آرشيو دروس كلام استاد محمد حسين حشمت پور۹۶-۹۵
مشخصات كتاب:
سرشناسه: حشمت پور، بشير محمد حسين
عنوان و نام پديدآور:آرشيو دروس كلام استاد محمد حسين حشمت پور۹۶-۹۵/محمد حسين حشمت پور.
به همراه صوت دروس
منبع الكترونيكي : سايت مدرسه فقاهت
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان، ۱۳۹۶.
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع: كلام
عناوين اصلي كتاب شامل:
ذات خدا متغير ۹۵/۱۰/۰۹؛ ايمان و جند سوال مرتبط ۹۵/۱۰/۱۶؛ فيزيك كوانتوم ۹۵/۱۰/۲۳؛ آيا ابن سينا مي خواهد نقش صورتهاي ذهني در پروسه ي شناخت را برجسته نمايد؟ يعني مي خواهد بگويد  كه ذهن ما ارتباط مستقيمش با همين صورتهاي ذهني است نه با شيء خارجي؟ ۹۵/۱۱/۰۷؛ بعضي روايات فلسفه را رد ميكند ۹۵/۱۱/۱۳؛ شروع فلسفه ۹۵/۱۱/۱۸؛ با توجه به اينكه علم منطق براي آنست كه خطاهاي ذهن مشخص وجلوگيري شود,آيا كسيكه رياضي و منطق رياضي خوانده براي فهم فلسفه نيازي به خواندن منطق قديم دارد؟ ۹۵/۱۱/۲۱؛ اختلاف در تعريف لذت ۹۵/۱۲/۱۹؛ كامل ترين و جامع ترين برهان اثبات وجود خدا ۹۵/۱۲/۲۶؛ تعريف مجرد و مادي و بهترين دليل بر موجود مجرد ۹۶/۰۱/۱۷؛ معنا داري واقعيت ۹۶/۰۱/۳۱؛ ارتباط اهداف و وروابط اجتماعي ۹۶/۰۲/۱۴؛ نقش الفاظ در تفكر ۹۶/۰۲/۲۱