خطبه غدیریه امام علی (علیه السلام)
مقالات ›
پیامبر و اهل بیت ›
امام علی علیه السلام	
نویسنده:
محمد فاکرميبدی 
منبع : فصلنامه علوم حدیث ، شماره ۷  
خیراندیش دیجیتالی : جناب آقای سید علی بحرینی به نیابت از مرحومه حاجیه خانم کسایی _گروه هم پیمانان موعود غدیر.

عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات مقاله؛ اشارت؛  ۱) متن خطبه غدیریه؛  ۲) نگاهی گذرا به مفاد خطبه به عنوان سند جهانی اسلام؛  ۳) خطبه غدیریه در منابع روایی؛  ۴) پژوهشی در سند خطبه؛  ۵) شکوه غدیر در نگاه علی (علیه السلام)؛ نکته پایانی