چرا کسی از حاضران در غدیر به خلافت غیر امام علی اعتراض نکرد؟
پایگاه اطلاع رسانی بلاغ
چرا کسی از حاضران در غدیر به خلافت عمر اعتراض نکرد؟
حسين على سعدى 
خیراندیش دیجیتالی : جناب آقای سید علی بحرینی به نیابت از مرحومه حاجیه خانم کسایی _گروه هم پیمانان موعود غدیر.

عناوين اصلي كتاب شامل:
مشخصات مقاله؛ پرسش؛ پاسخ ؛ منابع و مآخذ