واقعیت غدیر خم و اهمیّت آن
مقالات ›
پیامبر و اهل بیت ›
امام علی علیه السلام
خیراندیش دیجیتالی : جناب آقای سید علی بحرینی به نیابت از مرحومه حاجیه خانم کسایی _گروه هم پیمانان موعود غدیر.
ص: ۱

عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات مقاله؛ واقعیت غدیر خم واهمیت آن؛ واقعه غدیر خم؛ خطابه حضرت در میان جمعیت بدین گونه ایراد گردید: