عرضه دعاي فرج به قرآن
مشخصات كتاب:
عرضه دعاي فرج به قرآن
نويسنده: سيد شهاب الدين مرتضوي
مشخصات صفحه: ۱۴ ص
نوع: مقاله
ص:۱
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فراز اول:؛ فراز دوم:؛ فراز سوم:؛ فراز چهارم:؛ فراز پنجم:؛ فراز ششم:؛ فراز هفتم:؛ فراز هشتم:؛ نكته نهايي(قبول ولايت يعني چه؟):