فصلنامه اشارات - شماره ۸۵
مشخصات كتاب:
اشارات ۸۵ 
عنوان و نام پديدآور:اشارات[پيايند: مجله]
مشخصات نشر:قم؛ تهران؛ مشهد: مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما، ۱۳۸۴ -
فاصله انتشار:ماهانه
شاپا:۱۷۳۵-۷۴۰۳
شاپاي اشتباه:۱۷۳۵-۷۴۰۲
يادداشت:اين نشريه در بعضي از شماره ها با توجه به ايام خاص با عنوان "اشارات ايام" منتشر مي شود.
يادداشت:صاحب امتياز: اداره كل پژوهش هاي اسلامي رسانه 
مديرمسئول: داوود رجبي نيا 
سردبير: علي حسيني ايمني 
مديرمسئول دوره جديد: عليرضا رنجبر
عنوان ديگر:اشارات ايام
موضوع:ادبيات فارسي -- نشريات ادواري 
ادبيات فارسي-- قرن۱۴--نشريات ادواري 
اسلام و ادبيات-- نشريات ادواري
شناسه افزوده:رجبي نيا، داود، ۱۳۴۷ -، مدير مسئول 
حسيني ايمني، سيدعلي، ۱۳۵۱ -، سردبير
شناسه افزوده:صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مركز پژوهشهاي اسلامي
رده بندي كنگره:PIR۴۰۰۱
رده بندي د...:۹۰۶۲۰۵/۰فا۸
شماره كتابشناسي ملي:۱۳۰۴۷۱۱
دسترسي و محل الكترونيكي:Esharat@IRIB.ir
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن:فارسي
ص: ۱
عناوين اصلي كتاب شامل:
حرف اول؛ زمزمه هاي آسماني؛ معراج سبز؛ صبح و سلام؛ بر شاخه هاي نور (يك جرعه آفتاب)؛ شهد وصال؛ زخم زيتون؛ از دريچه زمان؛ تو را من چشم در راهم