱۳/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۳/۱۰/۲۴؛ علت خاصِ شهرت كلام مشهور مبني بر اينكه جسم ۶ جهت دارد/ بيان جهات اجسام/ فصل ۱۳/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۳/۱۰/۲۷؛ ۱ ـ فوق و سفل در اجسام، فرضي نيستند بلكه وجود دارند ۲ ـ بيان احتمالات علو و سفل در زمين/ بيان جهات اجسام/ فصل ۱۳/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۳/۱۰/۲۸؛ ادامه بيان احتمالات ثلاثه علو و سفل در زمين/ بيان جهات اجسام/ فصل ۱۳/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۳/۱۰/۲۹؛ ادامه بيان علو و سفل در ارض/ بيان جهات اجسام/ فصل ۱۳/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۳/۱۰/۳۰؛ ادامه بيان علو و سفل در ارض/ بيان جهات اجسام/ فصل ۱۳/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۳/۱۱/۰۱؛ بدون توجه به سماء، مي توان براي يك شيء، فوق و سفل تعيين كرد/ بيان جهات اجسام/ فصل ۱۳/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۳/۱۱/۰۴؛ بحث پيرامون فوق و سفل در نبات و حيوان و پيرامون قدام و خلف در حيوان/ بيان جهات اجسام/ فصل ۱۳/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۳/۱۱/۰۵؛ ادامه بحث درباره قدام و خلف در اجسام غير حيّ/ بيان جهات اجسام/ فصل ۱۳/ ۲ ـ نحوه تعيين جهات حركت مستقيم/ نظر در امر جهات حركات طبيعيه/ فصل ۱۴/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۳/۱۱/۰۶؛ جهت فوق و سفل آيا با يك جسم تعيين مي شود يا با دو جسم تعيين مي شود/ نظر درامر جهات حركات طبيعيه/ فصل ۱۴/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۳/۱۱/۰۷؛ جهت فوق و سفل با دو جسم غير متباين و با دو جسم متباين چگونه تعيين مي شود/ جهت فوق و سفل آيا با يك جسم تعيين مي شود يا با دو جسم تعيين مي شود/ نظر در امر جهات حركات طبيعيه/ فصل ۱۴/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۳/۱۱/۰۸؛ موضوع: دليل بر اينكه جهت فوق و سفل با دو جسم متباين تعيين نمي شود/ جهت فوق و سفل آيا با يك جسم تعيين مي شود يا با دو جسم تعيين مي شود/ نظر در امر جهات حركات مستقيمه/ فصل ۱۴/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۳/۱۱/۱۲؛ ادامه دليل بر اينكه جهت فوق و سفل با دو جسم متباين تعيين نمي شود/ جهت فوق و سفل آيا با يك جسم تعيين مي شود يا با دو جسم تعيين مي شود/ نظر در امر جهات حركات مستقيمه/ فصل ۱۴/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۳/۱۱/۱۳؛ آيا يك جسم مي تواند جهت فوق و سفل را تعيين كند/ جهت فوق و سفل آيا با يك جسم تعيين مي شود يا با دو جسم تعيين مي شود/ نظر در امر جهات حركات مستقيمه/ فصل ۱۴/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۳/۱۱/۱۴؛ ادامه اينكه آيا يك جسم مي تواند جهت فوق و سفل را تعيين كند/ جهت فوق و سفل آيا با يك جسم تعيين مي شود يا با دو جسم تعيين مي شود/ نظر در امر جهات حركات مستقيمه/ فصل ۱۴/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۳/۱۱/۱۵؛ ادامه اينكه آيا يك جسم مي تواند جهت فوق و سفل را تعيين كند/ جهت فوق و سفل آيا با يك جسم تعيين مي شود يا با دو جسم تعيين مي شود/ نظر در امر جهات حركات مستقيمه/ فصل ۱۴/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۳/۱۱/۱۸؛ ادامه اينكه آيا يك جسم مي تواند جهت فوق و سفل را تعيين كند؟/ جهت فوق و سفل آيا با يك جسم تعيين مي شود يا با دو جسم تعيين مي شود/ نظر در امر جهات حركات مستقيمه/ فصل ۱۴/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۳/۱۱/۱۹؛ نتيجه اين بحث كه آيا يك جسم مي تواند جهت فوق و سفل را تعيين كند؟/ جهت فوق و سفل آيا با يك جسم تعيين مي شود يا با دو جسم تعيين مي شود/ نظر در امر جهات حركات مستقيمه/ فصل ۱۴/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۳/۱۱/۲۰؛ ادامه نتيجه اين بحث كه آيا يك جسم مي تواند جهت فوق و سفل را تعيين كند؟/ جهت فوق و سفل آيا با يك جسم تعيين مي شود يا با دو جسم تعيين مي شود/ نظر در امر جهات حركات مستقيمه/ فصل ۱۴/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۳/۱۱/۲۱؛ ادامه نتيجه اين بحث كه آيا يك جسم مي تواند جهت فوق و سفل را تعيين كند/ جهت فوق و سفل آيا با يك جسم تعيين مي شود يا با دو جسم تعيين مي شود/ نظر در امر جهات حركات مستقيمه/ فصل ۱۴/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۳/۱۱/۲۵؛ ادامه نتيجه اين بحث كه آيا يك جسم مي تواند جهت فوق و سفل را تعيين كند؟/ جهت فوق و سفل آيا با يك جسم تعيين مي شود يا با دو جسم تعيين مي شود/ نظر در امر جهات حركات مستقيمه/ فصل ۱۴/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۳/۱۱/۲۶؛ تعيين جهات سته در متحرك علي الاستداره كه بر مركز خودش حركت نكند/ متحرك علي الاستداره چه جهتي دارد/ فصل ۱۴/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعات شفا ۹۳/۱۱/۲۷؛ تعيين جهات سته در متحرك علي الاستداره كه بر مركز خودش حركت كند/ متحرك علي الاستداره چه جهتي دارد/ فصل۱۴/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعات شفا ۹۳/۱۱/۲۸؛ ادامه تعيين جهات سته در متحرك علي الاستداره كه بر مركز خودش حركت كند/ متحرك علي الاستداره چه جهتي دارد/ فصل۱۴/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۳/۱۱/۲۹؛ ادامه تعيين جهات سته در متحرك علي الاستداره كه بر مركز خودش حركت كند/ متحرك علي الاستداره چه جهتي دارد/ فصل ۱۴/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعات شفا ۹۳/۱۲/۰۲؛ ادامه تعيين جهات سته در متحرك علي الاستداره كه بر مركز خودش حركت كند/ متحرك علي الاستداره چه جهتي دارد/ فصل ۱۴/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعات شفا ۹۳/۱۲/۰۳؛ ادامه تعيين جهات سته در متحرك علي الاستداره كه بر مركز خودش حركت كند/ متحرك علي الاستداره چه جهتي دارد/ فصل ۱۴/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۳/۱۲/۰۴؛ بيان كيفيت اختلاف جهات ۶ گانه/ فصل ۱۴/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۳/۱۲/۰۵؛ اطلاق جهات ۶ گانه در حيوان و فلك آيا به اشتراك لفظي است يا معنوي است/ بيان كيفيت اختلاف جهات ۶ گانه/ فصل ۱۴/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۳/۱۲/۰۶؛ ادامه بحث اينكه اطلاق جهات ۶گانه در حيوان و فلك آيا به اشتراك لفظي يا معنوي است/ بيان كيفيت اختلاف جهات ۶ گانه / فصل ۱۴/ مقاله ۳/ فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۳/۱۲/۰۹؛ ادامه بحث اينكه اطلاق جهات ۶ گانه در حيوان و فلك آيا به اشتراك لفظي است يا معنوي است؟ بيان كيفيت اختلاف جهات ۶ گانه/ فصل ۱۴/ مقاله ۳/ ۲ ـ فهرست مقاله چهارم از فن اول ۳ ـ بيان اغراضي كه مقاله ۴ مشتمل بر آن است/ فصل ۱/ مقاله ۴/ طبيعيات شفا ۹۳/۱۲/۱۰؛ بيان اقسام حركت ۲ـ دليل بر نفي وحدت حركت ۳ ـ بيان اثبات وحدت حركت در حركت توسطيه/ فصل ۲/ مقاله ۴/فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۳/۱۲/۱۱؛ ادامه بيان اثبات وحدت حركت در حركت توسطيه / فصل ۲/ مقاله ۴/فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۳/۱۲/۱۲؛ بيان اثبات وحدت حركت در حركت قطعيه ۲ ـ بيان اموري كه بايد واحد باشند تا حركت، وحدت پيدا كند/ فصل ۲/ مقاله ۴/فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۳/۱۲/۱۶؛ آيا در وحدت حركت، وحدت متحرك هم لازم است يا نه؟/ بيان اموري كه بايد واحد باشند تا حركت، وحدت پيدا كند/ فصل ۲/ مقاله ۴/فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۳/۱۲/۱۷؛ ادامه بحث اينكه آيا در وحدت حركت، وحدت متحرك هم لازم است يا نه؟/ بيان اموري كه بايد واحد باشند تا حركت، وحدت پيدا كند/ فصل ۲/ مقاله ۴/فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۳/۱۲/۱۸؛ ادامه بحث اينكه آيا در وحدت حركت، وحدت متحرك هم لازم است يا نه؟/ بيان اموري كه بايد واحد باشند تا حركت، وحدت پيدا كند/ فصل ۲/ مقاله ۴/فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۳/۱۲/۱۹؛ ادامه بحث اينكه آيا در وحدت حركت، وحدت متحرك هم لازم است يا نه؟/ بيان اموري كه بايد واحد باشند تا حركت، وحدت پيدا كند/ فصل ۲/ مقاله ۴/فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۳/۱۲/۲۰؛ آيا با وحدت « ما منه » يا وحدت « ما اليه » حركت، واحد مي شود يا نه؟ / بيان اموري كه بايد واحد باشند تا حركت، وحدت پيدا كند/ فصل ۲/ مقاله ۴/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۳/۱۲/۲۲؛ آيا با اشتراط وحدتِ « ما اليه » حركت، واحد مي شود يا نه؟ ۲ ـ آيا با اشتراط وحدتِ « ما منه » و وحدت « ما اليه » حركت، واحد مي شود يا نه؟ / بيان اموري كه بايد واحد باشند تا حركت، وحدت پيدا كند/ فصل ۲/ مقاله ۴/ فن ۱ / طبيعيات شفا ۹۳/۱۲/۲۴؛ در بين حركات واحده كدام يك اُولي به وحدت هستند/ فصل ۲/ مقاله ۴/ فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۳/۱۲/۲۵؛ بررسي نظريه و دليل كساني كه مي گويند حركت مستقيم تام تر از حركت دوراني است/ فصل ۲/ مقاله ۴/ فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۳/۱۲/۲۶؛ حركت چون عرض است لذا حكم ساير اعراض را دارد و تكثر و توحد حركت، مشاكل تكثر و توحد اعراض ديگر است/ فصل ۳/ مقاله ۴/ فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۴/۰۱/۱۵؛ اختلاف ظرف « يعني زمان » اختلاف فصلي نمي آورد و لذا باعث اختلاف نوعي حركت نمي شود ۲ ـ حركت به توسط چه چيزي مي تواند اختلاف نوعي پيدا كند/ فصل ۳/ مقاله ۴/ فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۴/۰۱/۱۶؛ توهم بعضي در مورد اينكه حركت مستقيم و منحني دو نوع حركت نيستند و حركت صعودي و نزولي دو نوع حركت نيستند و حركت طبيعي و قسري دو نوع حركت نيستند/ حركت به توسط چه چيزي مي تواند اختلاف نوعي پيدا كند/ فصل ۳/ مقاله ۴/ فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۴/۰۱/۱۷؛ توهم هاي سه گانه « اينكه حركت مستقيم و منحني دو نوع حركت نيستند و حركت صعودي و نزولي دو نوع حركت نيستند و حركت طبيعي و قسري دو نوع حركت نيستند » در حركت نقله اي وجود دارد و در حركت كمي و كيفي وجود ندارد/ حركت به توسط چه چيزي مي تواند اختلاف نوعي پيدا كند/ فصل ۳/ مقاله ۴/ فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۴/۰۱/۱۸؛ ادامه بيان اينكه توهم هاي سه گانه « اينكه حركت مستقيم و منحني دو نوع حركت نيستند و حركت صعودي و نزولي دو نوع حركت نيستند و حركت طبيعي و قسري دو نوع حركت نيستند » در حركت نقله اي وجود دارد و در حركت كمي و كيفي وجود ندارد۲ ـ جواب از توهم هاي سه گانه / حركت به توسط چه چيزي مي تواند اختلاف نوعي پيدا كند/ فصل ۳/ مقاله ۴/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۴/۰۱/۱۹؛ خط منحني و مستقيم آيا اختلاف نوعي دارند يا اختلاف شخصي دارند/ جواب مصنف از توهم سه گانه « كه عبارت از اين است كه حركت مستقيم و منحني دو نوع حركت نيستند و حركت صعودي و نزولي دو نوع حركت نيستند و حركت طبيعي و قسري دو نوع حركت نيستند »/ حركت به توسط چه چيزي مي تواند اختلاف نوعي پيدا كند/ فصل ۳/ مقاله ۴/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۴/۰۱/۲۲؛ ادامه بحث اينكه خط منحني و مستقيم آيا اختلاف نوعي دارند يا اختلاف شخصي دارند/ جواب مصنف از توهم سه گانه « كه عبارت از اين است كه حركت مستقيم و منحني دو نوع حركت نيستند و حركت صعودي و نزولي دو نوع حركت نيستند و حركت طبيعي و قسري دو نوع حركت نيستند »/ حركت به توسط چه چيزي مي تواند اختلاف نوعي پيدا كند/ فصل ۳/ مقاله ۴/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۴/۰۱/۲۳؛ ادامه دليل بر اينكه استقامت و انحناء فصل يا عرض لازم هستند/ دو خط مستقيم و منحني اختلاف نوعي دارند نه اختلاف شخصي/ جواب مصنف از توهم سه گانه « كه عبارت از اين است كه حركت مستقيم و منحني دو نوع حركت نيستند و حركت صعودي و نزولي دو نوع حركت نيستند و حركت طبيعي و قسري دو نوع حركت نيستند »/ حركت به توسط چه چيزي مي تواند اختلاف نوعي پيدا كند/ فصل ۳/ مقاله ۴/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۴/۰۱/۲۴؛ ادامه دليل بر اينكه استقامت و انحنا، فصل يا عرض لازم هستند/ دو خط مستقيم و منحني اختلاف نوعي دارند ۹۴/۰۱/۲۵؛ جواب مصنف از ظن گروهي مبني بر اينكه در طبايع امور سماويه تضاد وجود دارد/ فصل ۳/ مقاله ۴/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۴/۰۱/۲۶؛ دلايل بر اينكه اختلاف سريع و بطي اختلاف نوعي نيست/ ۲ ـ اطلاق سرعت در حركت مستقيم و منحني آيا مشترك لفظي است يا نه؟/ حركت به توسط چه چيزي مي تواند اختلاف نوعي پيدا كند؟/ فصل ۳/ مقاله ۴/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۴/۰۱/۲۹؛ جواب مصنف از اشكال اول و اشكال دوم بر وحدت حركت/ حل شكوك وارده بر اينكه حركت، واحد است/ فصل ۴/ مقاله ۴/ فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۴/۰۱/۳۰؛ جواب دوم و سوم از اشكال دوم بر وحدت حركت/ حل شكوك وارده بر اينكه حركت، واحد است/ فصل ۴/ مقاله ۴/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۴/۰۱/۳۱؛ ادامه جواب سوم از اشكال دوم بر وحدت حركت و بررسي جواب سوم از طرف مصنف/ حل شكوك وارده بر اينكه حركت، واحد است/ فصل ۴/ مقاله ۴/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۴/۰۲/۰۵؛ اشكال دوم مصنف از جواب سوم بعضي بر اشكال دوم بر وحدت حركت/ حل شكوك وارده بر اينكه حركت، واحد است/ فصل ۴/ مقاله ۴/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۴/۰۲/۰۶؛ ادامه اشكال دوم مصنف از جواب سوم بعضي بر اشكال دوم بر وحدت حركت/ حل شكوك وارده بر اينكه حركت، واحد است/ فصل ۴/ مقاله ۴/ فن ۱/طبيعيات شفا ۹۴/۰۲/۰۷؛ ادامه اشكال دوم مصنف از جواب سوم بعضي بر اشكال دوم بر وحدت حركت/ حل شكوك وارده بر اينكه حركت، واحد است/ فصل ۴/ مقاله ۴/ فن ۱/طبيعيات شفا ۹۴/۰۲/۰۸؛ اشكال بر دفاعي كه مصنف از جواب سوم بعضي بر اشكال دوم « كه بر وحدت حركت شده » كرده/ ادامه اشكال دوم مصنف از جواب سوم بعضي بر اشكال دومي كه بر وحدت حركت شده/ حل شكوك وارده بر اينكه حركت، واحد است/ فصل ۴/ مقاله ۴/ فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۴/۰۲/۰۹؛ ۱ ـ ادامه اشكال بر دفاعي كه مصنف از جواب سوم بعضي بر اشكال دوم كه بر وحدت حركت شده/ ادامه اشكال دوم مصنف از جواب سوم بعضي بر اشكال دومي كه بر وحدت حركت شده. ۲ ـ استدلال بر وحدت حركت و رد آن توسط مصنف/ حل شكوك وارده بر اينكه حركت، واحد است/ فصل ۴/ مقاله ۴/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۴/۰۲/۱۲؛ اشكال بر وحدت و كثرتِ حركت فلك/ حل شكوك وارده بر اينكه حركت، واحد است/ فصل ۴. ۲ ـ مقايسه پذيري حركات و مقايسه ناپذيري حركات/ فصل ۵/ مقاله ۴/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۴/۰۲/۱۳؛ ۱ ـ مقايسه بين سرعت و بطو در چه حركت هاي انجام مي شود. ۲ ـ مقايسه بين مسافتها بر دو قسم است/ مقايسه پذيري حركات و مقايسه ناپذيري حركات/ فصل ۵/ مقاله ۴/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۴/۰۲/۱۴؛ ادامه اين بحث كه مقايسه بين سرعت و بطو در حركت هايي انجام مي شود كه بتوان بين دو مسافتِ آن مقايسه كرد/ مقايسه پذيري حركات و مقايسه ناپذيري حركات/ فصل ۵/ مقاله ۴/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۴/۰۲/۱۵؛ بيان قول گروهي كه قائلند مي توان بين خط مستقيم و مستدير مقايسه انجام داد و جواب اول مصنف از آنها/ مقايسه پذيري حركات و عدم مقايسه پذيري حركات/ فصل ۵/ مقاله ۴/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۴/۰۲/۱۶؛ جواب دوم مصنف از قول گروهي كه قائلند مي توان بين خط مستقيم و خط مستدير مقايسه انجام داد/ مقايسه پذيري حركات و عدم مقايسه پذيري حركات/ فصل ۵/ مقاله ۴/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۴/۰۲/۱۹؛ ادامه اين بحث كه آيا مي توان حركات كيفي را مقايسه كرد يا نه؟/ در جايي كه مقايسه واقع مي شود كدام يك اسرع و كدام يك ابطال و كدام يك مساوي است/ مقايسه پذيري حركات و عدم مقايسه پذيري حركات/ فصل ۵/ مقاله ۴ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۴/۰۲/۲۰؛ ادامه اين بحث كه آيا مي توان حركات كيفي را مقايسه كرد يا نه؟/ در جايي كه مقايسه واقع مي شود كدام يك اسرع و كدام يك ابطال و كدام يك مساوي است/ مقايسه پذيري حركات و عدم مقايسه پذيري حركات/ فصل ۵/ مقاله ۴ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۴/۰۲/۲۱؛ ادامه اين بحث كه آيا مي توان حركات كيفي را مقايسه كرد يا نه؟/ در جايي كه مقايسه واقع مي شود كدام يك اسرع و كدام يك ابطال و كدام يك مساوي است/ مقايسه پذيري حركات و عدم مقايسه پذيري حركات/ فصل ۵/ مقاله ۴ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۴/۰۲/۲۲؛ مقايسه بين دو شئ آيا به صورت مطلق است يا به صورت مقيد هم امكان دارد؟/ ادامه اين بحث كه آيا مي توان حركات كيفي را مقايسه كرد يا نه؟/ در جايي كه مقايسه واقع مي شود كدام يك اسرع و كدام يك ابطال و كدام يك مساوي است/ مقايسه پذيري حركات و عدم مقايسه پذيري حركات/ فصل ۵/ مقاله ۴ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۴/۰۲/۲۳؛ مقايسه بين دو امري كه در اسم مشتركند و در معنا مشترك نيستند صحيح نيست/ آيا مي توان حركات كيفي را مقايسه كرد يا نه؟/ در جايي كه مقايسه واقع مي شود كدام يك اسرع و كدام يك ابطال و كدام يك مساوي است/ مقايسه پذيري حركات و عدم مقايسه پذيري حركات/ فصل ۵/ مقاله ۴ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۴/۰۲/۲۷؛ آيا اجناس حركات با هم تضاد دارند؟ و آيا انواع حركات با هم تضاد دارند؟/ تضاد حركات و تقابل آنها/ فصل ۶/ مقاله ۴/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۴/۰۲/۲۸؛ ۱ ـ آيا انواع حركات كمّي با هم تضاد دارند ۲ ـ ايا انواع حركات وضعي با هم تضاد دارند/ آيا بين انواع حركات، تضاد هست يا نه؟/ تضاد حركات و تقابل آنها/ فصل ۶/ مقاله ۴/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۴/۰۲/۲۹؛ آيا انواع حركات مكاني با هم تضاد دارند/ آيا بين انواع حركات، تضاد هست يا نه؟/ تضاد حركات و تقابل آنها/ فصل ۶/ مقاله ۴/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۴/۰۲/۳۰؛ اختلاف در قسر و طبيعت، تضاد درست نمي كند/ تضاد حركت به واسطه تضاد متحرك نيست ۲ ـ تضاد حركت به واسطه تضاد محرّك و تضاد زمان و تضاد ما فيه الحركه نيست/ آيا انواع حركات مكاني با هم تضاد دارند؟/ آيا بين انواع حركات، تضاد هست؟/ تضاد حركات و تقابل آنها/ فصل ۶/ مقاله ۴/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۴/۰۳/۰۲؛ آيا تضاد حركت به واسطه تضاد مبدا و منتها هست؟ / آيا انواع حركات مكاني با هم تضاد دارند؟/ آيا بين انواع حركات، تضاد هست؟/ تضاد حركات وتقابل آنها/ فصل ۶/ مقاله ۴/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۴/۰۳/۰۳؛ تقابل و تضادِ اطراف « يعني مبدأ و منتها » چند صورت است/ آيا تضاد حركت به واسطه تضاد مبدأ و منتها هست؟/ آيا انواع حركات مكاني با هم تضاد دارند؟/ آيا بين انواع حركات، تضاد هست؟/ تضاد حركات و تقابل آنها/ فصل ۶/ مقاله ۴/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۴/۰۳/۰۴؛ رابطه بين مبدء و منتها در حركت مستقيم، رابطه تضايف است نه تضاد/ بيان تضاد اطراف « مبدا و منتها »/ آيا تضاد حركت به واسطه تضاد مبدا و منتها هست؟/ آيا انواع حركات مكاني با هم تضاد دارند؟/ آيا بين انواع حركات، تضاد هست؟/ تضاد حركات و تقابل آنها/ فصل ۶/ مقاله ۴/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۴/۰۳/۰۵؛ بيان احكامِ صورت هاي سه گانه تقابل و تضاد مبدء و منتها/ بيان تضاد اطراف « مبدء و منتها »/ آيا تضاد حركت به واسطه تضاد مبدء و منتها هست؟/ آيا انواع حركات مكاني با هم تضاد دارند؟/ آيا بين انواع حركات، تضاد هست؟/ تضاد حركات و تقابل آنها/ فصل ۶/ مقاله ۴/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۴/۰۳/۰۶؛ اگر خود مبدء و منتها متضاد نباشند ولي وصف آنها متضاد باشد آيا باعث تضاد حركات مي شوند/ آيا تضاد حركت به واسطه تضاد مبدء و منتها هست؟/ آيا انواع حركات مكاني با هم تضاد دارند؟/ آيا بين انواع حركات، تضاد هست؟/ تضاد حركات و تقابل آنها/ فصل ۶/ مقاله ۴/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۴/۰۳/۰۹؛ گمان بعضي مبني بر اينكه بين دو حركت مستقيم تضاد است و همچنين بين حركت مستدير و حركت مستقيم، تضادي است كه اُولي از تضاد بين دو حركت مستقيم است/ آيا انواع حركات مكاني باهم تضاد دارند/ آيا بين انواع حركات تضاد است / تضاد حركات و تقابل آنها/ فصل ۶/ مقاله ۴/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۴/۰۳/۱۰؛ آيا بين حركت مستقيم و حركت مستدير تضاد است/ آيا انواع حركات مكاني با هم تضاد دارند؟/ آيا بين انواع حركات، تضاد است؟/ تضاد حركات و تقابل آنها/ فصل ۶/ مقاله ۴/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۴/۰۳/۱۲؛ نمي توان تضاد حركت مستقيم و حركت مستدير را از راهي غير از تضاد استقامت و استداره ثابت كرد/ آيا بين حركت مستقيم و حركت مستدير تضاد است؟/ آيا انواع حركات مكاني با هم تضاد دارند؟/ آيا بين انواع حركات، تضاد است؟/ تضاد حركات و تقابل آنها/ فصل ۶/ مقاله ۴/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۴/۰۳/۱۳؛ ادامه اين بحث كه نمي توان تضاد حركت مستقيم و حركت مستدير را از راهي غير از تضاد استقامت و استداره ثابت كرد/ آيا بين حركت مستقيم و حركت مستدير تضاد است؟/ آيا انواع حركات مكاني با هم تضاد دارند؟/ آيا بين انواع حركات، تضاد است؟/ تضاد حركات و تقابل آنها/ فصل ۶/ مقاله ۴/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۴/۰۳/۱۶؛ آيا بين مستقيم و مستدير مضاده ي جنسيه است و بين دو مستقيم مضاده نوعيه است؟/ نمي توان تضاد حركت مستقيم و حركت مستدير را از راهي غير از تضاد استقامت و استداره ثابت كرد/ آيا بين حركت مستقيم و حركت مستدير تضاد است؟/ آيا انواع حركات مكاني با هم تضاد دارند؟/ آيا بين انواع حركات، تضاد است؟/ تضاد حركات و تقابل آنها/ فصل ۶/ مقاله ۴/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۴/۰۳/۱۷؛ آيا بين حركات مستديره كه مبدء ومنتهايشان تفاوت دارند تضاد هست يا نه؟/ آيا بين حركات مستديره تضاد هست؟/ آيا انواع حركات مكاني با هم تضاد دارند؟/ آيا بين انواع حركات، تضاد است؟/ تضاد حركات و تقابل آنها/ فصل ۶/ مقاله ۴/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۴/۰۳/۱۸؛ ادامه بحث اينكه آيا بين حركات مستديره كه مبدء و منتهايشان تفاوت دارند تضاد هست يا نه؟/ آيا بين حركات مستديره تضاد هست؟/ آيا انواع حركات مكاني با هم تضاد دارند؟/ آيا بين انواع حركات، تضاد است؟/ تضاد حركات و تقابل آنها/ فصل ۶/ مقاله ۴/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۴/۰۳/۱۹؛ ادامه بحث اينكه آيا بين حركات مستديره كه مبدء و منتهايشان تفاوت دارند تضاد هست يا نه؟/ آيا بين حركات مستديره تضاد هست؟/ آيا انواع حركات مكاني با هم تضاد دارند؟/ آيا بين انواع حركات، تضاد است؟/ تضاد حركات و تقابل آنها/ فصل ۶/ مقاله ۴/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۴/۰۳/۲۰؛ آيا مي توان تضاد در حركت مستديره را از راه ديگري غير از مبدء و منتها درست كرد؟/ آيا بين حركات مستديره تضاد است/ آيا انواع حركات مكاني با هم تضاد دارند/ آيا بين انواع حركات تضاد است/ تضاد حركات و تقابل آنها/ فصل ۶/ ۲ ـ تقابل بين حركت و سكون چه نوع تقابلي است/ تقابل حركت و سكون/ فصل ۷/ مقاله ۴/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۴/۰۳/۲۳؛ تقابل بين سكون و سكون چه نوع تقابلي است/ تقابل حركه و سكون/ فصل ۷/ مقاله ۴/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۴/۰۳/۲۴؛ سكون با چه حركتي تضاد دارد/ تقابل حركت و سكون/ فصل ۷ / مقاله ۴/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۴/۰۳/۲۵؛ بيان نظر مصنف در اينكه سكون با حركت، تقابل دارد چه حركت، الي فوق باشد چه الي سفل باشد/ سكون با چه حركتي تضاد دارد؟/ تقابل حركت و سكون/ فصل ۷ / مقاله ۴/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۴/۰۳/۲۶؛ اگر حركت و سكون، لا بشرط لحاظ نشوند آيا تقابل بين آنها برقرار است يا نه؟/ سكون با چه حركتي تضاد دارد/ تقابل حركت و سكون/ فصل ۷ / مقاله ۴/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۴/۰۳/۲۷؛ ۱ ـ در حركات مركبه آيا اتصال حركتين است يا بين حركتين، سكون است؟/ ۲ ـ بيان دلايل مجوزين اتصال/ فصل ۸/ مقاله ۴/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۴/۰۳/۲۸؛ دليل دوم مجوزين اتصال حركتين/ بيان دلايل مجوزين اتصال/ در حركات مركبه آيا اتصال حركتين است يا بين حركتين، سكون است/ فصل ۸/ مقاله ۴/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۴/۰۳/۳۰؛ دليل سوم مجوزين اتصال حركتين ۲ ـ دلايل مانعين اتصال حركتين/ در حركات مركبه آيا اتصال حركتين است يا بين حركتين، سكون است/ فصل ۸/ مقاله ۴/ فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۴/۰۳/۳۱؛ بررسي دليل اول مجوزين توسط مصنف/ در حركات مركبه آيا اتصال حركتين است يا بين حركتين، سكون است/ فصل ۸/ مقاله ۴/ فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۴/۰۴/۰۱؛ بررسي دليل دوم مجوزين اتصال حركتين و ردّ آن توسط مصنف/ در حركات مركبه آيا اتصال حركتين است يا بين حركتين، سكون است/ فصل ۸/ مقاله ۴/ فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۴/۰۴/۰۲؛ ادامه بررسي دليل دوم مجوزين اتصال حركتين و رد آن توسط مصنف/ در حركات مركبه آيا اتصال حركتين است يا بين حركتين، سكون است/ فصل ۸/ مقاله ۴/ فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۴/۰۴/۰۳؛ بررسي دليل سوم مجوزين اتصال حركتين و رد آن توسط مصنف/ در حركات مركبه آيا اتصال حركتين است يا بين حركتين، سكون است/ فصل ۸/ مقاله ۴/ فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۴/۰۴/۰۴؛ ادامه بررسي دليل سوم مجوزين اتصال حركتين و رد آن توسط مصنف/ در حركات مركبه آيا اتصال حركتين است يا بين حركتين، سكون است/ فصل ۸/ مقاله ۴/ فن ۱/ طبيعيات شفا ۹۴/۰۴/۰۶؛ بررسي دليل اول مانعين اتصال حركتين ورد آن توسط مصنف/ در حركات مركبه آيا اتصال حركتين است يا بين حركتين، سكون است/ فصل ۸/ مقاله ۴/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۴/۰۴/۰۷؛ ادامه بررسي دليل اول مانعين اتصال حركتين و رد آن توسط مصنف/ در حركات مركبه آيا اتصال حركتين است يا بين حركتين، سكون است/ فصل ۸/ مقاله ۴/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۴/۰۴/۰۸؛ ادامه بررسي دليل اول مانعين اتصال حركتين و رد آن توسط مصنف، ۲ـ بررسي دليل دوم مانعين اتصال حركتين و رد آن توسط مصنف/ در حركات مركبه آيا اتصال حركتين است يا بين حركتين سكون است/ فصل ۸/ مقاله ۴/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۴/۰۴/۰۹؛ ادامه بررسي دليل دوم مانعين اتصال حركتين و رد آن توسط مصنف. ۲ـ بررسي دليل سوم مانعين اتصال حركتين و رد آن توسط مصنف/ در حركات مركبه آيا اتصال حركتين است يا بين حركتين سكون است/ فصل ۸/ مقاله ۴/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۴/۰۴/۱۰؛ بررسي دليل چهارم مانعين اتصال حركتين و رد آن توسط مصنف. ۲ـ بيان نظر مصنف در اتصال حركتين و دليل بر آن/ در حركات مركبه آيا اتصال حركتين است يا بين حركتين سكون است/ فصل ۸/ مقاله ۴/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۴/۰۴/۱۳؛ ادامه بيان نظر مصنف در اتصال حركتين و دليل بر آن/ در حركات مركبه آيا اتصال حركتين است يا بين حركتين سكون است/ فصل ۸/ مقاله ۴/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۴/۰۴/۱۴؛ ادامه بيان نظر مصنف در اتصال حركتين و دليل بر آن/ در حركات مركبه آيا اتصال حركتين است يا بين حركتين سكون است/ فصل ۸/ مقاله ۴/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۴/۰۴/۱۵؛ ادامه بيان نظر مصنف در اتصال حركتين و دليل بر آن/ در حركات مركبه آيا اتصال حركتين است يا بين حركتين سكون است/ فصل ۸/ مقاله ۴/ فن ۱/ طبيعيات شفا. ۹۴/۰۴/۱۶