آرشيو دروس برهان استاد محمد حسين حشمت پور۹۵
مشخصات كتاب:
سرشناسه: حشمت پور، بشير محمد حسين
عنوان و نام پديدآور:آرشيو دروس برهان استاد محمد حسين حشمت پور۹۵/محمد حسين حشمت پور.
به همراه صوت دروس
منبع الكترونيكي : سايت مدرسه فقاهت
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان، ۱۳۹۶.
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع: برهان
عناوين اصلي كتاب شامل:
در كشف معقولات چگونه از حس استفاده مي شود/ فصل ۵/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۵/۰۶/۰۱؛ ادامه بيان اين مطلب كه در كشف معقولات چگونه از حس استفاده مي شود/ فصل ۵/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۵/۰۶/۰۲؛ در كشف معقولات چگونه از حس استفاده مي شود؟/ فصل ۵/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۵/۰۶/۰۳؛ بيان تفاوت معقول با محسوس/ در كشف معقولات چگونه از حس استفاده مي شود/ فصل ۵/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۵/۰۶/۱۴؛ ادامه بيان تفاوت معقول با محسوس/ در كشف معقولات چگونه از حس استفاده مي شود/ فصل ۵/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۵/۰۶/۱۵؛ بيان نحوه بدست آوردن معقول تصوري از محسوس/ بيان نحوه تجريد موجودات مادي/ در كشف معقولات چگونه از حس استفاده مي شود/ فصل ۵/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۵/۰۶/۱۶؛ ادامه بيان نحوه بدست آوردن معقول تصوري از محسوس/ بيان نحوه تجريد موجودات مادي/ در كشف معقولات چگونه از حس استفاده مي شود/ فصل ۵/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۵/۰۶/۱۷؛ بيان نحوه بدست آوردن معقول تصديقي از محسوس/ بيان نحوه تجريد موجودات مادي/ در كشف معقولات چگونه از حس استفاده مي شود/ فصل ۵/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۵/۰۶/۲۰؛ بيان راه دوم « يعني قياس جزئي » و راه سوم « يعني استقراء » براي بدست آوردن معقول تصديقي از محسوس/ بيان نحوه بدست آوردن معقول تصديقي از محسوس/ بيان نحوه تجريد موجودات مادي/ در كشف معقولات چگونه از حس استفاده مي شود/ فصل ۵/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۵/۰۶/۲۱؛ بيان راه چهارم « يعني تجربه » براي بدست آوردن معقول تصديقي از محسوس/ بيان نحوه بدست آوردن معقول تصديقي از محسوس/ بيان نحوه تجريد موجودات مادي/ در كشف معقولات چگونه از حس استفاده مي شود/ فصل ۵/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۵/۰۶/۲۳؛ ادامه بيان راه چهارم « يعني تجربه » براي بدست آوردن معقول تصديقي از محسوس/ بيان نحوه بدست آوردن معقول تصديقي از محسوس/ بيان نحوه تجريد موجودات مادي/ در كشف معقولات چگونه از حس استفاده مي شود/ فصل ۵/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۵/۰۶/۲۴؛   ادامه بيان راه چهارم « يعني تجربه » براي بدست آوردن معقول تصديقي از محسوس/ بيان نحوه بدست آوردن معقول تصديقي از محسوس/ بيان نحوه تجريد موجودات مادي/ در كشف معقولات چگونه از حس استفاده مي شود/ فصل ۵/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۵/۰۶/۲۷؛   ادامه بيان راه چهارم « يعني تجربه » براي بدست آوردن معقول تصديقي از محسوس/ بيان نحوه بدست آوردن معقول تصديقي از محسوس/ بيان نحوه تجريد موجودات مادي/ در كشف معقولات چگونه از حس استفاده مي شود/ فصل ۵/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۵/۰۶/۲۸؛ بيان انحلال قياس/ فصل ۵/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۵/۰۶/۲۹؛ بيان چند نكته مربوط به كسب معقولات از محسوسات/ فصل ۵/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۵/۰۶/۳۱؛ بيان چند نكته مربوط به كسب معقولات از محسوسات/ فصل ۵/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۵/۰۷/۰۳؛ بيان چند نكته مربوط به كسب معقولات از محسوسات/ فصل ۵/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۵/۰۷/۰۴؛ در جدل و خطابه لازم نيست منتهي به بديهيات شود بلكه بايد منتهي به مشهورات و مقبولات شود/ بيان انحلال قياس/ فصل ۵/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۵/۰۷/۰۵؛ بيان محمولات بالعرض محمولات بالذات انحلال قياس تا چه جايي بايد ادامه پيدا كند/ بيان انحلال قياس/ فصل۵/ مقاله ۳/ برهان شفا ۹۵/۰۷/۰۶؛ بيان مورد اول از موارد محمولات بالعرض و محمولات بالذات/ انحلال قياس تا چه جايي بايد ادامه پيدا كند/ بيان انحلال قياس/ فصل ۵/ مقاله ۳/ برهان شفا ۹۵/۰۷/۰۷؛ بيان مورد دوم و سوم و چهارم از موارد محمولات بالعرض و محمولات بالذات/ انحلال قياس تا چه جايي بايد ادامه پيدا كند / بيان انحلال قياس/ فصل ۵/ مقاله ۳/ برهان شفا ۹۵/۰۷/۲۵؛ بيان مورد پنجم و ششم و هفتم و هشتم از موارد محمولات بالعرض و محمولات بالذات/ انحلال قياس تا چه جايي بايد ادامه پيدا كند/ بيان انحلال قياس/ فصل ۵/ مقاله ۳/ برهان شفا ۹۵/۰۷/۲۶؛ آيا اجزاء قياس « يعني موضوع و محمول و حد وسط » متناهي اند يا نا متناهي اند/ بحث از تناهي اجزاء قياس/ فصل ۶/ مقاله ۳/ برهان شفا ۹۵/۰۷/۲۷؛ ادامه بيان اين مطلب كه آيا اجزاء قياس « يعني موضوع و محمول و حد وسط » متناهي اند يا نامتناهي اند/ بحث از تناهي اجزاء قياس/ فصل ۶/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۵/۰۷/۲۸؛ اگر چيزي استحقاق موضوع و محمول بودن هر دو را دارد و همچنين چيزي كه مي تواند حد وسط بين موضوع و محمول باشد مي تواند تا بي نهايت ادامه پيدا كند يا نه؟/ آيا اجزاء قياس « يعني موضوع و محمول و حد وسط » متناهي اند يا نامتناهي اند؟/ بحث از تناهي اجزاء قياس/ فصل ۶/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۵/۰۸/۰۲؛ ادامه بيان اين مطلب كه اگر چيزي استحقاق موضوع و محمول بودن هر دو را دارد و همچنين چيزي كه مي تواند حد وسط بين موضوع و محمول باشد آيا مي تواند تا بي نهايت ادامه پيدا كند يا نه؟ / آيا اجزاء قياس « يعني موضوع محمول و حد وسط » متناهي اند يا نامتناهي اند؟ / بحث از تناهي اجزاء قياس / فصل ۶/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۵/۰۸/۰۳؛ ادامه بيان اين مطلب كه اگر چيزي استحقاق موضوع و محمول بودن هر دو را دارد و همچنين چيزي كه مي تواند حد وسط بين موضوع و محمول باشد مي تواند تا بي نهايت ادامه پيدا كند يا نه؟/ آيا اجزاء قياس « يعني موضوع و محمول و حد وسط » متناهي اند يا نامتناهي اند؟ / بحث از تناهي اجزاء قياس/ فصل ۶/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۵/۰۸/۰۴؛ بيان اين مطلب كه چيزي كه مي تواند حد وسط بين موضوع و محمول باشد مي تواند تا بي نهايت ادامه پيدا كند يا نه؟/ آيا اجزاء قياس « يعني موضوع و محمول و حد وسط » متناهي اند يا نامتناهي اند؟ بحث از تناهي اجزاء قياس/ فصل ۶/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۵/۰۸/۰۵؛ بيان اين مطلب كه چيزي كه مي تواند حد وسط بين موضوع و محمول باشد مي تواند تا بي نهايت ادامه پيدا كند يا نه؟/ آيا اجزاء قياس « يعني موضوع و محمول و حد وسط » متناهي اند يا نامتناهي اند؟/ بحث از تناهي اجزاء قياس/ فصل ۶/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۵/۰۸/۰۹؛ ادامه بيان اين مطلب كه چيزي كه مي تواند حد وسط بين موضوع و محمول باشد آيا تا بي نهايت ادامه پيدا مي كند يا نه؟/ آيا اجزاء قياس « يعني موضوع و محمول و حد وسط » متناهي اند يا نامتناهي اند؟/ بحث از تناهي اجزاء قياس/ فصل ۶/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۵/۰۸/۱۰؛ بي نهايت بودن حد وسط در قياس، مانند بي نهايت بودنِ اقسامِ مقدارِ معين نيست/ بيان اين مطلب كه چيزي كه مي تواند حد وسط بين موضوع و محمول باشد تا بي نهايت ادامه پيدا نمي كند/ آيا اجزاء قياس « يعني موضوع و محمول و حد وسط، متناهي اند يا نامتناهي اند؟/ بحث از تناهي اجزاء قياس/ فصل ۶/ مقاله ۳ / برهان شفا. ۹۵/۰۸/۱۱؛ بيان بي نهايت نبودن حد وسط در قياس سالبه/ بيان اين مطلب كه چيزي كه مي تواند حد وسط بين موضوع و محمول باشد تا بي نهايت ادامه پيدا نمي كند/ آيا اجرا قياس « يعني موضوع و محمول و حد وسط » متناهي اند يا نامتناهي اند؟/ بحث از تناهي اجزا قياس/ فصل ۶/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۵/۰۸/۱۲؛ ۱ ـ اگر در نتيجه، محمول براي موضوع، ذاتي باشد آيا حد وسط، متناهي است؟/ بيان اين مطلب كه چيزي كه مي تواند حد وسط بين موضوع و محمول باشد تا بي نهايت ادامه پيدا نمي كند/ آيا اجزاء قياس « يعني موضوع و محمول و حد وسط » متناهي اند يا نامتناهي اند؟/ بحث از تناهي اجزاء قياس ۲ ـ در بعضي حمل ها، موضوع و محمول علي وجه استحقاق نيستند/ فصل ۶ / مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۵/۰۸/۱۶؛ ۱ ـ بيان اين مطلب كه در بعضي حمل ها موضوع و محمول علي وجه استحقاق نيستند/ ۲ ـ بيان اين مطلب كه در هر قضيه اي، محمولش يا ذاتي براي موضوع است يا عارض بر موضوع است/ فصل ۶/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۵/۰۸/۱۸؛ ۱ ـ در هر قضيه اي محمولش يا ذاتي براي موضوع است يا عارض بر موضوع است ۲ ـ موضوع قضيه بايد محدود باشد و نمي تواند نامتناهي باشد./ فصل ۶ / مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۵/۰۸/۱۹؛ بيان اين مطلب كه محمول قضيه بايد محدود باشد و نمي تواند نامتناهي باشد/ فصل ۶/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۵/۰۸/۲۲؛ ۱ـ مقدمات برهان تا بي نهايت ادامه پيدا نمي كنند/ ۲ـ اشيايي كه سبب دارند و با برهان معلوم مي شوند نمي توان آنها را با وجه ديگري اشرف از برهان اثبات كرد/ فصل ۶/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۵/۰۹/۱۴؛ بيان دليل اول بر اينكه برهان مستقيم افضل از برهان خلف است/ بيان افضليت برهان مستقيم بر برهان خلف/ فصل ۷/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۵/۱۱/۱۷؛ دليل دوم بر اينكه برهان مستقيم افضل از برهان خلف است/ بيان افضليت برهان مستقيم بر برهان خلف/ فصل ۷/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۵/۱۱/۱۸؛ ادامه دليل دوم بر اينكه برهان مستقيم افضل از برهان خلف است/ بيان افضليت برهان مستقيم بر برهان خلف/ فصل ۷/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۵/۱۱/۱۹؛ ادامه دليل دوم بر اينكه برهان مستقيم افضل از برهان خلف است/ بيان افضليت برهان مستقيم بر برهان خلف/ فصل ۷/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۵/۱۱/۲۰؛ ۱ـ دليل سوم بر اينكه برهان مستقيم افضل از برهان خلف است/ بيان افضليت برهان مستقيم بر برهان خلف/ ۲ـ چه علمي نسبت به علوم ديگر اشمل است/ فصل ۷/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۵/۱۱/۲۶؛ بيان وجه دوم بر اينكه چه علمي نسبت به علوم ديگر اشدُ استقصاءً است/ فصل ۷/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۵/۱۱/۲۷؛ بيان وجه سوم بر اينكه چه علمي نسبت به علوم ديگر اشدُّ استقصاءً است/ فصل ۷/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۵/۱۲/۰۱؛ بيان شرايط لازم در اينكه دو مساله چگونه از يك علم به حساب مي آيند/ در بيان برگشت به ذكر اختلاف علوم و اتفاق علوم در مبادي و موضوعات/ فصل ۸/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۵/۱۲/۰۲؛ بيان راه حل در اينكه چگونه بفهميم اين دو مساله از يك علم به حساب مي آيند يا از دو علم به حساب مي آيند/ در بيان برگشت به ذكر اختلاف علوم و اتفاق علوم در مبادي و موضوعات/ فصل ۸/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۵/۱۲/۰۳؛ اختلافِ برهان دليل اختلاف دو مساله در دو علم نمي شود/ در بيان برگشت به ذكر اختلاف علوم و اتفاق علوم در مبادي و موضوعات/ فصل ۸/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۵/۱۲/۰۴؛ آيا بر هر دو قضيه ي ضروريه و قضيه ي اكثريه برهان اقامه مي شود يا فقط بر ضروريه برهان اقامه مي شود؟/ در بيان برگشت به ذكر اختلاف علوم و اتفاق علوم در مبادي و موضوعات/ فصل ۸/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۵/۱۲/۰۸؛ ادامه بيان اين مطلب كه آيا بر هر دو قضيه ي ضروريه و قضيه ي اكثريه برهان اقامه مي شود يا فقط بر ضروريه، برهان اقامه مي شود؟/ بيان مبدء برهان/ بيان اختلاف علوم و اتفاق علوم در مبادي و موضوعات/ فصل ۸/ برهان شفا. ۹۵/۱۲/۰۹؛ ادامه بيان اين مطلب كه آيا بر هر دو قضيه ي ضروريه و قضيه ي اكثريه برهان اقامه مي شود يا فقط بر ضروريه، برهان اقامه مي شود؟/ بيان مبدء برهان/ بيان اختلاف علوم و اتفاق علوم در مبادي و موضوعات/ فصل ۸/ برهان شفا. ۹۵/۱۲/۱۵؛ آيا حس مي تواند مبدء برهان را به ما بدهد؟/ بيان مبدء برهان/ بيان اختلاف علوم و اتفاق علوم در موضوعات/ فصل ۸/ مقاله ۳/ برهان شفا. ۹۵/۱۲/۱۶؛ ادامه بيان اين مطلب كه آيا حس مي تواند مبدء برهان را به ما بدهد؟ / بيان مبدء برهان/ بيان اختلاف علوم و اتفاق علوم در مبادي و موضوعات/ فصل ۸/ مقاله ۲/ برهان شفا. ۹۵/۱۲/۱۷؛ كمك كردن حس به عقل در مبدء برهان در حدي نيست كه بتواند ترديد عقل را به طور كامل از بين ببرد/ آيا حس مي تواند مبدء برهان را به ما بدهد/ بيان مبدء برهان/ بيان اختلاف علوم و اتفاق علوم در مبادي و موضوعات/ فصل ۸/ مقاله ۲/ برهان شفا. ۹۵/۱۲/۱۸