ميدان‌هاي شهري تاريخي با نگاهي ويژه به ميدان امام علي عليه السلام (عتيق) اصفهان
مشخصات كتاب:
سرشناسه:جعفري جبلي، حسين، ۱۳۳۷ -
عنوان و نام پديدآور:ميدان‌هاي شهري تاريخي با نگاهي ويژه به ميدان امام علي عليه السلام (عتيق) اصفهان/ نويسندگان حسين جعفري‌جبلي، علي شهابي‌نژاد؛ [به سفارش] سازمان نوسازي و بهسازي شهرداري اصفهان، معاونت برنامه‌ريزي، فرهنگي و امور اجتماعي؛ [هماهنگي و نظارت علمي واحد پژوهش سازمان نوسازي و بهسازي شهرداري اصفهان].
مشخصات نشر:اصفهان: سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان، ۱۳۹۵.
مشخصات ظاهري:۲۸۷ ص.: مصور(بخشي رنگي)، نقشه.
شابك:۱۸۰۰۰۰ ريال: ۹۷۸-۶۰۰-۱۳۲-۲۷۳-۰
يادداشت:كتابنامه: ص. ۲۸۱ - ۲۸۷.
اثر همراه:ميدان‌هاي شهري تاريخي با نگاهي ويژه به ميدان امام علي (ع) (عتيق) اصفهان
موضوع:ميدان‌ها-- ايران -- اصفهان
ميدان‌ها -- ايران -- تاريخ
ميدان‌ها -- تاريخ
موضوع:ميدان امام علي (ع) (اصفهان)
شناسه افزوده:شهابي‌نژاد، علي، ۱۳۶۴-
شناسه افزوده:سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان
شناسه افزوده:سازمان نوسازي و بهسازي شهرداري اصفهان. معاونت برنامه‌ريزي، فرهنگي و امور اجتماعي
رده بندي كنگره:DSR۲۰۷۳ /ص۷۸‌ج۶ ۱۳۹۵
رده بندي ديويي:۹۵۵/۹۳۰۴۳
شماره كتابشناسي ملي:۴۱۷۳۷۹۹
اطلاعات ركورد كتابشناسي:فاپا
ص: ۱
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست مختصر كتاب؛ فهرست كامل مطالب؛ فھرست تصاوير؛ فهرست نقشه ها؛ مقدمه شهردار محترم اصفهان؛ مقدمه كارفرما؛ پيشگفتار؛ فصل اول: تعريف ميدان شهري و بررسي نمونه هاي تاريخي در جهان؛ فصل دوم: ميدان امام علي(ع) (عتيق) اصفهان؛ فصل سوم: ديگر ميدان هاي شهري تاريخي ايران؛ منابع و ماخذ؛ منطقه تاريخي و مجموعه هاي فرهنگي اصفهان