آرشيو دروس منظومه استاد محمد حسين حشمت پور۹۵-۹۴
مشخصات كتاب:
سرشناسه: حشمت پور، بشير محمد حسين
عنوان و نام پديدآور:آرشيو دروس منظومه استاد محمد حسين حشمت پور۹۵-۹۴/محمد حسين حشمت پور.
به همراه صوت دروس
منبع الكترونيكي : سايت مدرسه فقاهت
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان، ۱۳۹۶.
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع:منظومه
عناوين اصلي كتاب شامل:
بيان ترتب در اجناس/ ترتب كليات/ باب ايساغوجي/ منطق/ شرح منظومه ۹۴/۰۶/۲۸؛ بيان ترتب در انواع/ ترتب كليات/ باب ايساغوجي/ منطق/ شرح منظومه ۹۴/۰۶/۲۹؛ ادامه بيان ترتب در انواع/ ترتب كليات/ ۲ ـ تعريف فصل/ باب ايساغوجي/ منطق/ شرح منظومه ۹۴/۰۶/۳۱؛ بيان اقسام فصل/ باب ايساغوجي/ منطق/ شرح منظومه. ۹۴/۰۷/۰۵؛ تعريف عرض و تقسيم آن/ باب ايساغوجي/ منطق/ شرح منظومه. ۹۴/۰۷/۰۶؛ ادامه تقسيمات عرض/ باب ايساغوجي/ منطق/ شرح منظومه ۹۴/۰۷/۰۷؛ ادامه تقسيمات عرض/ باب ايساغوجي/ منطق/ شرح منظومه. ۹۴/۰۷/۱۱؛ ادامه بيان تقسيم عرض به مفارق و لازم/ باب ايساغوجي/ منطق/ شرح منظومه. ۹۴/۰۷/۱۲؛ بيان معناي « لازم » در لازم ماهيت و لازم ذهني و خارجي/ ادامه بيان تقسيم عرض/ باب ايساغوجي/ منطق منظومه ۹۴/۰۷/۱۳؛ بيان كلام مرحوم دواني درباره معناي لازم ماهيت/ بيان معناي لازم در لازم ماهيت/ ادامه بيان تقسيم عرض/ باب ايساغوجي/ منطق منظومه. ۹۴/۰۷/۱۴؛ بيان فرق بين ذاتي و عرضي/ باب ايساغوجي/ منطق منظومه ۹۴/۰۷/۱۸؛ بيان فرق بين عرض و عرضي/ باب ايساغوجي/ منطق/ شرح منظومه. ۹۴/۰۷/۱۹؛ ادامه بيان فرق بين عرض و عرضي/ باب ايساغوجي/ منطق/ شرح منظومه ۹۴/۰۷/۲۰؛ بيان تقسيم عرض به محمول من صميمه و محمول بالضميمه و تقسيم ذاتي به ذاتي باب ايساغوجي و ذاتي باب برهان/ بيان اقسام ذاتي و عرضي/ باب ايساغوجي/ منطق منظومه ۹۴/۰۷/۲۱؛ بيان تعريف معرّف و شرايط آن/ معرفات/ منطق/ شرح منظومه. ۹۴/۰۸/۰۵؛ ادامه بيان شرايط معرِّف ۲ ـ بيان اقسام تعريف/ بيان اقسام تعريف./معرفات/ منطق/ شرح منظومه ۹۴/۰۸/۰۹؛ بيان اقسام تعريف/ معرفات/ منطق/ شرح منظومه. ۹۴/۰۸/۱۰؛ ۱ ـ ادامه بيان اقسام تعريف ۲ ـ بيان مطالب ثلاثه معرفات/ منطق/ شرح منظومه. ۹۴/۰۸/۱۱؛ بيان مطلب « ما » و مطلب « هل » و اقسام آنها/ بيان مطالب ثلاثه/ معرفات/ منطق/ شرح منظومه ۹۴/۰۸/۱۲؛ بيان مطلب « ما » و مطلب « هل » و اقسام آنها/ بيان مطالب ثلاثه/ معرفات/ منطق/ منظومه ۹۴/۰۸/۱۶؛ بيان مطلب « لم » و اقسام آن ۲ ـ رجوع مطلب « اي » به « ما » حقيقيه و رجوع مطلب « اين » و « كيف » و « كم » و « متي » به « هل » بسيطه/ بيان مطالب ثلاثه/ معرفات/ منطق/ شرح منظومه ۹۴/۰۸/۱۸؛ ادامه بيان رجوع مطلب « اي » به « ما » حقيقيه » و رجوع مطلب « اين » و « كيف » و « كم » و « متي » به « هل » بسيطه/ بيان مطالب ثلاثه/ معرفات/ منطق/ شرح منظومه ۹۴/۰۸/۱۹؛ آيا مطلب « ما » و « هل » و « لم » با هم جمع مي شوند؟ / بيان مطالب ثلاثه/ معرفات/ منطق/ شرح منظومه. ۹۴/۰۸/۲۳؛ ادامه اين بحث كه آيا مطلب « ما » و « هل » و « لم » با هم جمع مي شوند؟/ بيان مطالب ثلاثه/ معرفات/ منطق/ شرح منظومه ۹۴/۰۸/۲۴؛ آيا مجردات داراي كيف هستند؟ ۲ ـ بيان مثال براي جايي كه « ما هو » و « لم هو » يكي است/ بيان مطالب ثلاثه / معرفات/ منطق/ شرح منظومه ۹۴/۰۸/۲۵؛ بيان موردي كه « ماهو »و « هل هو » و « لم هو » يكي باشد/ بيان مطالب ثلاثه/ معرفات/ منطق/ شرح منظومه ۹۴/۰۸/۲۶؛ ادامه بيان موردي كه « ماهو » و « هل هو » و « لم هو » يكي باشد/ بيان مطالب ثلاثه/ معرفات/ منطق/ شرح منظومه ۹۴/۰۸/۳۰؛ ادامه بيان موردي كه « ماهو » و « هل هو » و « لم هو » يكي باشد/ بيان مطالب ثلاثه/ معرفات/ منطق/ شرح منظومه ۹۴/۰۹/۰۱؛ ادامه بيان موردي كه « ماهو » و « هل هو » و « لم هو » يكي باشد/ بيان مطالب ثلاثه/ معرفات/ منطق/ شرح منظومه. ۹۴/۰۹/۰۲؛ ادامه بيان موردي كه « ماهو » و « هل هو » و « لم هو » يكي باشد/ بيان مطالب ثلاثه/ معرفات/ منطق/ شرح منظومه. ۹۴/۰۹/۰۳؛ بيان اقسام سوالهايي كه به وسيله « ما هو » مي شود/ معرفات / منطق / شرح منظومه. ۹۴/۰۹/۲۳؛ بيان اقسام سوالهايي كه به وسيله ما هو مي شود و بيان جهت اين اقسام/ معرفات/ منطق/ شرح منظومه. ۹۴/۰۹/۲۴؛ ادامه بيان جهت اينكه جواب از « ما هو » سه قسم است/ معرفات/ منطق/ شرح منظومه ۹۴/۰۹/۲۸؛ در جايي كه سوال به « ما هو » از حقيقت شيء مي شود آيا مي توان در جواب آن به جاي حد تام و نوع، فصل آورد يا نه؟/ معرفات/ منطق/ شرح منظومه. ۹۴/۰۹/۳۰؛ دليل بر اين مطلب كه صورت نوعيه، حقيقت شيء است/ در جايي كه از حقيقت شيء به وسيله « ما هو » سوال مي شود آيا مي توان در جواب آن به جاي حد تام و نوع، فصل آورد؟/ معرفات/ منطق/ شرح منظومه ۹۴/۱۰/۰۱؛ توضيح اين مطلب كه فصل، حقيقت شيء است/ در جايي كه به « ما هو » سوال از حقيقت شيء مي شود مي توان در جواب آن به جاي حد تام و نوع، فصل آورد/ معرفات/ منطق/ شرح منظومه. ۹۴/۱۰/۰۵؛ چرا فصل قريب واجد تمام اجزاء حقيقي شيء است؟/ در جايي كه به « ما هو » سوال از حقيقت شيء مي شود مي توان در جواب آن به جاي حد تام و نوع، فصل آورد / معرفات / منطق / شرح منظومه. ۹۴/۱۰/۰۶؛ اگر فصل در جواب « ما هو » قرار بگيرد مخالف با قواعد منطقيين مي شود/ در جايي كه به « ما هو » سوال از حقيقت شيء مي شود م توان در جواب آن به جاي حد تام و نوع، فصل آورد/ معرفات/ منطق/ شرح منظومه. ۹۴/۱۰/۰۷؛ بيان مشاركت حد و برهان در حدود/ معرفات/ منطق/ شرح منظومه. ۹۴/۱۰/۱۲؛ مراد از حد در عنوان فصل، مطلق تعريف است « چه حدي باشد چه رسمي باشد چه شرح الاسمي باشد »/ بيان مقدمه اول در بيان مشاركت حد و برهان در اجزاء/ بيان مشاركت حد و برهان در اجزاء/ معرفات/ منطق/ شرح منظومه. ۹۴/۱۰/۱۴؛ ادامه بحث اينكه مراد از حد در عنوان فصل، مطلق تعريف است « چه حدي باشد چه رسمي باشد چه شرح الاسمي باشد »/ بيان مقدمه اول در بيان مشاركت حد و برهان در اجزاء/ بيان مشاركت حد و برهان در اجزاء/ معرفات/ منطق/ شرح منظومه. ۹۴/۱۰/۱۵؛ ادامه بحث اينكه مراد از « حد » در عنوان فصل، مطلق تعريف است « چه حدي باشد چه رسمي باشد چه شرح الاسمي باشد »/ بيان مقدمه اول در بيان مشاركت حد و برهان در اجزاء/ بيان مشاركت حد و برهان در اجزاء/ معرفات/ منطق/ شرح منظومه. ۹۴/۱۰/۲۰؛ بيان مقدمه دوم در مشاركت حد و برهان در اجزاء/ بيان مشاركت حد و برهان در اجزاء/ معرفات/ منطق/ شرح منظومه. ۹۴/۱۰/۲۱؛ ادامه بيان تقسيم حد به حد وجود و حد ماهيت/ بيان مقدمه دوم در بان مشاركت حد و برهان در اجزاء/ بان مشاركت حد و برهان در اجزاء/ معرفات/ منطق/ شرح منظومه. ۹۴/۱۰/۲۲؛ دليل دوم بر اينكه چرا در مشاركت حد و برهان ماهيت موجوده ملاحظه مي شود و ماهيت من حيث هي ملاحظه نمي شود/ در مشاركت حد و برهان ماهيت موجوده ملاحظه مي شود/ مشاركت حد و برهان/ معرفات/ منطق/ شرح منظومه. ۹۴/۱۰/۲۶؛ بهترين حد آن است كه مشتمل بر علل چهارگانه باشد/ دليل دوم بر اينكه چرا در مشاركت حد و برهان، ماهيت موجوده ملاحظه مي شود و ماهيت من حيث هي ملاحظه نمي شود/ در مشاركت حد و برهان، ماهيت موجوده ملاحظه مي شود/ مشاركت حد و برهان/ معرفات/ منطق/ شرح منظومه. ۹۴/۱۰/۲۷؛ بيان اقسام حد/ بهترين حد آن است كه مشتمل بر علل چهارگانه است/ دليل دوم بر اينكه چرا در مشاركت حد و برهان ماهيت موجوده ملاحظه مي شود و ماهيت من حيث هي ملاحظه نمي شود/ در مشاركت حد و برهان ماهيت موجوده ملاحظه مي شود/ مشاركت حد و برهان / معرفات/ منطق/ شرح منظومه ۹۴/۱۰/۲۸؛ ادامه كلام ابن سينا در تعريف اقسام سه گانه حد « تمام البرهان، مبدء البرهان و نتيجه البرهان »/ در مشاركت حد و برهان، ماهيت موجوده ملاحظه مي شود/ مشاركت حد و برهان/ معرفات/ منطق/ شرح منظومه ۹۴/۱۰/۲۹؛ بيان مثال اول براي اقسام سه گانه حدّ « مبدء البرهان و نتيجه البرهان و تام البرهان » و توضيح مشاركت حد و برهان/ مشاركت حد و برهان/ معرفات/ منطق/ شرح منظومه ۹۴/۱۱/۰۳؛ ادامه ميان مثال اول براي اقسام سه گانه حد « مبدء البرهان و نتيجه البرهان و تمام البرهان » و توضيح مشاركت حد و برهان/ مشاركت حد و برهان/ معرفات/ منطق/ شرح منظومه ۹۴/۱۱/۰۴؛ بيان مثال هاي متعدد براي اقسام سه گانه حد « مبدء البرهان و نتيجه البرهان و تام البرهان » و توضيح مشاركت حد و برهان/ مشاركت حد و برهان / معرفات/ منطق / شرح منظومه ۹۴/۱۱/۰۵؛ تقسيم حد به « تام البرهان » و « مبدء البرهان » و « نتيجه البرهان »/ معرفات/ منطق/ شرح منظومه ۹۴/۱۱/۰۶؛ ادامه تقسيم حد به « تام البرهان » و « مبدء البرهان » و « نتيجه البرهان ». ۲ـ حد را نمي توان با برهان كسب كرد. معرفات/ منطق/ شرح منظومه ۹۴/۱۱/۱۰؛ ادامه اين مطلب كه حد را نمي توان با برهان كسب كرد/ معرفات/ منطق/ شرح منظومه ۹۴/۱۱/۱۱؛ آيا حد وسط براي حد وجود مي توان درست كرد؟/ حد را نمي توان با برهان كسب كرد/ معرفات/ منطق/ شرح منظومه. ۹۴/۱۱/۱۲؛ ادامه اين بحث كه آيا حد وسط براي محدود و حد مي توان درست كرد؟/ حد را نمي توان با برهان كسب كرد/ معرفات/ منطق/ شرح منظومه. ۹۴/۱۱/۱۳؛ ذات و ذاتي را نمي توان به توسط عرضي ثابت كرد/ حد وسط براي محدود و حد نمي توان آورد/ حد را نمي توان با برهان كسب كرد/ معرفات/ منطق/ شرح منظومه ۹۴/۱۱/۱۷؛ بيان كلام شيخ در اين مطلب كه حد را نمي توان با برهان كسب كرد/ حد را نمي توان با برهان كسب كرد/ معرفات/ منطق/ شرح منظومه. ۹۴/۱۱/۱۸؛ حد را نمي توان با برهان اكتساب كرد/ معرفات/ منطق/ شرح منظومه. ۹۴/۱۱/۱۹؛ حد را نمي توان به وسيله ضد كسب كرد/ معرفات/ منطق/ شرح منظومه ۹۴/۱۱/۲۰؛ چگونه مي توان ضدِ حدِ شئ را حد براي ضد قرار داد/ حد را نمي توان بوسيله ضد كسب كرد/ معرفات/ منطق/ شرح منظومه. ۹۴/۱۱/۲۴؛ حد يك شي را نمي توان از طريق قسمت بيان كرد/ معرفات / منطق/ شرح منظومه ۹۴/۱۱/۲۵؛ بيان كلام ابن سينا در تأييد اين مطلب كه حد يك شي را نمي توان از طريق قسمت و از طريق ضد بدست آورد/ حد يك شيء را نمي توان از طريق قسمت بيان كرد/ معرفات منطق/ شرح منظومه ۹۴/۱۱/۲۶؛ حد يك شي را نمي توان از طريق استقراء بيان كرد/ معرفات/ منطق/ شرح منظومه ۹۴/۱۱/۲۷؛ ۱ـ ادامه بيان اين مطلب كه حد يك شي را نمي توان از طريق استقراء بيان كرد ۲ـ حد شي را مي توان از طريق تركيب بدست آورد./ معرفات/ ۹۴/۱۲/۰۱؛ حد شيء را مي توان از طريق تركيب بدست آورد/ معرفات/ منطق/ شرح منظومه. ۹۴/۱۲/۰۲؛ ادامه بيان اين مطلب كه حد شيء را مي توان از طريق تركيب بدست آورد/ معرفات/ منطق/ شرح منظومه. ۹۴/۱۲/۰۴؛ بيان كلام شيخ در بيان اين مطلب كه حد شيء را مي توان از طريق تركيب بدست آورد/ معرفات/ منطق/ شرح منظومه. ۹۴/۱۲/۰۸؛ بعضي از تعريفات، تعريف ناقص هستند چون همه مقومها ذكر نشدند/ معرفات/ منطق/ شرح منظومه. ۹۴/۱۲/۰۹؛ ادامه اين مطلب كه بعضي از تعريفات، تعريف ناقص هستند چون همه مقومها ذكر شدند/ معرفات/ منطق/ شرح منظومه. ۹۴/۱۲/۱۰؛ ادامه اين مطلب كه بعضي از تعريفات، تعريف ناقص هستند چون همه مقومها ذكر شدند/ معرفات/ منطق/ شرح منظومه. ۹۴/۱۲/۱۱؛ بيان تعريف قضيه / قضايا / منطق / شرح منظومه. ۹۴/۱۲/۱۵؛ اـ «قضيه» مترادف با «عقد» است. ۲ـ بيان تقسيم قضيه/ قضايا/ منطق/ شرح منظومه. ۹۴/۱۲/۱۶؛ ۱ـ تعريف قضيه شرطيه و قضيه حمليه. ۲ـ بيان اقسام قضيه شرطيه/ قضايا/ منطق/ شرح منظومه. ۹۴/۱۲/۱۷؛ بيان اقسام قضيه شرطيه منفصله/ بيان اقسام قضيه شرطيه/ بيان اقسام قضيه/ قضايا/ منطق/ شرح منظومه. ۹۴/۱۲/۱۸؛ بيان مثال براي اقسام قضيه شرطيه منفصله/ بيان اقسام قضيه شرطيه منفصله/ قضيه شرطيه/ بيان اقسام قضيه/ قضايا/ منطق/ شرح منظومه. ۹۴/۱۲/۲۲؛ بيان اقسام قضيه حمليه به حسب موضوع/ بيان اقسام قضيه حمليه/ بيان اقسام قضيه/ قضايا/ منطق/ شرح منظومه. ۹۴/۱۲/۲۴؛ ۱ ـ بيان اقسام قضيه حمليه به حسب رابطه و موضوع ۲ ـ بيان سور قضيه حمله و شرطيه/ بيان قضيه حمليه / بيان اقسام قضيه / قضايا/ منطق / شرح منظومه. ۹۴/۱۲/۲۵؛ بيان علت اين كه چرا قضاياي شخصيه در علوم عقليه اعتبار ندارند/ قضايا/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۰۱/۱۴؛ ادامه بيان علت اينكه چرا قضاياي شخصيه در علوم عقليه اعتبار ندارند/ قضايا/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۰۱/۱۵؛ بيان دليل سوم بر اينكه چرا قضاياي شخصيه در علوم عقليه اعتبار ندارند/ چرا قضاياي شخصيه در علوم عقليه اعتبار ندارند/ قضايا/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۰۱/۱۶؛ اگر كلي مجهول از كلي معلوم بدست آمد احكام مشتركه ي جزئيات آن كلي هم معلوم مي شود/ قضاياي شخصيه در علوم عقليه اعتبار ندارند/ قضايا/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۰۱/۱۷؛ ۱ـ در قضيه موجبه، موضوعي كه بر آن حكم مي شود بايد موجود باشد و بيان تقسيم آن به موجبه ي معدوله و موجبه محصله ۲ ـ تقسيم قضيه به لحاظ موضوع به ذهنيه و خارجيه و حقيقيه/ بيان احكام موضوع/ قضايا/ منطق/ شرخ منظومه. ۹۵/۰۱/۲۱؛ بيان تفسير قضيه به لحاظ موضوع به ذهنيه و خارجيه و حقيقيه/بيان احكام موضوع/قضايا/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۰۱/۲۲؛ ادامه بيان تقسيم قضيه به لحاظ موضوع به ذهنيه و خارجيه و حقيقيه / بيان احكام موضوع/ قضايا/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۰۱/۲۴؛ تعريف قضيه حقيقيه/ تقسيم قضيه به لحاظ موضوع به ذهنيه و خارجيه و حقيقيه/ بيان احكام موضوع/ قضايا/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۰۱/۲۸؛ ادامه تعريف قضيه حقيقيه/ تقسيم قضيه به لحاظ موضوع به ذهنيه و خارجيه و حقيقيه/ بيان احكام موضوع/ قضايا/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۰۱/۲۹؛ تقسيم قضيه به لحاظ موضوع به ذهنيه و خارجيه و حقيقيه/ بيان احكام موضوع/ قضايا/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۰۱/۳۰؛ بيان فرق قضيه محصوره و قضيه طبيعيه به اينكه در قضيه طبيعيه حكم بر روي طبيعت مي رود اما در قضيه محصوره نظر به افراد طبيعت مي شود/ بيان احكام موضوع/ قضايا/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۰۱/۳۱؛ ۱ـ بيان فرق قضيه محصوره و قضيه طبيعيه به اينكه در قضيه طبيعيه حكم بر روي طبيعت مي رود اما در قضيه محصوره نظر به افراد طبيعت مي شود/ بيان احكام موضوع ۲ـ بيان اقسام قضيه حمليه به لحاظ محمول/ قضايا/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۰۲/۰۴؛ بيان اقسام قضيه حمليه به لحاظ محمول/ قضايا/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۰۲/۰۵؛ بيان فرق بين قضيه معدوله و قضيه محصله/ بيان اقسام قضيه حمليه به لحاظ محمول / قضايا/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۰۲/۰۶؛ بيان فرق قضيه معدوله با قضيه محصله/ بيان اقسام قضيه حمليه به لحاظ موضوع/ قضايا/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۰۲/۰۷؛ ادامه بيان فرق قضيه معدوله با قضيه محصله/ بيان اقسام قضيه حمليه به لحاظ موضوع/ قضايا/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۰۲/۱۱؛ فرق بين سالبه المحمول با سالبه و محصله چيست؟/ بيان اقسام قضيه حمليه به لحاظ موضوع/ قضايا/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۰۲/۱۲؛ فرق بين سالبه المحمول با سالبه و محصله چيست؟/ بيان اقسام قضيه حمليه به لحاظ موضوع/ قضايا/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۰۲/۱۳؛ بيان تقسيم قضيه حمليه به لحاظ محمول/ قضايا/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۰۲/۱۸؛ بيان معناي « جهت »/ موجهات/ منطق/ شرح منظومه ۹۵/۰۲/۱۹؛ بيان اقسام ضروريه/ بيان اقسام مهمه ي موجهات/ موجهات/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۰۲/۲۰؛ بيان اصناف قضيه ضرورت ذاتيه/ موجبات/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۰۲/۲۱؛ توضيح قضيه مشروطه عامه / بيان اصناف قضيه ضروري ذاتيه / موجهات/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۰۲/۲۵؛ توضيح قضيه وقتيه مطلقه و منتشره مطلقه و ضرورت بشرط المحمول/ بيان اصناف قضيه ضرورت ذاتيه/ موجهات/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۰۲/۲۶؛ توضيح قضيه دائمه و قضيه فعليه و فرق قضيه فعليه با قضيه مطلقه موجهه/ بيان اصناف قضيه ضرورت ذاتيه/ موجهات/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۰۲/۲۷؛ ۱ـ ادامه بيان فرق قضيه فعليه با قضيه مطلقه موجهه ۹۵/۰۲/۲۸