آرشيو دروس خارج فقه آيت الله شيخ محمد تقي شهيدي پور زنجاني۹۶
مشخصات كتاب:
سرشناسه:شهيدي پور زنجاني، محمدتقي
عنوان و نام پديدآور:آرشيو دروس خارج فقه آيت الله شيخ محمد تقي شهيدي پور زنجاني۹۶ /محمد تقي شهيدي پور زنجاني.
به همراه صوت دروس
منبع الكترونيكي : سايت مدرسه فقاهت
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان، ۱۳۹۶.
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع: خارج فقه
عناوين اصلي كتاب شامل:
 ۹۶/۰۶/۱۹؛ موضوع: وقت نافله شب /اوقات رواتب /كتاب الصلاة ۹۶/۰۶/۲۰؛ موضوع: وقت نماز شب /اوقات رواتب /كتاب الصلاة ۹۶/۰۶/۲۱؛ موضوع: وقت نماز شب /اوقات رواتب /كتاب الصلاة ۹۶/۰۶/۲۲؛ موضوع: تأخير نماز براي صاحبان عذر /اوقات رواتب /كتاب الصلاة ۹۶/۰۶/۲۵؛ موضوع: وجوب تأخير نماز براي صاحبان عذر /اوقات رواتب /كتاب الصلاة ۹۶/۰۶/۲۶؛ موضوع: عمل جاهل مقصر/نذر تطوّع در وقت فريضه /اوقات رواتب /كتاب الصلاة ۹۶/۰۶/۲۷؛ موضوع: كراهت نافله مبتدئه در اوقات پنج گانه /اوقات رواتب /كتاب الصلاة ۹۶/۰۷/۱۵؛ موضوع: بررسي كراهت نوافل مبتدئه/احكام رواتب /كتاب الصلاة ۹۶/۰۷/۱۶؛ موضوع: بررسي كراهت نافله مبتدئه در اوقات پنج گانه /اوقات رواتب /كتاب الصلاة ۹۶/۰۷/۱۷؛ موضوع: كراهت نافله مبتدئه در اوقات پنج گانه /اوقات رواتب /كتاب الصلاة ۹۶/۰۷/۱۸؛ موضوع: حكم ظنّ به دخول وقت /احكام اوقات /كتاب الصلاة ۹۶/۰۷/۲۲؛ موضوع: طرق اثبات دخول وقت /احكام اوقات /كتاب الصلاة ۹۶/۰۷/۲۳؛ موضوع: طرق اثبات دخول وقت /احكام اوقات /كتاب الصلاة ۹۶/۰۷/۲۵؛ موضوع: طرق اثبات دخول وقت /احكام اوقات /كتاب الصلاة ۹۶/۰۷/۲۹؛ موضوع: طرق اثبات دخول وقت /احكام اوقات /كتاب الصلاة ۹۶/۰۷/۳۰؛ موضوع: طرق اثبات دخول وقت/ اذان مؤذن /احكام اوقات /كتاب الصلاة ۹۶/۰۸/۰۱؛ موضوع: مسأله سوم و چهارم عروه /احكام اوقات /كتاب الصلاة ۹۶/۰۸/۰۶؛ موضوع: اعتبار ظنّ به دخول وقت در فرض تعسّر علم در أول وقت /احكام اوقات /كتاب الصلاة ۹۶/۰۸/۰۷؛ موضوع: اعتبار ظنّ به دخول وقت در فرض تعسّر علم در أول وقت /احكام اوقات /كتاب الصلاة ۹۶/۰۸/۰۸؛ موضوع: مسأله ۶ و ۷ و ۸ عروه /احكام اوقات /كتاب الصلاة ۹۶/۰۸/۰۹؛ موضوع: مسأله دهم و يازدهم /احكام اوقات /كتاب الصلاة ۹۶/۰۹/۰۴؛ موضوع: مسأله يازدهم/ موارد جواز عدول در نمازها /احكام اوقات /كتاب الصلاة ۹۶/۰۹/۰۵