دانشنامه فاطمي سلام الله عليها
مشخصات كتاب:
عنوان و نام پديدآور : دانشنامه فاطمي سلام‌الله عليها/ زير نظر علي‌اكبر رشاد.
مشخصات نشر : تهران : سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، ۱۳۹۳.
مشخصات ظاهري : ۶ج.
شابك : ۱۵۰۰۰۰۰ريال: دوره‌۹۷۸-۶۰۰-۱۰۸-۲۳۳-۷ : ؛ ج.۱‌۹۷۸-۶۰۰-۱۰۸-۲۳۴-۴ : ؛ ج.۲‌۹۷۸-۶۰۰۱۰۸-۲۳۵-۱ : ؛ ج.۳‌۹۷۸-۶۰۰-۱۰۸-۲۳۶-۸ : ؛ ج.۴‌۹۷۸-۶۰۰-۱۰۸-۲۳۷-۵ : ؛ ج.۵ ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۸-۲۳۸-۲ : ؛ ج.۶‌۹۷۸-۶۰۰-۱۰۸-۲۳۹-۹ :
وضعيت فهرست نويسي : فاپا
يادداشت : ج.۲ - ۶ (چاپ اول: ۱۳۹۳).
يادداشت : كتابنامه. 
يادداشت : نمايه.
مندرجات : ج.۱ و ۲. حيات، منزلت و شخصيت فاطمي (سلام الله عليها).- ج.۳. حكمت و معارف فاطمي (سلام الله عليها).- ج.۴ و ۵. زن و خانواده- مباحث حقوقي.- ج.۶. زن و خانواده، مباحث اجتماعي.
موضوع : فاطمه زهرا(سلام الله عليها)، ۸؟ قبل از هجرت - ۱۱ق. -- دايره‌المعارف‌ها
شناسه افزوده : رشاد، علي‌اكبر، ۱۳۳۵ -، ناظر
شناسه افزوده : سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
رده بندي كنگره : BP۲۷/۲/د۲۳ ۱۳۹۳
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۹۷۳
شماره كتابشناسي ملي : ۳۱۹۵۱۹۶
ص: ۱
عناوين اصلي كتاب شامل:
جلد ۱؛ جلد ۲؛ جلد ۳؛ جلد ۴؛ جلد ۵؛ جلد ۶