آرشيو دروس خارج فقه آيت الله شيخ محمد تقي شهيدي پور زنجاني۹۶-۹۵
مشخصات كتاب:
سرشناسه:شهيدي پور زنجاني، محمدتقي
عنوان و نام پديدآور:آرشيو دروس خارج فقه آيت الله شيخ محمد تقي شهيدي پور زنجاني۹۶-۹۵ /محمد تقي شهيدي پور زنجاني.
به همراه صوت دروس
منبع الكترونيكي : سايت مدرسه فقاهت
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان، ۱۳۹۶.
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع: خارج فقه
عناوين اصلي كتاب شامل:
صلا/نماز جمعه /معناي حرمت نماز جمعه و ادله قائلين به وجوب تعييني ۹۵/۰۶/۱۵؛ صلا الجمعه/ادله قول به وجوب تعييني /مناقشات در استدلال به آيه سوره جمعه ۹۵/۰۶/۱۶؛ محرمات در شريعت/مجسمه سازي /ادله حرمت(بررسي اجماع و روايت اول) ۹۵/۰۶/۱۷؛ صلا جمعه/ادله قول به وجوب تعييني /بررسي آيه دوم و روايت اول ۹۵/۰۶/۲۰؛ كتاب الصلاه/ادله وجوب تعييني نماز جمعه /روايت اول/مناقشات ۹۵/۰۶/۲۱؛ كتاب الصلا/ادله وجوب تعييني نماز جمعه /روايت دوم/تقريب استدلال و مناقشات ۹۵/۰۶/۲۳؛ المحرمات في الشريعه/حرمت مجسمه سازي /بررسي روايت اول و دوم ۹۵/۰۶/۲۴؛ كتاب الصلا/ادله وجوب تعييني نماز جمعه /روايت دوم/ تقريب استدلال و مناقشات /و روايت سوم ۹۵/۰۶/۲۷؛ كتاب الصلا/ادله قول به وجوب تعييني نماز جمعه /روايات/روايت سوم و چهارم و پنجم ۹۵/۰۶/۲۸؛ كتاب الصلا/أدله وجوب تعييني نماز جمعه /روايات/روايت پنجم و ششم و هفتم ۹۵/۰۶/۲۹؛ المحرمات في الشريعه/حرمت مجسمه سازي /بررسي أدله روايي ۹۵/۰۶/۳۱؛ كتاب الصلا/أدله وجوب تعييني نماز جمعه /روايات/ مناقشات مرحوم خويي ۹۵/۰۷/۰۳؛ كتاب الصلا/أقوال در حكم نماز جمعه /بررسي قول دوم و سوم ۹۵/۰۷/۰۴؛ كتاب الصلا/قول به عدم مشروعيت نماز جمعه /بررسي أدله ۹۵/۰۷/۰۵؛ كتاب الصلا/قول به عدم مشروعيت نماز جمعه در عصر غيبت /بررسي أدله ۹۵/۰۷/۰۶؛ المحرمات في الشريعه/مجسمه سازي و نقاشي /أدله حرمت نقاشي حيوان ذي روح ۹۵/۰۷/۰۷؛ كتاب الصلا/نماز جمعه -نوافل /نتيجه نهايي و بيان قول خامس-اهميت نوافل يوميه ۹۵/۰۷/۲۵؛ كتاب الصلا/نوافل يوميه /اهميت و تعداد نوافل ۹۵/۰۷/۲۶؛ كتاب الصلا/نوافل /عدد نوافل-كيفيت نافله عشاء ۹۵/۰۷/۲۷؛ المحرمات في الشريعه/لهو و غناء /حرمت استعمال آلات لهوي ۹۵/۰۷/۲۸؛ كتاب الصلا/نوافل يوميه /حكم نوافل در سفر ۹۵/۰۸/۰۱؛ كتاب الصلا/حكم نافله عشاء در سفر /بررسي سندي كتاب علل فضل بن شاذان ۹۵/۰۸/۰۲؛ كتاب الصلا/حكم نافله در سفر /أدله مشروعيت نافله عشاء ۹۵/۰۸/۰۳؛ كتاب الصلا/نوافل يوميه /تبعيض در اتيان نوافل ۹۵/۰۸/۰۴؛ متن درس خارج فقه استاد محمد تقي شهيدي - چهارشنبه ۵ آبان ماه ۹۵/۰۸/۰۵؛ كتاب الصلا/نوافل /تعداد نوافل در روز جمعه/مشروعيّت نافله يك ركعتي و چهار ركعتي ۹۵/۰۸/۰۹؛ كتاب الصلا/نوافل /مشروعيت نافله به صورت غير دو ركعتي/بررسي سندي و دلالي روايت مستطرفات سرائر ۹۵/۰۸/۱۰؛ كتاب الصلا/نوافل /كميّت مشروع در نوافل ۹۵/۰۸/۱۱؛ محرمات/لهو /معناي لهو ۹۵/۰۸/۱۲؛ كتاب الصلا/نوافل /اتّصال وانفصال بين شفع و وتر/مشروعيت قنوت در شفع ۹۵/۰۸/۱۵؛ كتاب الصلا/نوافل /استحباب قنوت در نماز شفع/قنوت دوم در وتر/استحباب غفيله ۹۵/۰۸/۱۶؛ كتاب الصلا/نوافل /استحباب نماز غفيله/ادغام نماز غفيله در نافله مغرب ۹۵/۰۸/۱۸؛ محرمات/لهو و غناء /ضرب و استماع آلات لهو/أدله حرمت غناء ۹۵/۰۸/۱۹؛ كتاب الصلاة/نوافل /معناي الصلاة الوسطي/خواندن نافله به صورت نشسته ۹۵/۰۸/۲۲؛ كتاب الصلا/نوافل /كيفيّت نافله/استحباب تضاعف در فرض اتيان نافله جالساً ۹۵/۰۸/۲۳؛ متن درس خارج فقه استاد محمد تقي شهيدي - دوشنبه ۲۴ آبان ماه ۹۵/۰۸/۲۴؛ كتاب الصلا/اوقات نماز هاي يوميه /ابتدا و انتهاي وقت نماز ظهر ۹۵/۰۸/۲۵؛ كتاب الصلا/اوقات نماز هاي يوميه /حرمت تأخير نماز از وقت فضيلت/أدله ۹۵/۰۹/۱۴؛ كتاب الصلا/اوقات نماز هاي يوميه /أدله حرمت تأخير نماز از وقت فضيلت/تقويت استدلال به روايت چهارم ۹۵/۰۹/۱۵؛ كتاب الصلا/اوقات نماز هاي يوميه /أدله حرمت تأخير نماز از وقت فضيلت ۹۵/۰۹/۱۶؛ محرّمات/غناء /اختصاص حرمت به صورت اقتران غناء به محرّمات ديگر ۹۵/۰۹/۱۷؛ كتاب الصلا/اوقات نماز هاي يوميه /أدله حرمت تأخير نماز از وقت فضيلت ۹۵/۰۹/۲۰؛ كتاب الصلا/اوقات نماز هاي يوميه /حرمت تأخير نماز از وقت فضيلت/وقت نماز عصر ۹۵/۰۹/۲۱؛ كتاب الصلا/حرمت تأخير نماز از وقت فضيلت /آخر وقت نماز ظهر/آخر وقت نماز عصر ۹۵/۰۹/۲۲؛ كتاب الصلا/أوقات نماز هاي يوميه /آخر وقت اختياري نماز عصر/وقت مختص و مشترك ۹۵/۰۹/۲۳؛ محرّمات/حرمت غناء /أدله اختصاص حرمت غناء به صورت اقتران به محرمات ديگر ۹۵/۰۹/۲۴؛ كتاب الصلاه/اوقات نماز هاي يوميه /وقت مختص و مشترك/ ثمرات قول به وقت مختص ۹۵/۰۹/۲۸؛ كتاب الصلا/أوقات نماز هاي يوميه /وقت مختص و مشترك/ثمرات و فروع بحث ۹۵/۰۹/۲۹؛ كتاب الصلا/اوقات نماز هاي يوميه /وقت مختص و مشترك/ثمرات/أدله قول به وقت مختص ۹۵/۰۹/۳۰؛ كتاب الصلا/حرمت غنا /أدله اختصاص حرمت غنا به صورت اقتران به محرمات ديگر ۹۵/۱۰/۰۱؛ كتاب الصلا/أوقات نماز هاي يوميه /أدله قول به وقت مختص ۹۵/۱۰/۰۴؛ كتاب الصلا/أقات نماز هاي يوميه /أدله قول به وقت مختص/ادامه روايت أول/روايت دوم ۹۵/۱۰/۰۵؛ كتاب الصلا/اوقات نماز هاي يوميه /أدله قول به وقت مختص/روايت دوم/بررسي محمد بن سنان ۹۵/۱۰/۰۶؛ كتاب الصلا/اوقات نماز هاي يوميه /أدله قول به وقت مختص/نتيجه بحث ۹۵/۱۰/۰۷؛ محرمات/غنا /أدله اختصاص حرمت غنا به صورت اقتران به محرم آخر/معناي غنا ۹۵/۱۰/۰۸؛ كتاب الصلا/اوقات نماز هاي يوميه /وقت مختص/نتيجه أدله/أصل عملي در مسأله ۹۵/۱۰/۱۱؛ كتاب الصلا/اوقات نماز هاي يوميه /وقت مختص و مشترك/أصل عملي در مسأله ۹۵/۱۰/۱۲؛ كتاب الصلا/اوقات نماز هاي يوميه /وقت مختص و مشترك/نكات باقيمانده راجع به مرجّح و أصل عملي ۹۵/۱۰/۱۳؛ كتاب الصلا/اوقات نماز هاي يوميه /آخر وقت مغرب و عشاء/بررسي اجمالي أدله أقوال ۹۵/۱۰/۱۴؛ محرمات/غنا /معناي غنا/شرطيّت باطل بودن كلام در صدق غنا ۹۵/۱۰/۱۵؛ كتاب الصلا/اوقات نماز هاي يوميه /آخر وقت مغرب و عشاء/بررسي قول صاحب حدائق ۹۵/۱۰/۱۸؛ كتاب الصلا/اوقات نماز هاي يوميه /آخر وفت مغرب و عشاء/بررسي قول صاحب حدائق راجع به طائفه رابعه ۹۵/۱۰/۱۹؛ محرمات/شرطيّت باطل بودن مضمون كلام در صدق غنا /بررسي أقوال ۹۵/۱۰/۲۲؛ كتاب الصلا/اوقات نماز هاي يوميه /وقت مغرب و عشاء/بررسي قول به وجوب مبادرت به مغرب قبل از سقوط شفق ۹۵/۱۰/۲۵؛ كتاب الصلا/وقت مغرب و عشاء /آخر وقت مغرب/ ابتداي وقت عشاء ۹۵/۱۰/۲۶؛ كتاب الصلا/اوقات نمازهاي يوميه /آخر وقت مغرب/آخر وقت عشاء ۹۵/۱۰/۲۷؛ كتاب الصلا/اوقات نماز هاي يوميه /آخر وقت نماز عشاء ۹۵/۱۰/۲۸؛ محرمات/غناء /شرطيت باطل بودن مضمون كلام در صدق غنا/مستثنيات غنا ۹۵/۱۰/۲۹؛ كتاب الصلا/اوقات نماز هاي يوميه /انتهاي وقت نماز صبح ۹۵/۱۱/۰۲؛ كتاب الصلا/اوقات فرائض /انتهاي وقت نماز صبح/انتهاي وقت نماز جمعه ۹۵/۱۱/۰۳؛ كتاب الصلا/اوقات الفرائض /انتهاي وقت نماز جمعه ۹۵/۱۱/۰۴؛ كتاب الصلا/اوقات فرائض /انتهاي وقت نماز جمعه ۹۵/۱۱/۰۵؛ محرمات/غنا و قمار /مستثنيات حرمت غنا/شطرنج ۹۵/۱۱/۰۶؛ كتاب الصلا/اوقات فرائض /انتهاي وقت نماز جمعه/علامات زوال شمس ۹۵/۱۱/۰۹؛ كتاب الصلا/اوقات فرائض /محقِّق غروب شمس استتار قرص يا زوال حمره مشرقيه ۹۵/۱۱/۱۰؛ كتاب الصلا/اوقات فرائض /محقِّق غروب شمس/ روايات مربوط به تحقّق غروب با زوال حمره مشرقيه ۹۵/۱۱/۱۱؛ كتاب الصلا/اوقات فرائض /محقِّق غروب شمس/مقتضاي جمع بين روايات ۹۵/۱۱/۱۲؛ محرّمات/قِمار /أقسام/قسم أول و دوم ۹۵/۱۱/۱۳؛ كتاب الصلا/اوقات فرائض /محقِّق غروب شمس/جمع بين روايات/جمع مرحوم خويي ۹۵/۱۱/۱۶؛ كتاب الصلا/اوقات فرائض /محقِّق غروب شمس/تعارض روايات/جمع مرحوم خويي ۹۵/۱۱/۱۷؛ كتاب الصلا/اوقات فرائض /محقِّق غروب شمس/تعارض روايات/جمع مرحوم خويي ۹۵/۱۱/۱۸؛ كتاب الصلا/اوقات فرائض /محقِّق غروب شمس/تعارض روايات/جمع مرحوم خويي ۹۵/۱۱/۱۹؛ محرمات/قمار /قسم دوم لعب با آلات قمار بدون برد و باخت مالي ۹۵/۱۱/۲۰؛ كتاب الصلا/اوقات فرائض /محقِّق غروب شمس/تعارض روايات/نظر بزرگان در جمع بين دو طائفه ۹۵/۱۱/۲۶؛ محرمات/قمار /قسم ثاني لعب با آلات قمار بدون رهان/أدله حرمت ۹۵/۱۱/۲۷؛ كتاب الصلا/اوقات فرائض /محقِّق غروب شمس/جمع بين دو طائفه از روايات ۹۵/۱۱/۳۰؛ كتاب الصلا/اوقات فرائض /محقِّق غروب شمس/جمع استاد در حل تعارض بين روايات ۹۵/۱۲/۰۱؛ كتاب الصلا/اوقات فرائض /محقِّق غروب شمس/تعارض روايات/مرجّحات و أصل عملي ۹۵/۱۲/۰۲؛ كتاب الصلا/اوقات فرائض /منتهاي وقت نماز مغرب و عشاء/ معيار در منتصف الليل ۹۵/۱۲/۰۳؛ كتاب الصلا/اوقات فرائض /لعب با آلات قمار بدون رهان-لعب با غير آلات قمار با رهان ۹۵/۱۲/۰۴؛ كتاب الصلا/اوقات فرائض /منتهاي شب (طلوع فجر يا طلوع شمس) ۹۵/۱۲/۰۷؛ كتاب الصلا/اوفات فرائض /منتهاي شب(معيار در تعيين منتصف الليل) ۹۵/۱۲/۰۸؛ كتاب الصلاه/اوقات فرائض /منتهاي شب/أدله روايي مشهور بر اتمام ليل با طلوع فجر ۹۵/۱۲/۰۹؛ كتاب الصلاه/اوقات فرائض /منتهاي وقت مغرب و عشاء(منتصف الليل)/منتهاي شب ۹۵/۱۲/۱۴؛ كتاب الصلاه/اوقات فرائض /منتهاي وقت نماز مغرب و عشاء(منتصف الليل)/منتهاي شب ۹۵/۱۲/۱۵؛ كتاب الصلاه/اوقات فرائض /وقت نماز صبح/زمان طلوع فجر صادق ۹۵/۱۲/۱۶؛ كتاب الصلاه/اوقات فرائض /زمان طلوع فجر صادق/طلوع فجر در ليالي مقمره ۹۵/۱۲/۱۷؛ محرّمات/قمار /بررسي أدله حرمت لعب مع الرهان با غير آلات قمار ۹۵/۱۲/۱۸؛ كتاب الصلاه/اوقات فرائض /وقت نماز صبح/طلوع فجر در ليالي مقمره ۹۵/۱۲/۲۱؛ كتاب الصلاه/اوقات فرائض /طلوع فجر در ليالي مقمره/فرع نماز در مناطق قطبي ۹۵/۱۲/۲۲؛ كتاب الصلاه/اوقات فرائض /طلوع فجر در ليالي مقمره/حكم نماز در مناطق قطبي ۹۵/۱۲/۲۳؛ كتاب الصلاه/اوقات فرائض /مسائل مستحدثه ۹۵/۱۲/۲۴؛ محرمات/قمار /لعب با غير آلات قمار مع الرهان/أدله روايي حرمت ۹۵/۱۲/۲۵؛ كتاب الصلاه/اوقات فرائض /نماز و روزه در سفينه فضايي/مسأله دوم عروه ۹۶/۰۱/۰۶؛ مسأله دوم عروه(خواندن نماز عصر در وقت مختص ظهر) /اوقات فرائض /كتاب الصلاة ۹۶/۰۱/۰۷؛ مسأله دوم و سوم عروه /اوقات فرائض /كتاب الصلاة ۹۶/۰۱/۰۸؛ حكم بازي با غير آلات قمار همراه برد و باخت و بدون برد و باخت /قمار /محرمات ۹۶/۰۱/۰۹؛ كتاب الصلاه/اوقات فرائض /مسأله دوم و سوم عروه/ثمره قول به وقت مختص و مشترك ۹۶/۰۱/۱۴؛ كتاب الصلاه/اوقات فرائض /بررسي مسأله سوم صاحب عروه/ثمره قول به وقت مختص ۹۶/۰۱/۱۵؛ محرمات/قمار /مطالب باقيمانده راجع به قمار ۹۶/۰۱/۱۶؛ كتاب الصلاه/اوقات نماز هاي يوميه /بررسي مسأله سوم و چهارم از عروه ۹۶/۰۱/۱۹؛ كتاب الصلاه/اوقات نماز هاي يوميه /ادامه بررسي مسأله چهارم عروه ۹۶/۰۱/۲۰؛ كتاب الصلاه/اوقات نماز هاي يوميه /ادامه مسأله چهارم از مسائل عروه ۹۶/۰۱/۲۱؛ محرمات/قمار /مطالب باقيمانده ۹۶/۰۱/۲۳؛ كتاب الصلاه/اوقات فرائض /دليل قاعده من أدرك/مسأله پنجم صاحب عروه(عدول از نماز سابق به لاحق) ۹۶/۰۱/۲۶؛ كتاب الصلاه/اوقات نماز هاي يوميه /مستند قاعده من أدرك/مسأله ششم عروه ۹۶/۰۱/۲۷؛ كتاب الصلاه/اوقات فرائض /مسأله هفتم عروه (استحباب تفريق بين دو نماز) ۹۶/۰۱/۲۸؛ كتاب الصلاه/اوقات فرائض /نكته باقيمانده از مسأّله ششم/مسأله هفتم عروه (أدله استحباب تفريق) ۹۶/۰۱/۲۹؛ محرمات/غيبت /أدله حرمت/كبيره بودن غيبت ۹۶/۰۱/۳۰؛ كتاب الصلاه/اوقات نماز هاي يوميه /تفريق بين دو نماز/تزاحم بين وقت فضيلت و نماز جماعت ۹۶/۰۲/۰۲؛ كتاب الصلاه/اوقات نماز هاي يوميه /ادامه مسأله نهم عروه (تزاحم بين وقت فضيلت و نماز جماعت) ۹۶/۰۲/۰۴؛ محرمات/غيبت /تعريف غيبت ۹۶/۰۲/۰۶؛ كتاب الصلاه/اوقات نماز هاي يوميه /ادامه مسأله نهم (تزاحم بين وقت فضيلت و نماز جماعت) ۹۶/۰۲/۰۹؛ كتاب الصلاه/اوقات فرائض و رواتب /حكم درك يك ركعت نماز با تيمم در وقت/منتهاي وقت نافله ظهر و عصر ۹۶/۰۲/۱۰؛ منتهاي نافله ظهر و عصر/تقديم نافله بر زوال /اوقات رواتب /كتاب الصلاه ۹۶/۰۲/۱۱؛ منتهاي وقت نافله ظهر و عصر/تقديم نافله ظهر و عصر بر زوال /اوقات رواتب /كتاب الصلاه ۹۶/۰۲/۱۲؛ بررسي كبيره بودن گناه غيبت /غيبت /محرمات ۹۶/۰۲/۱۳؛ تقديم نافله ظهر و عصر بر زوال /اوقات رواتب /كتاب الصلاه ۹۶/۰۲/۱۶؛ وقت نافله روز جمعه /اوقات رواتب /كتاب الصلاة ۹۶/۰۲/۱۷؛ نافله روز جمعه/منتهاي وقت نافله مغرب /اوقات واتب /كتاب الصلاة ۹۶/۰۲/۱۸؛ وقت نافله مغرب و عشاء/وقت نافله صبح /اوقات رواتب /كتاب الصلاة ۹۶/۰۲/۱۹؛ تعريف غيبت /غيبت /محرّمات ۹۶/۰۲/۲۰؛ وقت نافله صبح /اوقات رواتب /كتاب الصلاة ۹۶/۰۲/۲۳؛ وقت نافله صبح /اوقات رواتب /كتاب الصلاة ۹۶/۰۲/۲۴؛ وقت نافله صبح /اوقات رواتب /كتاب الصلاة ۹۶/۰۲/۲۵؛ منتهاي وقت نافله صبح/ابتداي وقت نماز شب /اوقات رواتب /كتاب الصلاة ۹۶/۰۲/۲۶؛ شرائط صدق غيبت /غيب /محرّمات ۹۶/۰۲/۲۷؛ ابتداي وقت نماز شب /اوقات رواتب /كتاب الصلاة ۹۶/۰۲/۳۰؛ ابتداي وقت نماز شب /اوقات رواتب /كتاب الصلاة ۹۶/۰۲/۳۱؛ ابتداي وقت نماز شب /اوقات رواتب /كتاب الصلاة ۹۶/۰۳/۰۱