رده BP اسلام : گسترش رده اسلام بر اساس نظام رده‌بندي كنگره
مشخصات كتاب:
فهرست نويسي پيش از انتشار كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران
سرشناسه : طاهري عراقي، احمد، ۱۳۲۲-۱۳۷۲.
عنوان و نام پديدآور : رده BP اسلام: (علوم ديني اسلام در نظام رده بندي كتابخانه كنگره)/ تنظيم و تدوين احمد طاهري‌عراقي. به كوشش زهره علوي زهرا سادات مدرسي با همكاري محبوبه قرباني
وضعيت ويراست : [ ويراست ۳]
مشخصات نشر : تهران : سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، ۱۳۹۴.
مشخصات ظاهري : ۲۳۱ ص.
شابك : ۳- ۴۱۳- ۴۴۶- ۹۶۴- ۹۷۸ 
وضعيت فهرست نويسي : فيپا
يادداشت : نمايه.
عنوان ديگر : علوم ديني اسلام در نظام رده‌بندي كتابخانه كنگره.
شناسه افزوده : رده بندي كتابها- اسلام
شناسه افزوده : رده بندي كتابخانه كنگره
شناسه افزوده : علوي، زهره، ۱۳۲۲ - ، ويراستار
شناسه افزوده : مدرسي، زهرا، ۱۳۴۷ -، ويراستار
شناسه افزوده : قرباني، محبوبه، ۱۳۵۳ -، ويراستار
شناسه افزوده : سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران
رده بندي كنگره : ۱۳۹۴ ۲ ط ۹۳۵ ك/ ۶۹۶ Z
رده بندي ديويي : ۰۲۵/۴۶۲۹۷
شماره كتابشناسي ملي : ۳۸۰۵۰۲۵
خيرانديش ديجيتالي : انجمن مددكاري امام زمان (عج) اصفهان
ص: ۱
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست مندرجات؛ سير علوم شرعي و طبقه بندي آنها؛ كاربرد اين رده بندي؛ سپاس؛ اختصارات؛ خلاصه طرح رده بندي اسلام؛ سرگذشتنامه ها