‌مباحثي از تاريخ ، علوم و معارف قرآن
مشخصات كتاب:
سرشناسه:كريمي، مرزبان، ۱۳۳۵ -
عنوان و نام پديدآور:مباحثي از تاريخ ، علوم و معارف قرآن /مرزبان كريمي.
مشخصات نشر:شهركرد:سدره‌المنتهي،۱۳۸۹.
مشخصات ظاهري:۶۹۳ص.
شابك:۱۴۰۰۰۰ ريال‌۹۷۸-۶۰۰-۵۱۴۹-۱۳-۵ : 
يادداشت:كتابنامه: [۶۸۵] -۶۹۳ ؛ همچنين به صورت زيرنويس.
يادداشت:واژه‌نامه.
موضوع:قرآن-- بررسي و شناخت
Qur'an -- Surveys
رده بندي كنگره:BP۶۵/۳/ك۳۷م۲ ۱۳۸۹
رده بندي ديويي:۲۹۷/۱۵۹
شماره كتابشناسي ملي:۲‌۰‌۷‌۴‌۲‌۳‌۰
اطلاعات ركورد كتابشناسي:ركورد كامل
ص: ۱
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ اهداء؛ فهرست مطالب؛ مقدمه؛ فصل اول: مباحثي از علوم قرآن؛ فصل دوم: اعلام قرآن؛ فصل سوم: نامها و صفات الهي در قرآن كريم؛ فصل چهارم: آيات مُعَنوَن قرآن كريم؛ فصل پنجم: نام ها و اوصاف قيامت در قرآن كريم؛ فصل ششم: يهود در قرآن كريم؛ فصل هفتم: تشبيهات و مثال هاي قرآن؛ فصل هشتم: سوگندهاي قرآن كريم؛ فصل نهم: دانستني هايي از قرآن كريم؛ فصل دهم: يكصد و چهارده نكته قرآني؛ منابع