آرشيو دروس منظومه استاد محمد حسين حشمت پور۹۶-۹۵
مشخصات كتاب:
سرشناسه: حشمت پور، بشير محمد حسين
عنوان و نام پديدآور:آرشيو دروس منظومه استاد محمد حسين حشمت پور۹۶-۹۵/محمد حسين حشمت پور.
به همراه صوت دروس
منبع الكترونيكي : سايت مدرسه فقاهت
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان، ۱۳۹۶.
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع: منظومه
عناوين اصلي كتاب شامل:
بيان قضيه ي موجهه ي مركبه/ موجهات/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۰۶/۱۴؛ لفظ « لا دوام » و « لا ضرورة » كه در قضاياي مركبه مي آيد اشاره به چه قضيه اي دارد/ بيان قضيه ي موجهه مركبه/ موجهات/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۰۶/۱۵؛ بيان كلام شيخ اشراق مبني بر اينكه همه ي جهات به يك جهت بر مي گردند/ موجهات/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۰۶/۱۶؛ ادامه بيان كلام شيخ اشراق مبني بر اينكه همه ي جهات به يك جهت برمي گردند/ موجهات/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۰۶/۱۷؛ آيا كلام شيخ اشراق مبني بر اينكه همه ي جهات به يك جهت برمي گردند ترجيح دارد بر كلام ساير علماي منطق كه همه جهات را به يك جهت برنمي گردانند؟/ موجبات/منطق/شرح منظومه. ۹۵/۰۶/۲۰؛ بيان تعريف نقيض و حكم آن/ موجهات/منطق/شرح منظومه. ۹۵/۰۶/۲۱؛ بيان وحدت در تناقض/ بيان تناقض منطقي/ بيان تناقض و احكام آن/ موجهات/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۰۶/۲۳؛ ۱ـ بيان ارجاع وحدات ۸ گانه به ۲ مورد يا يك مورد ۲ـ اضافه كردن وحدت حمل به وحدات ۸ گانه/ بيان وحدات در تناقض/ بيان تناقض منطقي/ بيان تناقض و احكام آن/ موجهات/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۰۶/۲۴؛ ۱ ـ ادامه بيان اضافه كردن وحدت حمل به وحدات ۸ گانه/ بيان وحدات در تناقض/ بيان تناقض منطق/ بيان تناقض و احكام آن/ ۲ ـ بيان تضاد بين دو قضيه/ بيان تضاد/ موجهات/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۰۶/۲۷؛ ۱ـ ادامه بيان تضاد بين دو قضيه/ بيان تضاد ۲ـ بيان نقيضِ موجهات بسيطه/ بيان نقيض موجهات/ موجهات/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۰۶/۲۸؛ بيان نقيض مشروطه عامه/ بيان نقيض موجهات بسيطه/ بيان نقيض موجهات/ موجهات/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۰۶/۲۹؛ بيان نقيض قضيه دائمه و قضيه عرفيه ي عامه و قضيه ي ضروريه وقتيه و ضروريه منتشره / بيان نقيض موجهات بسيطه/ بيان نقيض موجهات/ موجهات/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۰۶/۳۱؛ بيان نقيض موجهات مركبه ي كليه/ بيان نقيض موجهات مركبه/ بيان نقيض موجهات/ موجهات/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۰۷/۰۳؛ بيان نقيض موجهات مركبه ي جزئيه/ بيان نقيض موجهات مركبه/ بيان نقيض موجهات/ موجهات/ منطق/ شرح منظومه ۹۵/۰۷/۰۴؛ در قضيه سالبه آيا نسبت ايجابي رفع مي شود يا نسبت سلبي حاصل مي شود؟/ موجهات/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۰۷/۰۵؛ كلام مرحوم صدرا در اين مطلب كه در قضيه سالبه آيا نسبت ايجابي رفع مي شود يا نسبت سلبي حاصل مي شود؟/ موجهات/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۰۷/۰۶؛ ادامه كلام مرحوم صدرا در اين مطلب كه در قضيه سالبه آيا نسبت ايجابي رفع مي شود يا نسبت سلبي حاصل مي شود/ موجهات/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۰۷/۰۷؛ ادامه اين بحث كه در قضيه سالبه آيا نسبت ايجابي رفع مي شود يا نسبت سلبي حاصل مي شود/ موجهات/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۰۷/۲۵؛ ۱ـ  ادامه اين بحث كه در قضيه سالبه آيا نسبت ايجابي رفع مي شود يا نسبت سلبي حاصل مي شود۲ـ بيان عكس مستوي / موجهات/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۰۷/۲۶؛ بيان تعريف عكس مستوي/ عكس مستوي/ موجهات/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۰۷/۲۷؛ ۱ـ ادامه بيان تعريف عكس مستوي/ ۲ـ فايده عكس مستوي/ عكس مستوي/ موجهات/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۰۷/۲۸؛ عكس موجبه كليه، موجبه جزئيه مي شود نه موجبه كليه ۲ ـ  عكس سالبه كليه، سالبه كليه/ بيان قوانين عكس مستوي/ عكس مستوي/ موجهات/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۰۸/۰۱؛ بيان دليل بر اينكه عكس سالبه كليه، سالبه كليه است و بيان دليل بر اينكه سالبه جزئيه عكس ندارد/ بيان قوانين عكس مستوي/ عكس مستوي/ موجهات/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۰۸/۰۲؛ آيا قضيه منفصله داراي عكس است؟/ بيان قوانين عكس مستوي/ عكس مستوي/ موجهات/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۰۸/۰۳؛ بيان عكس كردن جهت در ضرورت مطلقه و دائمه مطلقه و عرفيه عامه و مشروطه عامه/ بيان نحوه تبديل جهت در عكس مستوي/ بيان قوانين عكس مستوي/ عكس مستوي/ موجهات/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۰۸/۰۴؛ بيان نحوه تبديل جهت به عكس مستوي در قضيه مشروطه خاصه و عرفيه خاصه/ بيان نحوه تبديل جهت در عكس مستوي/ بيان قوانين عكس مستوي/ عكس مستوي/ موجهات/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۰۸/۰۵؛ ادامه بيان نحوه تبديل جهت به عكس مستوي در قضيه مشروطه خاصه و عرفيه خاصه/ بيان نحوه تبديل جهت در عكس مستوي/ بيان قوانين عكس مستوي/ عكس مستوي/ موجهات/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۰۸/۰۹؛ ۱ ـ بيان نحوه تبديل جهت به عكس مستوي در قضيه وجوديه لا دائمه و وجوديه لا ضروريه و وقتيه و منتشره و فعليه ۲ ـ بيان نحوه تبديل جهت عكس مستوي در قضيه ممكنه عامه و ممكنه خاصه/ بيان نحوه تبديل جهت در عكس مستوي/ بيان قوانين عكس مستوي/ عكس مستوي/ موجهات/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۰۸/۱۰؛ ادامه بيان تبديل جهت به عكس مستوي در قضيه ممكنه عامه و ممكنه خاصه/ بيان نحوه تبديل جهت در عكس مستوي/ بيان قوانين عكس/ عكس مستوي/ موجهات/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۰۸/۱۱؛ بيان كلام ابن سينا در تبديل جهت به عكس مستوي در قضيه ممكنه عامه و ممكنه خاصه/ بيان تحوه تبديل جهت در عكس مستوي/ بيان قوانين عكس/ عكس مستوي/ موجهات/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۰۸/۱۲؛ بيان قضاياي سوالبي كه داراي عكس هستند/ بيان عكس سوالب/ بيان نحوه تبديل جهت در عكس مستوي/ بيان قوانين عكس/ عكس مستوي/ موجهات/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۰۸/۱۵؛ بيان قضاياي سوالبي كه داراي عكس نيستند/ بيان عكس سوالب/ بيان نحوه تبديل جهت در عكس مستوي/ بيان قوانين عكس/ عكس مستوي/ موجهات/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۰۸/۱۶؛ به چه علت قضيه وقتيه داراي عكس نيست/ بيان قضاياي سوالبي كه داراي عكس نيستند/ بيان عكس سوالب/ بيان نحوه تبديل جهت در عكس مستوي/ بيان قوانين عكس/ عكس مستوي/ موجهات/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۰۸/۱۸؛ ادامه بيان اين مطلب كه به چه علت قضيه وقتيه داراي عكس نيست/ بيان قضاياي سوالبي كه داراي عكس نيستند/ بيان عكس سوالب/ بيان نحوه تبديل جهت در عكس مستوي/ بيان قوانين عكس/ عكس مستوي/ موجهات/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۰۸/۱۹؛ بيان عكس نقيض/ موجهات/ منطق/ شرح منظومه ۹۵/۰۹/۱۳؛ بيان تعريف قياس/ قياس/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۰۹/۱۴؛ ادامه بيان تعريف قياس/ قياس/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۰۹/۱۵؛ ادامه بيان تعريف قياس/ قياس/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۰۹/۱۶؛ ادامه بيان تعريف قياس/ قياس/ منطق/ شرح منظومه ۹۵/۰۹/۱۷؛ بيان اقوال در اينكه نتيجه با مقدمتين چه رابطه اي دارد/ قياس/ منطق/ شرح منظومه ۹۵/۰۹/۲۰؛ ادامه بيان اقوال در اينكه نتيجه با مقدمتين چه رابطه اي دارد/ قياس/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۰۹/۲۱؛ ادامه بيان اقوال در اينكه نتيجه با مقدمتين چه رابطه اي دارد/ قياس/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۰۹/۲۲؛ بيان قول حكما در رابطه ي نتيجه با مقدمتين/ بيان اقوال در رابطه نتيجه با مقدمتين/ قياس/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۰۹/۲۳؛ بيان قول اول در كيفيت فيضان صور عقليه بر نفوس/ بيان كيفيت فيضان صور عقليه بر نفوس/ بيان قول حكما در رابطه ي نتيجه با مقدمتين/ بيان اقوال در رابطه ي نتيجه با مقدمتين/ قياس/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۰۹/۲۴؛ ۱ ـ بيان ضرب ششم از ضروب منتج شكل ثالث/ بيان ضروب منتج شكل ثالث/ ۲ ـ بيان ضروب منتج شكل چهارم/ بيان ضروب منتج قياس/ بيان اقسام قياس/ قياس/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۱۱/۱۶؛ ۱ـ بيان حكمي از احكام شكل سوم/ بيان ضروب منتج قياس/ بيان اقسام قياس/ قياس/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۱۱/۱۷؛ بيان قياس اقتراني شرطي/ قياس/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۱۱/۱۸؛ ادامه بيان اقسام قياس اقتراني شرطي/ بيان قياس اقتراني شرطي/ قياس/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۱۱/۱۹؛ ادامه بيان اقسام قياس اقتراني شرطي/ بيان قياس اقتراني شرطي/ قياس/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۱۱/۲۰؛ بيان قياس استثنائي/ بيان اقسام قياس/ قياس/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۱۱/۲۶؛ بيان ضروبِ منتج قياس استثنائي اتصالي و انفصالي/ بيان اقسام قياس استثنائي اتصالي/ بيان اقسام قياس/ قياس/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۱۱/۲۷؛ بيان قياس خلف/ بيان اقسام قياس/ قياس/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۱۱/۳۰؛ ۱ـ قياس خلف، بر خلاف قياس مستقيم مي باشد و مركب از اقتراني و استثنائي است/ بيان احكام قياس خلف/ ۲ـ بيان استقراء/ قياس/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۱۲/۰۱؛ استقراء تام مفيد يقين است اما استقراء ناقص مفيد يقين نيست/ استقراء و تمثيل/ قياس/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۱۲/۰۲؛ بيان تعريف تمثيل/ تمثيل/ قياس/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۱۲/۰۳؛ ادامه بيان تعريف تمثيل/ تمثيل/ قياس/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۱۲/۰۴؛ بيان راه اول بر اينكه چرا حكم در تمثيل معلل به جامع است/ بيان احكام تمثيل/ تمثيل/ قياس/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۱۲/۰۷؛ طريقه دوم بر اينكه چرا حكم در تمثيل معلَّل به جامع است/ بيان احكام تمثيل/ تمثيل/ قياس/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۱۲/۰۸؛ ادامه طريقه دوم بر اينكه چرا تمثيل معلَّل به جامع است/ بيان احكام تمثيل/ تمثيل/ قياس/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۱۲/۰۹؛ بيان اقسام صناعات خمس/ بيان صناعات خمس/ منطق/ شرح منظومه ۹۵/۱۲/۱۴؛ عمده در صناعات خمس، برهان و مغالطه است/ بيان صناعات خمس/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۱۲/۱۵؛ مقدمات برهان بايد يقيني باشند/ صناعات خمس/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۱۲/۱۶؛ تعريف يقين/ مقدمات برهان بايد يقيني باشند/ بيان مقدمات برهان/ صناعات خمس/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۱۲/۱۷؛ بيان اقسام ضرورياتي كه مي توانند مقدمه ي برهان قرار بگيرند/ مقدمات برهان بايد ضروري باشند/ مقدمات برهان/ برهان/ صناعات خمس/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۱۲/۱۸؛ بيان اقسام ضرورياتي كه مي توانند مقدمه ي برهان قرار بگيرند/ مقدمات برهان بايد ضروري باشند/ مقدمات برهان/ برهان/ صناعات خمس/ منطق/ شرح منظومه ۹۵/۱۲/۲۱؛ بيان فرق عقل هيولاني و عقل بالملكه/ بيان اقسام ضرورياتي كه مي توانند مقدمه ي برهان قرار بگيرند/ مقدمات برهان بايد ضروري باشند/ مقدمات برهان/ برهان/ صناعات خمس/ منطق/ شرع منظومه. ۹۵/۱۲/۲۲؛ بيان وجه ضبط در اقسام ضروريات ششگانه كه مي توانند مقدمه ي برهان قرار بگيرند/ مقدمات برهان بايد ضروري باشند/ مقدمات برهان/ برهان/ صناعات خمس/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۱۲/۲۳؛ بيان معناي اوّلي/ بيان وجه ضبط در اقسام ضروريات ششگانه كه مي توانند مقدمه ي برهان قرار بگيرند/ مقدمات برهان بايد ضروري باشد/ مقدمات برهان/ برهان/ صناعات خمس/ منطق و شرح منظومه. ۹۵/۱۲/۲۴؛ ادامه بيان وجه ضبط در اقسام ضروريات ششگانه كه مي توانند مقدمه ي برهان قرار بگيرند/ مقدمات برهان بايد ضروري باشند/ مقدمات برهان/ برهان/ صناعات خمس/ منطق/ شرح منظومه. ۹۵/۱۲/۲۵