مجمع تشخيص مصلحت نظام (تحليل مبانى فقهى و حقوقى)
مشخصات كتاب:
سرشناسه : هاشمي، حسين
عنوان و نام پديدآور : مجمع تشخيص مصلحت نظام (تحليل مباني فقهي و حقوقي)/ سيد حسين هاشمي؛ تهيه‌كننده مركز مطالعات و پژوهش‌هاي فرهنگي حوزه‌ي علميه
مشخصات نشر : قم: حوزه علميه قم‌مركز مطالعات و پژوهشهاي فرهنگي، ۱۳۸۱.
مشخصات ظاهري : دوازده، ص ۱۰۸
شابك : ۹۶۴-۹۳۰۰-۰۱-۹۵۰۰۰ريال
يادداشت : Hosein Hashemi. The analysis of religious.
يادداشت : كتابنامه: ص. ۱۰۸ - ۱۰۲؛ همچنين به‌صورت زيرنويس
موضوع : مصالح عمومي (فقه) -- ايران
مجمع تشخيص مصلحت نظام -- جنبه‌هاي حقوقي
شناسه افزوده : حوزه علميه قم. مركز مطالعات و پژوهشهاي فرهنگي
رده بندي كنگره : BP۱۶۱/۷/ه۲م۳ ۱۳۸۱
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۳۱
شماره كتابشناسي ملي : م‌۸۱-۳۶۹۴۴
ص: ۱
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ تقديم به:؛ «فهرست مطالب»؛ پيش گفتار؛ مقدمه؛ فصل اوّل: جايگاه مصلحت در فقه شيعه و اهل سنّت؛ فصل دوّم: قلمرو اختيارات حاكم اسلامى در تشخيص مصلحت؛ فصل سوّم: مبانى حقوقى مجمع تشخيص مصلحت نظام؛ فهرست منابع