حديث روزگار۲۱: خاطرات مستند سيد هادي خسروشاهي درباره فيلسوف معاصر 
مشخصات كتاب:
سرشناسه:خسروشاهي، سيدهادي، ۱۳۱۷ - 
عنوان و نام پديدآور:حديث روزگار۲۱: خاطرات مستند سيد هادي خسروشاهي درباره فيلسوف معاصر 
سيد جلال‌الدين آشتياني و نهضت مقاومت ملي - جمعيت متاع/ نويسنده سيدهادي خسروشاهي.
مشخصات نشر:قم: كلبه شروق، ۱۳۹۵.
مشخصات ظاهري:۱۸۸ص.:مصور.؛۱۴×۲۱س‌م.
فروست:حديث روزگار.
شابك:۹-۶۳-۷۲۵۵-۹۶۴-۹۷۸ : ۸۰۰۰۰ ريال.
وضعيت فهرست نويسي:فيپا
يادداشت:كتابنامه. 
يادداشت:نمايه. 
موضوع:خسروشاهي، سيدهادي، ۱۳۱۷ - -- خاطرات
موضوع:آشتياني، جلال‌الدين، ۱۳۰۴-۱۳۸۴.
موضوع:نهضت مقاومت ملي.
موضوع:فيلسوفان اسلامي.
موضوع:Muslim philisophers.
موضوع:Iran -- History -- Islamic Revolution, ۱۹۷۹
رده بندي كنگره:ب ۱۳۹۵ ۳ آ ۵ خ / ۱۵۶۸ DSR
رده بندي ديويي:۹۵۵/۰۸۳۰۹۲
شماره كتابشناسي ملي:۴۴۸۰۳۴۰
ص: ۱
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست مطالب؛ مقدمه؛ ۱ : جمال فلسفه و عرفان؛ ۲ : نگاهي به زندگي و آثار؛ ۳ : بُعد سياسي زندگي علامه آشتياني؛ ۴ : استاد آشتياني در «نهضت مقاومت» و جمعيت «متاع»؛ ۵ : ديدگاه‌هاي سياسي استاد آشتياني؛ ۶ : چند نامه تاريخي - سياسي؛ ۷ : درباره استاد جلال؛ ۸ : دستخط‌ها؛ فهرست ها (اعلام، اماكن، كتب)