رادمهر: مسافرى از سرزمين پارس‌
مشخصات كتاب:
سرشناسه:طيب‌نيا، سيدمحسن، ۱۳۵۵ -
عنوان و نام پديدآور:رادمهر مسافري از سرزمين پارس/ سيدمحسن طيب‌نيا.
مشخصات نشر:قم: عطر عترت، ۱۳۹۸.
مشخصات ظاهري:۲۰۸ ص.؛ ۱۴/۵×۲۱/۵ س‌م.
شابك:۲۵۰۰۰۰ ريال:۹۷۸-۶۰۰-۲۴۳-۲۱۹-۳
وضعيت فهرست نويسي:فيپا
موضوع:داستان‌هاي فارسي -- قرن ۱۴
Persian fiction -- ۲۰th century
داستان‌هاي آموزنده فارسي -- قرن ۱۴
Didactic fiction, Persian -- ۲۰th century
رده بندي كنگره:PIR۸۳۵۲ /ي۱۶۲۵ر۲ ۱۳۹۸
رده بندي ديويي:۸فا۳/۶۲
شماره كتابشناسي ملي:۵۶۴۶۴۰۱
اطلاعات ركورد كتابشناسي:فيپا
ص: ۱
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ ۱؛ ۲؛ ۳؛ ۴؛ ۵؛ ۵؛ ۷؛ ۸؛ ۹؛ ۱۰؛ ۱۱؛ ۱۲؛ ۱۳؛ ۱۴؛ ۱۵؛ ۱۶؛ ۱۷؛ ۱۸؛ ۱۹؛ ۲۰