آرشيو دروس برهان استاد محمد حسين حشمت پور۹۵-۹۴
مشخصات كتاب:
سرشناسه: حشمت پور، بشير محمد حسين
عنوان و نام پديدآور:آرشيو دروس برهان  استاد محمد حسين حشمت پور۹۵-۹۴/محمد حسين حشمت پور.
به همراه صوت دروس
منبع الكترونيكي : سايت مدرسه فقاهت
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان، ۱۳۹۶.
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع: برهان 
عناوين اصلي كتاب شامل:
بيان مبدء اول و كيفيت وقوع آن در علوم/ مقاله ۳/ فصل ۱/ برهان شفا. ۹۴/۰۶/۲۵؛ ادامه بيان وجه اول كيفيت وقوع مبدء اول در علوم/ كيفيت وقوع مبدء اول در علوم/ مقاله ۳/ فصل ۱/ برهان شفا. ۹۴/۰۶/۲۹؛ بيان وجه دوم و وجه سوم كيفيت وقوع مبدء اول در علوم/ كيفيت وقوع مبدء اول در علوم/ مقاله ۳/ فصل ۱/ برهان شفا. ۹۴/۰۶/۳۱؛ ۱ ـ علوم عامّي « مثل اجتماع نقيضين محال است » در هر علم برهاني به عنوان يكي از مبادي است. ۲ ـ علوم عامّي در جدل هم مورد استفاده واقع مي شوند/ بيان كيفيت وقوع مبدء اول در علوم/ فصل ۱/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۴/۰۷/۰۱؛ جدل از دو وجه در مسائل علم، محدود نيست/ بيان كيفيت وقوع مبدء اول در علوم/ فصل ۱/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۴/۰۷/۰۵؛ ۱ ـ جدل از دو وجه در مبادي علم، محدود نيست ۲ ـ برهان از نظر موضوع و مسائل و مبادي محدود است ۳ ـ مساله علميه بر دو وجه گفته مي شود./ مسائلِ مناسبه با علوم و كيفيت وقوع آنها/ فصل ۱/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۴/۰۷/۰۶؛ مساله ي امتحانيه، من وجهٍ امتحاني است و من وجهٍ علمي است/ بيان ويژگي مساله ي امتحانيه/ مساله ي علميه بر دو وجه گفته مي شود/ مسائلِ مناسبه با علوم و كيفيت وقوع آنها/ فصل ۱/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۴/۰۷/۰۷؛ هر سوالي كه در هر علمي مطرح شود آيا از سنخ همان علم است؟/ مسائلِ مناسبه با علوم و كيفيت وقوع آنها/ فصل ۱/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۴/۰۷/۰۸؛ ادامه بحث اينكه هر سوالي كه در هر علمي مطرح شود آيا از سنخ همان علم است؟/ مسائل مناسبه با علوم و كيفيت وقوع آنها/ فصل ۱/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۴/۰۷/۱۲؛ ادامه بحث اينكه هر سوالي كه در هر علمي مطرح شود آيا از سنخ همان علم است؟/ مسائلِ مناسبه با علوم و كيفيت وقوع آنها/ فصل ۱/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۴/۰۷/۱۳؛ مساله ي غير مناسب با علم به دو وجه در علم بيان مي شود/ فصل ۱/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۴/۰۷/۱۴؛ ادامه بحث اينكه مساله ي غير مناسب با علم به دو وجه در علم بيان مي شود/ فصل ۱/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۴/۰۷/۱۵؛ ادامه بحث اينكه مساله ي غير مناسب با علم به دو وجه در علم بيان مي شود/ فصل ۱/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۴/۰۷/۱۹؛ به چه علت علم رياضي بعيد از غلط است/ فصل ۲/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۴/۰۸/۰۵؛ التباس مفهوم حدود قياس به خاطر اشتراك اسم، در علم رياضي نيست/ به چه علت علم رياضي بعيد از غلط است/ فصل ۲/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۴/۰۸/۰۶؛ ادامه فرق بين رياضيات و علوم ديگر/ التباس مفهوم حدود قياس به خاطر اشتراك اسم در علم رياضي نيست/ به چه علت علم رياضي بعيد از غلط است/ فصل ۲/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۴/۰۸/۱۰؛ فرق علم رياضي با جدل/ التباس مفهوم حدود قياس به خاطر اشتراك در علم رياضي نيست/ به چه علت علم رياضي بعيد از غلط است/ فصل ۲/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۴/۰۸/۱۱؛ چه موقع مقدمه اي با مقدمه ديگر مناقض است/ فرق علم رياضي با جدل/ التباس مفهوم حدود قياس به خاطر اشتراك در علم رياضي نيست/ به چه علت علم رياضي بعيد از غلط است/ فصل ۲/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۴/۰۸/۱۲؛ ادامه ي بحث اينكه چه موقع مقدمه اي با مقدمه ديگر مناقض است/ فرق علم رياضي با جدل/ التباس مفهوم حدود به خاطر اشتراك در علم رياضي نيست/ به چه علت علم رياضي بعيد از غلط است/ فصل ۲/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۴/۰۸/۱۳؛ فرق علم رياضي با جدل/ اشتباه از طريق اخلال به صورت منطقي قياس، در علم رياضي نيست/ به چه علت علم رياضي بعيد از غلط است/ فصل ۲/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۴/۰۸/۱۸؛ بيان فرق علم رياضي با جدل به لحاظ تركيب و تحليل/ فصل ۲/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۴/۰۸/۱۹؛ ادامه بيان فرق علم رياضي با جدل به لحاظ تركيب و تحليل/ فصل ۲/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۴/۰۸/۲۰؛ در تركيب، جدل مخالف با تعاليم است/ بيان فرق علم رياضي با جدل به لحاظ تركيب و تحليل/ فصل ۲/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۴/۰۸/۲۴؛ در تزايد، جدل مخالف با تعاليم است/ بيان فرق علم رياضي با جدل به لحاظ تركيب و تحليل/ فصل ۲/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۴/۰۸/۲۵؛ بيان احتمال دوم از لفظ « تزيد » در كلام ارسطو/ در تزايد، جدل مخالف با تعاليم است/ بيان فرق علم رياضي با جدل به لحاظ تركيب و تحليل/ فصل ۲/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۴/۰۸/۲۶؛ ادامه بيان احتمال دوم از لفظ « تزيد » در كلام ارسطو و بيان احتمال سوم/ در تزايد، جدل مخالف با تعاليم است/ بيان فرق علم رياضي با جدل به لحاظ تركيب و تحليل/ فصل ۲/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۴/۰۸/۲۷؛ ۱- ادامه بيان احتمال سوم از لفظ « تزيد » در كلام ارسطو / در تزايد، جدل مخالف با تعاليم است / بيان فرق علم تعاليم « و رياضي » با جدل به محاظ تركيب و تحليل/ فصل ۲/ ۲ـ آيا بر مطلوب واحد مي توان هم برهان « لمّ » و هم برهان « انّ » اقامه كرد؟ / فصل ۳/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۴/۰۹/۰۱؛ آيا بر مطلوب واحد مي توان هم برهان « انّ » و هم برهان « لمّ » اقامه كرد؟/ فصل ۳/ مقاله۳/ برهان شفا. ۹۴/۰۹/۰۲؛ بيان فرق دوم بين دو قياسي كه در يكي حد وسط، علت قريب براي اكبر است و در قياس ديگري حد وسط، علت براي اكبر است/ بيان وجه اول در جايي كه مي توان بر مطلوب واحده، هم برهان « انّ » و هم برهان « لم » اقامه كرد/ آيا بر مطلوب واحد مي توان هم برهان «ان » و هم برهان « لم » اقامه كرد/ فصل ۳/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۴/۰۹/۰۳؛ وجه دوم را در وجهي كه مي توان بر حدود واحده، هم برهان « انّ » اقامه كرد هم برهان « لمّ » اقامه كرد/ آيا بر مطلوب واحد مي توان هم برهان « انّ » و هم برهان « لمّ » اقامه كرد؟/ فصل ۳/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۴/۰۹/۰۴؛ ادامه بيان وجه دوم از دو وجهي كه مي توان بر حدود واحده، هم برهان « انّ » اقامه كرد هم برهان « لمّ » اقامه كرد/ آيا بر مطلوب واحد مي توان هم برهان « انّ » و هم برهان « لمّ » اقامه كرد؟/ فصل ۳/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۴/۰۹/۲۳؛ در جايي كه انعكاس قياس ممكن است، مي توان هم برهان لم و هم برهان انّ آورد ولي بايد از بين علت و معلول آن كه اعرف است ملاحظه شود/ بيان وجه دوم از دو وجهي كه مي توان بر حدود واحده، هم برهان انّ اقامه كرد هم برهان لمّ اقامه كرد/ آيا بر مطلوب واحد مي توان هم برهان انّ و هم برهان لم اقامه كرد/ فصل ۳/ مقاله ۳/ برهان شفا ۹۴/۰۹/۲۴؛ در جايي كه انعكاس قياس ممكن است مي توان هم برهان « لمّ » و هم برهان « انّ » آورد./ بيان وجه دوم از دو وجهي كه مي توان بر حدود واحده، هم برهان « انّ » اقامه كرد هم برهان « لمّ » اقامه كرد/ آيا بر مطلوب واحد مي توان هم برهان « انّ » و هم برهان « لمّ » اقامه كرد/ فصل ۳/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۴/۰۹/۲۵؛ مي توان در علم واحد بر مطلوب واحد، هم برهان « لمّ » و هم برهان « انّ » اقامه كرد/ بيان وجه دوم از دو وجهي كه مي توان بر حدود واحده، هم برهان « انّ » اقامه كرد هم برهان « لمّ » اقامه كرد/ آيا بر مطلوب واحد مي توان هم برهان « انّ » و هم برهان « لمّ » اقامه كرد/ فصل ۳/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۴/۰۹/۳۰؛ توضيح وجه اول در جايي كه مي توان بر مطلوب واحده، هم برهان « انّ » و هم برهان « لمّ » اقامه كرد/ آيا بر مطلوب واحد مي توان هم برهان « انّ » و هم برهان « لمّ » اقامه كرد؟/ فصل ۳/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۴/۱۰/۰۱؛ مراد از « خارج » در كلام ارسطو كه گفت « اوسط، خارج از قياس است » چه مي باشد؟/ توضيح وجه اول در جايي كه مي توان بر مطلوب واحد، هم برهان «انّ» و هم برهان «لمّ» اقامه كرد/ آيا بر مطلوب واحد مي توان هم برهان «انّ» و هم برهان «لمّ» اقامه كرد؟/ فصل ۳/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۴/۱۰/۰۲؛ ادامه مراد از « خارج » در كلام ارسطو كه گفت « اوسط، خارج از قياس است » چه مي باشد؟/ توضيح وجه اول در جايي كه مي توان بر مطلوب واحد، هم برهان « انّ » و هم برهان « لمّ » اقامه كرد/ بر مطلوب واحد مي توان هم برهان « ان » و هم برهان «  لم » اقامه كرد/ فصل ۳/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۴/۱۰/۰۶؛ ادامه بيان اين مطلب كه مراد از « خارج » در كلام ارسطو كه گفت « اوسط، خارج از قياس است » چه مي باشد؟/ توضيح وجه اول در جايي كه مي توان بر مطلوب واحد، هم برهان « انّ » و هم برهان « لمّ » اقامه كرد/ بر مطلوب واحد مي توان هم برهان « ان » و هم برهان «  لم » اقامه كرد/ فصل ۳/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۴/۱۰/۰۷؛ اقامه ي برهان « انّ » و برهان « لمّ » بر مطلوب واحد، اكثراً در دو علم واقع مي شود/ توضيح وجه اول در جايي كه مي توان بر مطلوب واحد، هم برهان « انّ » و هم برهان « لمّ » اقامه كرد/ بر مطلوب واحد مي توان هم برهان « ان » و هم برهان «  لم » اقامه كرد/ فصل ۳/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۴/۱۰/۰۹؛ دو علمي كه اقامه ي برهان انّ و برهان لمّ بر مسأله واحد مي كنند متواطيء الاسم اند/ ادامه اقامه برهان انّ و لمّ بر مطلوب واحد، اكثراً در دو علم واقع مي شود/ توضيح وجه اول/ توضيح وجه اول در جايي كه مي توان بر مطلوب واحد، هم برهان « انّ » و هم برهان « لمّ » اقامه كرد/ بر مطلوب واحد مي توان هم برهان « انّ » و هم برهان «  لمّ » اقامه كرد/ فصل ۳/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۴/۱۰/۱۴؛ چرا دو علمي كه اقامه ي برهان « انّ » و برهان « لمّ » بر مساله ي واحد مي كنند متواطيء الاسم نيستند بلكه بمنزله متواطيء الاسم هستند به دو سبب/ اقامه ي برهان « انّ » و برهان « لمّ » بر مطلوب واحد، اكثرا در دو علم واقع مي شود/ توضيح وجه اول در جايي كه مي توان بر مطلوب واحد، هم برهان « انّ » و هم برهان « لمّ » اقامه كرد/ بر مطلوب واحد مي توان هم برهان « انّ » و هم برهان «  لمّ » اقامه كرد/ فصل ۳/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۴/۱۰/۱۵؛ دو علمي كه بمنزله متواطيء الاسم باشند علم واحد به حساب مي آيند/ اقامه برهان ان و برهان لم بر مطلوب واحد اكثرا در دو علم واقع مي شود/ اقامه ي برهان « انّ » و برهان « لمّ » بر مطلوب واحد، اكثراً در دو علم واقع مي شود/ توضيح وجه اول در جايي كه مي توان بر مطلوب واحد، هم برهان « انّ » و هم برهان « لمّ » اقامه كرد/ بر مطلوب واحد مي توان هم برهان « انّ » و هم برهان «  لمّ » اقامه كرد/ فصل ۳/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۴/۱۰/۱۶؛ اصحاب علوم تعليميه كه سبب را ارائه مي دهند غالباً نمي توانند آن سبب را تطبيق بر جزئيات بدهند و در عمل آن را پياده كنند/ توضيح وجه اول در جايي كه مي توان بر مطلوب واحد، هم برهان « انّ » و هم برهان « لمّ » اقامه كرد/ بر مطلوب واحد مي توان هم برهان « انّ » و هم برهان «  لمّ » اقامه كرد/ فصل ۳/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۴/۱۰/۲۰؛ بيان وجه و سبب دوم در جايي كه هم مي توان برهان « انّ » و هم برهان « لمّ » بر مطلوب واحد اقامه كرد/ بر مطلوب واحد مي توان هم برهان « انّ » و هم برهان « لمّ » اقامه كرد/ فصل ۳/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۴/۱۰/۲۱؛ ادامه بيان وجه و سبب دوم در جايي كه هم مي توان برهان « انّ » و هم برهان « لمّ » بر مطلوب واحد اقامه كرد/ بر مطلوب واحد مي توان هم برهان « انّ » و هم برهان « لمّ » اقامه كرد/ فصل ۳/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۴/۱۰/۲۳؛ بيان مورد سوم در جايي كه بر مطلوب واحد مي توان هم برهان انّ و هم برهان لمّ اقامه كرد/ فصل ۳/ مقاله۳/ برهان شفا. ۹۴/۱۰/۲۷؛ بيان مثال از طرف گروهي، براي جايي كه يك علم تحت علم ديگر است به طوري كه يك علم برهان « انّ » و علم ديگر برهان « لمّ » عطا مي كند و بررسي آن مثال توسط مصنف/ بر مطلوب واحد مي توان هم برهان « انّ » و هم برهان « لمّ » اقامه كرد/ فصل ۳/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۴/۱۰/۲۸؛ ادامه بيان مثال از طرف گروهي، براي جايي كه يك علم تحت علم ديگر است به طوري كه يك علم برهان « انّ » و علم ديگر برهان « لمّ » عطا مي كند و بررسي آن مثال توسط مصنف/ بر مطلوب واحد مي توان هم برهان « انّ » و هم برهان « لمّ » اقامه كرد/ فصل ۳/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۴/۱۰/۳۰؛ ادامه بيان مثال از طرف گروهي، براي جايي كه يك علم تحت علم ديگر است به طوري كه يك علم برهان « انّ » و علم ديگر برهان « لمّ » عطا مي كند و بررسي آن مثال توسط مصنف/ بر مطلوب واحد مي توان هم برهان « انّ » و هم برهان « لمّ » اقامه كرد/ فصل ۳/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۴/۱۱/۰۴؛ بيان اشكال از طرف مصنف بر ارسطو به اينكه مثالهايي كه بيان كرده با قاعده اي كه بيان كرده «كه بر مساله ي واحده برهان انّ و برهان لمّ اقامه مي شود » مناسبت ندارد و جواب از آن اشكال/ بر مطلوب واحد مي توان هم برهان « انّ » و هم برهان « لمّ » اقامه كرد/ فصل ۳/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۴/۱۱/۰۵؛ ادامه بيان اشكال از طرف مصنف بر ارسطو به اينكه مثالهايي كه بيان كرده با قاعده اي كه بيان كرده « كه بر مساله ي واحده برهان انّ و برهان لمّ اقامه مي شود » مناسبت ندارد و جواب از آن اشكال/ بر مطلوب واحد مي توان هم برهان « انّ » و هم برهان « لمّ » اقامه كرد/ فصل ۳/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۴/۱۱/۰۶؛ شكل اول از اَشكال چهارگانه قياس، ترجيح بر بقيه اَشكال اربعه دارد / فصل ۴/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۴/۱۱/۰۷؛ شكل اول از اَشكال چهارگانه قياس، ترجيح بر بقيه اَشكال اربعه دارد / فصل ۴/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۴/۱۱/۱۱؛ ادامه دليل اول بر اينكه شكل اول از اَشكال چهارگانه قياس، ترجيح بر بقيه اَشكال دارد/ شكل اول از اَشكال چهارگانه قياس، ترجيح بر بقيه اشكال دارد/ فصل ۴ / مقاله ۳ / برهان شفا. ۹۴/۱۱/۱۲؛ ۱ـ ادامه دليل اول و بيان دليل دوم بر اينكه شكل اول از اَشكال چهارگانه قياس، ترجيح بر بقيه اَشكال دارد/ شكل اول از اَشكال چهارگانه قياس، ترجيح بر بقيه اَشكال دارد/ فصل ۴/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۴/۱۱/۱۳؛ دليل سوم بر اينكه شكل اول از اَشكال چهارگانه قياس، ترجيح بر بقيه اَشكال دارد/ شكل اول از اَشكال چهارگانه قياس، ترجيح بر بقيه اَشكال دارد/ فصل ۴/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۴/۱۱/۱۴؛ ۱ـ توضيح دليل افتراض. ۲ـ نحوه برگرداندن قياس خلف به شكل اول/ فصل ۴/مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۴/۱۱/۱۸؛ ۱ـ بيان اين مطلب كه گاهي قياس، مادتاً و صورتاً لا وسط له است و نياز به اثبات ندارد/ ۲ـ بيان وجه چهارم فضيلت شكل اول بر ساير اشكال/ شكل اول از اَشكال چهارگانه قياس، ترجيح بر بقيه اَشكال دارد/ فصل ۴/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۴/۱۱/۱۹؛ بيان وجه چهارمِ و وجه پنجم فضيلت شكل اول بر ساير اَشكال/ شكل اول از اَشكال چهارگانه قياس، ترجيح بر بقيه اَشكال دارد/ فصل ۴/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۴/۱۱/۲۰؛ بيان وجه پنجم فضيلت شكل اول بر ساير اَشكال اربعه/ شكل اول از اَشكال چهارگانه قياس، ترجيح بر بقيه اَشكال دارد/ فصل ۴/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۴/۱۱/۲۸؛ ادامه بيان وجه پنجم فضيلت شكل اول بر ساير اَشكال اربعه/ شكل اول از اَشكال چهارگانه قياس، ترجيح بر بقيه اَشكال دارد/ فصل ۴/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۴/۱۲/۰۲؛ ادامه بيان وجه پنجم فضيلت شكل اول بر ساير اَشكال اربعه/ شكل اول از اَشكال چهارگانه قياس، ترجيح بر بقيه اَشكال دارد/ فصل ۴/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۴/۱۲/۰۴؛ بيان نحوه ي تحليل قضيه ي سالبه به مقدمات غير ذات وسط/ ادامه بيان وجه پنجم فضيلت شكل اول بر ساير اَشكال اربعه/ شكل اول از اَشكال چهارگانه قياس، ترجيح بر بقيه اَشكال دارد/ فصل ۴/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۴/۱۲/۰۹؛ توضيح قضيه ي سالبه ي غير ذات وسط/ بيان نحوه ي تحليل قضيه ي سالبه به مقدمات غير ذات وسط/ ادامه وجه پنجم فضيلت شكل اول بر ساير اَشكال اربعه/ شكل اول از اَشكال چهارگانه قياس، ترجيح بر بقيه اَشكال دارد/ فصل ۴/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۴/۱۲/۱۰؛ بيان اقسام سالبه ي ذات وسط/ بيان نحوه ي تحليل قضيه ي سالبه به مقدمات غير ذات وسط/ ادامه وجه پنجم فضيلت شكل اول بر ساير اَشكال اربعه/ شكل اول از اَشكال چهارگانه قياس، ترجيح بر بقيه اَشكال دارد/ فصل ۴/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۴/۱۲/۱۱؛ بيان اقسام سالبه ي ذات وسط/ بيان نحوه ي تحليل قضيه ي سالبه به مقدمات غير ذات وسط/ ادامه وجه پنجم فضيلت شكل اول بر ساير اَشكال اربعه/ شكل اول از اَشكال چهارگانه قياس، ترجيح بر بقيه اَشكال دارد/ فصل ۴/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۴/۱۲/۱۲؛ ادامه بيان اقسام سالبه ذات وسط/ بيان نحوه ي تحليل قضيه ي سالبه به مقدمات غير ذات وسط/ ادامه وجه پنجم فضيلت شكل اول بر ساير اَشكال اربعه/ شكل اول از اَشكال چهارگانه قياس، ترجيح بر بقيه اَشكال دارد/ فصل ۴/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۴/۱۲/۱۶؛ ادامه بيان اقسام سالبه ذات وسط/ بيان نحوه ي تحليل قضيه ي سالبه به مقدمات غير ذات وسط/ ادامه وجه پنجم فضيلت شكل اول بر ساير اَشكال اربعه/ شكل اول از اَشكال چهارگانه قياس، ترجيح بر بقيه اَشكال دارد/ فصل ۴/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۴/۱۲/۱۷؛ بيان نحوه ي تحليل قضيه ي سالبه به مقدمات غير ذات وسط/ وجه پنجم فضيلت شكل اول بر ساير اَشكال اربعه/ شكل اول از اَشكال چهارگانه قياس، ترجيح بر بقيه اَشكال دارد/ فصل ۴/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۴/۱۲/۱۸؛ ادامه بيان نحوه ي تحليل قضيه ي سالبه به مقدمات غير ذات وسط/ وجه پنجم فضيلت شكل اول بر ساير اَشكال اربعه/ شكل اول از اَشكال چهارگانه قياس، ترجيح بر بقيه اَشكال دارد/ فصل ۴/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۴/۱۲/۱۹؛ آيا قضيه سالبه ي لا وسط لها با اين شرطي كه نتوان بر موضوعش محمول خاص حمل كرد و بر محمولش محمول خاص حمل كرد وجود دارد؟/ بيان نحوه ي تحليل قضيه سالبه به مقدمات غير ذات وسط/ وجه پنجم فضيلت شكل اول بر ساير اَشكال اربعه/ شكل اول از اَشكال چهارگانه قياس، ترجيح بر بقيه اَشكال دارد/ فصل ۴/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۴/۱۲/۲۴؛ تقسيم جهل به جهل بسيط و جهل مركب/ كيفيت وقوع مغالطه در اَشكال اربعه/ فصل ۴/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۴/۱۲/۲۵؛ ۱ـ بيان معناي « جهل مركب » ۲ـ جهل مركب، مرض نفساني است/ كيفيت وقوع مغالطه در اَشكال اربعه/ فصل ۴/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۵/۰۱/۱۵؛ ۱ ـ بيان معناي مرض بدن و مرض نفس/ بيان اين مطلب كه جهل مركب، مرضي براي نفس است. ۲. بيان وجه نامگذاري جهل مركب به جهل مركب ۳ ـ بيان اقسام جهل مركب/ كيفيت وقوع مغالطه در اَشكال اربعه/ فصل ۴/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۵/۰۱/۱۶؛ ادامه بيان اقسام جهل مركب/ كيفيت وقفي مغالطه در اَشكال اربعه/فصل ۴/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۵/۰۱/۱۷؛ بيان مثال براي اقسام جهل مركب/ كيفيت وقوع مغالطه در اَشكال اربعه/ فصل ۴/ مقاله ۳/ برهان شفا ۹۵/۰۱/۱۸؛ بيان مثال جايي كه قضيه صادقه بديهيه داريم كه احتياج به حد وسط ندارد و مغالط عكس آن را كه كاذب است پذيرفته كه احتياج به حد وسط دارد و هر دو مقدمه اش كاذب است/ بيان مثال براي اقسام جهل مركب/ كيفيت وقوع مغالطه در اَشكال اربعه/ فصل ۴/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۵/۰۱/۲۲؛ ادامه بيان مثال براي جايي كه قضيه صادقه بديهيه داريم كه احتياج به حد وسط ندارد و مغالط عكس آن را كه كاذب است پذيرفته كه احتياج به حد وسط دارد و هر دو مقدمه اش كاذب است/ بيان مثال براي اقسام جهل مركب/ كيفيت وقوع مغالطه در اَشكال اربعه/ فصل ۴/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۵/۰۱/۲۴؛ ادامه بيان مثال براي جايي كه قضيه صادقه بديهيه داريم كه احتياج به حد وسط ندارد و مغالط عكس آن را كه كاذب است پذيرفته كه احتياج به حد وسط دارد و هر دو مقدمه اش كاذب است/ بيان مثال براي اقسام جهل مركب/ كيفيت وقوع مغالطه در اَشكال اربعه/ فصل ۴/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۵/۰۱/۲۵؛ بيان مثال براي جايي كه قضيه صادقه بديهيه داريم كه احتياج به حد وسط ندارد و مغالط عكس آن را كاذب است پذيرفته كه احتياج به حد وسط دارد و يكي از دو مقدمه اش يعني صغري كاذب است/ بيان مثال براي اقسام جهل مركب/ كيفيت وقوع مغالطه در اَشكال اربعه/ فصل ۴/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۵/۰۱/۳۱؛ ادامه بيان مثال براي جايي كه قضيه صادقه بديهيه داريم كه احتياج به حد وسط ندارد و مغالط عكس آن را كاذب است پذيرفته كه احتياج به حد وسط دارد و يكي از دو مقدمه اش يعني صغري كاذب است/ بيان مثال براي اقسام جهل مركب/ كيفيت وقوع مغالطه در اَشكال اربعه/ فصل ۴/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۵/۰۲/۰۱؛ بيان حالت اول و دوم در جايي كه مغالط بخواهد سالبه ي كليه را از شكل اول بدست بياورد/ اگر مغالط بخواهد سالبه ي كليه را از شكل اول بدست بياورد سه حالت اتفاق مي افتد/ قياس غلط چگونه در اَشكال پيدا مي شود/ فصل۴/ مقاله۳/ برهان شفا. ۹۵/۰۲/۰۵؛ بيان حالت سوم در جايي كه مغالط بخواهد در قضيه اي كه به صورت موجبه ي كليه مي باشد، سالبه ي كليه را از شكل اول بدست بياورد/ اگر مغالط بخواهد در قضيه اي كه به صورت موجبه كليه مي باشد، سالبه ي كليه را از شكل اول بدست بياورد سه حالت اتفاق مي افتد/ بيان شكل دوم مغالطه « تبديل موجبه كليه اي به سالبه كليه »/ قياس غلط چگونه در اَشكال پيدا شود/ فصل۴/ مقاله۳/ برهان شفا. ۹۵/۰۲/۰۶؛ بيان فرض اول در جايي كه مغالط مي خواهد در قضيه صادقه كه به صورت موجبه كليه مي باشد، سالبه كليه را از شكل دوم بدست بياورد/ اگر مغالط بخواهد در قضيه اي كه به صورت موجبه كليه مي باشد، سالبه ي كليه را از شكل اول بدست بياورد سه حالت اتفاق مي افتد/ بيان شكل دوم مغالطه « تبديل موجبه كليه اي به سالبه كليه »/ قياس غلط چگونه در اَشكال پيدا شود/ فصل۴/ مقاله۳/ برهان شفا. ۹۵/۰۲/۰۷؛ بيان فرض دوم در جايي كه مغالط مي خواهد در قضيه صادقه كه به صورت موجبه كليه باشد، سالبه كليه را از شكل دوم بدست بياورد/ بيان حالتي كه مغالط مي خواهد در قضيه صادقه كه به صورت موجبه كليه باشد، سالبه كليه را از شكل دوم بدست بياورد/ بيان شكل دوم مغالطه (تبديل موجبه كليه به سالبه كليه )/ قياس غلط چگونه در اَشكال پيدا مي شود/ فصل۴/ مقاله۳/ برهان شفا. ۹۵/۰۲/۱۲؛ بيان فرض دوم در جايي كه مغالط مي خواهد در قضيه صادقه كه به صورت موجبه كليه باشد، سالبه كليه را از شكل دوم بدست بياورد/ بيان حالتي كه مغالط مي خواهد در قضيه صادقه كه به صورت موجبه كليه باشد، سالبه كليه را از شكل دوم بدست بياورد/ بيان شكل دوم مغالطه (تبديل موجبه كليه به سالبه كليه )/ قياس غلط چگونه در اَشكال پيدا مي شود/ فصل۴/ مقاله۳/ برهان شفا. ۹۵/۰۲/۱۳؛ ادامه بيان فرض دوم در جايي كه مغالط مي خواهد در قضيه صادقه كه به صورت موجبه كليه باشد، سالبه كليه را از شكل دوم بدست بياورد/ بيان حالتي كه مغالط مي خواهد در قضيه صادقه كه به صورت موجبه كليه باشد، سالبه كليه را از شكل دوم بدست بياورد/ بيان شكل دوم مغالطه (تبديل موجبه كليه به سالبه كليه )/ قياس غلط چگونه در اَشكال پيدا مي شود/ فصل۴/ مقاله۳/ برهان شفا. ۹۵/۰۲/۱۵؛ ادامه بيان فرض سوم در جايي كه مغالط مي خواهد در قضيه صادقه كه به صورت موجبه كليه باشد سالبه كليه را از شكل دوم بدست بياورد/ بيان حالتي كه مغالط مي خواهد در قضيه صادقه كه به صورت موجبه كليه باشد سالبه كليه را از شكل دوم بدست بياورد/ بيان شكل دوم مغالطه در تبديل موجبه كليه به سالبه كليه/ قياس غلط چگونه در اَشكال پيدا مي شود/ فصل ۴/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۵/۰۲/۱۹؛ قياس غلط چگونه باعث جهل مركب در قضيه ي ذات وسطي مي شودكه قضيه ي موجبه ي ذات وسط، حق است و قضيه ي سالبه، كاذبه است/ قياس غلط چگونه باعث جهل مركب در قضيه ي ذات وسط مي شود/ قياس غلط چگونه در اَشكال راه پيدا مي كند و باعث جهل مركب مي شود/ فصل ۴/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۵/۰۲/۲۰؛ ادامه بيان اين مطلب كه قياس غلط چگونه باعث جهل مركب در قضيه ي ذات وسطي مي شودكه قضيه ي موجبه ي ذات وسط، حق است و قضيه ي سالبه، كاذبه است/ قياس غلط چگونه باعث جهل مركب در قضيه ي ذات وسط مي شود/ قياس غلط چگونه در اَشكال راه پيدا مي كند و باعث جهل مركب مي شود/ فصل ۴/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۵/۰۲/۲۱؛ بيان اين مطلب كه قياس غلط چگونه باعث جهل مركب در قضيه ي ذات وسطي مي شود كه قضيه موجبه ي ذات وسط، حق است و قضيه ي سالبه، كاذبه است و حد وسط، نامناسب است و از شكل اول استفاده مي شود/ قياس غلط چگونه باعث جهل مركب در قضيه ذات وسط نامناسب مي شود؟/ قياس غلط چگونه در اَشكال راه پيدا مي كند و باعث جهل مركب مي شود؟/ فصل ۴/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۵/۰۲/۲۲؛ بيان اين مطلب كه قياس غلط چگونه باعث جهل مركب در قضيه ي ذات وسطي مي شود كه قضيه ي موجبه ي ذات وسط، حق است و قضيه ي سالبه، كاذبه است و حد وسط، نامناسب مي باشد و از شكل اول استفاده مي شود به طوري كه يك مقدمه صادق باشد و يك مقدمه كاذب باشد/ قياس غلط چگونه باعث جهل مركب در قضيه ي ذات وسطِ نامناسب مي شود/ قياس غلط چگونه در اَشكال راه پيدا مي كند و باعث جهل مركب مي شود/ فصل ۴/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۵/۰۲/۲۷؛ بيان اين مطلب كه قياس غلط چگونه باعث جهل مركب در قضيه ي ذات وسطي مي شود كه قضيه ي موجبه ي ذات وسط، حق است و قضيه ي سالبه، كاذبه است و حد وسط، نامناسب مي باشد و از شكل اول استفاده مي شود به طوري كه يك مقدمه صادق باشد و يك مقدمه كاذب باشد/ قياس غلط چگونه باعث جهل مركب در قضيه ي ذات وسطِ نامناسب شود/ قياس غلط چگونه در اَشكال راه پيدا مي كند و باعث جهل مركب مي شود/ فصل ۴ ۹۵/۰۲/۲۸؛ بيان اين مطلب كه قياس غلط چگونه باعث جهل مركب در قضيه ي ذات وسطي مي شود كه قضيه ي موجبه ي ذات وسط، حق است و قضيه ي سالبه، كاذبه است و حد وسط، نامناسب مي باشد و از شكل اول استفاده مي شود به طوري كه يك مقدمه صادق باشد و يك مقدمه كاذب باشد/ قياس غلط چگونه باعث جهل مركب در قضيه ي ذات وسطِ نامناسب شود/ قياس غلط چگونه در اَشكال راه پيدا مي كند و باعث جهل مركب مي شود/ فصل ۴ ۹۵/۰۲/۲۹؛ قياس غلط چگونه باعث جهل مركب در قضيه ي ذات وسطي مي شود كه قضيه سالبه ي ذات وسط، حق است و قضيه ي موجبه، كاذبه است و حد وسط مناسب است/ قياس غلط چگونه باعث جهل مركب در قضيه ي ذات وسط مي شود/ قياس غلط چگونه در اَشكال راه پيدا مي كند و باعث جهل مركب مي شود/ فصل ۴/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۵/۰۳/۰۳؛ ادامه بحث اينكه قياس غلط چگونه باعث جهل مركب در قضيه ي ذات وسطي مي شود كه قضيه سالبه ي ذات وسط، حق است و قضيه ي موجبه، كاذبه است و حد وسط غير مناسب است/ قياس غلط چگونه باعث جهل مركب در قضيه ي ذات وسط مي شود/ قياس غلط چگونه در اَشكال راه پيدا مي كند و باعث جهل مركب مي شود/ فصل ۴/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۵/۰۳/۰۴؛ بيان جايي كه صغري و كبري هر دو سالبه است و مغالط مي خواهد به نتيجه ي مطلوب خودش برسد/ قياس غلط چگونه باعث جهل مركب در قضيه ي ذات وسطي مي شود كه قضيه سالبه ي ذات وسط، حق است و قضيه ي موجبه، كاذبه است و حد وسط، غير مناسب است/ قياس غلط چگونه باعث جهل مركب در قضيه ي ذات وسط مي شود/ قياس غلط چگونه در اَشكال راه پيدا مي كند و باعث جهل مركب مي شود/ فصل۴/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۵/۰۳/۰۹؛ بيان مثال براي جايي كه قياس غلط باعث جهل مركب در قضيه ذات وسطي مي شود كه قضيه سالبه ي ذات وسط، حق است و قضيه ي موجبه، كاذبه است و حد وسط، غير مناسب است/ قياس غلط چگونه باعث جهل مركب در قضيه ي ذات وسط مي شود/ قياس غلط چگونه در اَشكال راه پيدا مي كند و باعث جهل مركب مي شود/ فصل ۴/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۵/۰۳/۱۰